Nacho Dies: «Respectar el cicle natural d’inundació per les pluges i dessecació estival és la clau del valor ambiental del Racó de l’Olla»

Vicent Llorens
1 desembre, 2023

[Entrevista associada al reportatge de portada del número 5 de L’Amfibi: El Racó de l’Olla, 30 anys com a emblema del parc natural]

Encara que no entrava en els seus plans, Nacho Dies porta més de tres dècades dedicat a la cura i el seguiment del Racó de l’Olla, implicat en l’equip del Servici Devesa-Albufera destinat a la gestió d’esta reserva municipal pionera entre els projectes de regeneració paisatgística i ambiental. I, encara abans, els primers quaderns de camp d’este ornitòleg precoç ja arreplegaven cites de les carregades i mongetes que criaven en esta mallada voltada llavors per l’oval d’un hipòdrom. Era a penes un xiquet de dotze anys.

—Portes a la reserva des que és reserva.

—Per descomptat, no era una cosa que tinguera prevista. Per als qui observàvem aus, la visita a este saladar ja era obligada a principis dels anys vuitanta. Recorde les pistes de l’hipòdrom amb la tanca blanca i la bardissa de miòpor, les tribunes de formigó, l’enorme antena d’una emissora de ràdio, el càmping amb camps de futbol, pistes de tennis, piscina… Els ambients de saladar que s’havien mantingut quasi intactes allí dins eren una joia paisatgística i botànica, especialment a la Devesa de llavors, on les mallades havien sigut eliminades i replantades d’eucaliptus. Aquella esplanada s’inundava amb les pluges, atraient a limícoles migratoris i anàtids hivernants, i romania seca a l’estiu, permetent la instal·lació del corriol camanegre i de les úniques colònies de carregada i mongeta de l’Albufera.

—Va respondre el projecte des del principi a la idea inicial?

—Existia un valent avantprojecte de restauració ambiental i ús públic que incloïa l’actual centre de recuperació de fauna, que llavors era una granja de perdius de l’ICONA, per a instal·lar-hi una estació biològica, la qual cosa no es va materialitzar finalment. D’altra banda, es pretenia recuperar un conjunt d’espècies amenaçades, d’aigües dolces; i tampoc va poder ser, en tractar-se d’un ambient de restinga acusadament marí. Però, a banda d’això, el projecte es va completar recuperant els ambients alterats pels aprofitaments anteriors, retirant els materials de rebliment depositats durant la construcció de l’hipòdrom. La recolonització natural de la vegetació de saladar i l’adequació d’hàbitats per a les aus aquàtiques van permetre la instal·lació d’importants colònies de cria de limícoles, xatracs i gavines, i s’hi van adequar instal·lacions per a observar-les.

—Fa 30 anys, passava pel teu cap que este enclavament arribara a ser el que és hui?

—L’objectiu de restaurar un ambient de saladar de restinga i la seua biocenosi, així com el de possibilitar-ne l’observació als qui visiten la reserva, s’ha aconseguit amb èxit. Els estanys costaners contenen ambients de transició, entre el marí i el continental, que alberguen riques comunitats biològiques que havien estat històricament retallades a l’Albufera per la seua transformació antròpica. Gràcies a este projecte, l’Albufera ha recuperat esta capacitat per a acollir una sèrie d’animals i plantes les poblacions dels quals depenen dels aiguamolls de l’amenaçat litoral mediterrani. Però, la diversitat d’espècies que s’han establit ací i la importància de les poblacions d’aus que actualment usen la reserva, per descomptat que no em passaven pel cap.

—Quina funció compleix la reserva en el context del parc natural? I a una escala superior?

—Les figures legals de protecció de l’Albufera emanen de la capacitat de l’aiguamoll per a preservar la biodiversitat. La inclusió en la Llista Ramsar d’aiguamolls d’importància internacional i en la xarxa Natura 2000, per exemple, exigeix el compliment d’uns criteris relacionats amb la capacitat d’albergar espècies i hàbitats vulnerables, rars, característics… I, en concret, es dona molta importància a les poblacions