Projecte Tune Up: Governança a favor de la biodiversitat marina

Vicent Llorens
29 juny, 2022

Participants en el taller de dinamització celebrat el passat 30 de juny.

[Notícia associada al reportatge de portada del número 4 de L’AmfibiEl futur de l’Albufera passa per la mar]

El projecte europeu Tune Up aborda des de 2020 la millora dels mecanismes de protecció de la biodiversitat a les zones marines i costaneres mediterrànies mitjançant fórmules de governança en les quals participen les administracions, els agents econòmics i la societat civil. Entre estes àrees pilot, 12 en total, pertanyents a Espanya, Itàlia, França, Grècia, Albània, Malta, Eslovènia i Montenegro, es troba l’Albufera, on, sota la coordinació de SEO/BirdLife, s’ha desenvolupat un procés participatiu que, el passat 30 de juny, tancava una primera etapa amb la presentació pública de l’Acord de l’Àrea Marina. Este document constitueix el marc de col·laboració entre els diferents agents que, després del procés de participació, s’han compromès a avançar en la preservació de l’àrea marina de l’Albufera i en el foment d’un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible.

El propòsit és aconseguir objectius comuns, bastir ponts entre les parts i institucionalitzar els processos, aprofitant les sinergies i col·laborant al voltant d’una estratègia compartida que sorgeix d’este procés previ. Entre gestors locals, regionals i estatals, associacions i altres entitats, empreses i organitzacions no governamentals, més de mig centenar d’entitats, segons SEO/BirdLife, s’han sumat a este «procés d’elaboració d’un diagnòstic i un pla d’acció consensuat per a perfeccionar la protecció de l’àrea marina».

Tres eixos d’actuació

El Pla d’Acció per a l’Àrea Marina de l’Albufera s’articula en tres eixos estratègics centrats, respectivament, en el medi ambient, el medi socioeconòmic i la governança. I es concreta en un pla de treball que contempla 12 accions i un memoràndum de cooperació subscrit per 20 entitats. En l’execució del pla d’acció, cada entitat s’implica de manera voluntària i en la mesura de les seues possibilitats.

Anna Valentín, de SEO/BirdLife, explica el contingut dels tres eixos citats: «Per a l’eix de medi ambient, es treballarà a millorar el coneixement sobre l’estat de conservació de l’àrea marina, a més de millorar la xarxa de seguiment de qualitat de l’aigua i sistemes d’alerta, i millorar i fomentar la biodiversitat de l’àrea marina i litoral. Es treballarà també per reduir la contaminació per plàstics i altres residus».

Dofins mulars davant la platja del Perellonet (foto: Fran Muñoz, Horizonte Aleta, Xaloc).
Recuperar la competitivitat del sector pesquer

Pel que fa a l’eix relatiu al medi socioeconòmic, «s’han proposat quatre accions mitjançant les quals es treballarà per a recuperar i posar en valor el patrimoni marítim i pesquer, millorar la competitivitat del sector pesquer i assegurar-ne el reemplaçament generacional, així com aconseguir un pla d’ús públic que compatibilitze usos, activitats i conservació». En este mateix eix, segons Valentín, «també es desenvoluparan iniciatives de bones pràctiques d’activitats recreatives i esportives que ajuden i fomenten la biodiversitat de l’àrea marina de l’Albufera».
Finalment, l’eix de governança «aprofundeix en la creació d’esta xarxa, de manera que es generen sinèrgies que ajuden a treballar de manera col·laborativa i coordinada i que permeten incorporar els resultats obtinguts en este projecte a les normes de gestió de l’espai RN2000». Entre els objectius de governança, es contempla també «la creació d’un centre d’informació digital de l’àrea marina».

Experiències compartides

Per a la gestió integrada a totes les àrees pilot, inclosa la zona marina protegida de l’Albufera, s’han seguit processos similars de participació i s’ha posat en marxa l’eina coordinada de governança basada en experiències anteriors, com són els contractes d’aiguamolls desenvolupats en el projecte Wetnet i els contractes fluvials.

Anna Valentín explica que «estos contractes són acords voluntaris en els quals, mitjançant amplis processos participatius, els subscriptors es comprometen a integrar la conservació dins de les seues activitats ordinàries». A escala de xarxa internacional, el projecte Tune Up aspira a intercanviar bones pràctiques i difondre eines de governança i metodologies per a la gestió integrada de les àrees marines protegides del Mediterrani.

La governança i la gestió integrada de l’Albufera i la seua área marina, vista per Figas Galiana.

Versión en castellano:

Proyecto Tune Up: Gobernanza a favor de la biodiversidad marina

El proyecto europeo Tune Up aborda desde 2020 la mejora de los mecanismos de protección de la biodiversidad en las zonas marinas y costeras mediterráneas a través de fórmulas de gobernanza en las que participan las administraciones, los agentes económicos y la sociedad civil. Entre estas áreas piloto, 12 en total, pertenecientes a España, Italia, Francia, Grecia, Albania, Malta, Eslovenia y Montenegro, se encuentra L’Albufera, donde, bajo la coordinación de SEO/BirdLife, se ha desarrollado un proceso participativo que, el pasado 30 de junio, cerraba una primera etapa con la presentación pública del Acuerdo del Área Marina. Este documento constituye el marco de colaboración entre los diferentes agentes que, tras este proceso de participación, se han comprometido en avanzar en la preservación del área marina de L’Albufera y en el fomento de un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible.

El propósito es alcanzar objetivos comunes, tender puentes entre las partes e institucionalizar los procesos, aprovechando las sinergias y colaborando en torno a una estrategia compartida que surge de dicho proceso previo. Entre gestores locales, regionales y estatales, asociaciones y otras entidades, empresas y organizaciones no gubernamentales, más de medio centenar de entidades, según SEO/BirdLife, se han sumado a este «proceso de elaboración de un diagnóstico y un plan de acción consensuado para perfeccionar la protección del área marina».

Tres ejes de actuación

El Plan de Acción para el Área Marina de l’Albufera se articula en tres ejes estratégicos centrados, respectivamente, en el medio ambiente, el medio socioeconómico y la gobernanza. Y se concreta en un plan de trabajo que contempla 12 acciones y un memorando de cooperación suscrito por 20 entidades. En la ejecución del plan de acción, cada entidad se implica de manera voluntaria y en la medida de sus posibilidades.

Anna Valentín, de SEO/BirdLife, explica el contenido de los tres ejes citados: «Para el eje de medio ambiente, se trabajará en mejorar el conocimiento sobre el estado de conservación del área marina, además de mejorar la red de seguimiento de calidad del agua y sistemas de alerta, y mejorar y fomentar la biodiversidad del área marina y litoral. Se trabajará también por reducir la contaminación por plásticos y otros residuos».

Recuperar la competitividad del sector pesquero

Por lo que respecta al eje relativo al medio socioeconómico, «se han propuesto cuatro acciones mediante las que se trabajará para recuperar y poner en valor el patrimonio marítimo y pesquero, mejorar la competitividad del sector pesquero y asegurar el reemplazo generacional, así como lograr un plan de uso público que compatibilice usos, actividades y conservación». En este mismo eje, según Valentín, «también se desarrollarán iniciativas de buenas prácticas de actividades recreativas y deportivas que ayuden y fomenten la biodiversidad del área marina de L’Albufera».

Por último, el eje de gobernanza «ahonda en la creación de esta red, de modo que se generen sinergias que ayuden a trabajar de manera colaborativa y coordinada y que permitan incorporar los resultados obtenidos en este proyecto a las normas de gestión del espacio RN2000». Entre los objetivos de gobernanza, se contempla también la creación de «un centro de información digital del área marina».

Experiencias compartidas

Para la gestión integrada en todas las áreas piloto, incluida la zona marina protegida de L’Albufera, se han seguido procesos similares de participación y se ha puesto en marcha la herramienta coordinada de gobernanza basada en experiencias anteriores, como son los contratos de humedales desarrollados en el proyecto Wetnet y los contratos fluviales.

Anna Valentín explica que «estos contratos son acuerdos voluntarios en los que, a través de amplios procesos participativos, los suscriptores se comprometen a integrar la conservación en sus actividades ordinarias». A escala de red internacional, el proyecto Tune Up aspira a intercambiar buenas prácticas y difundir herramientas de gobernanza y metodologías para la gestión integrada de las áreas marinas protegidas del Mediterráneo.

Share This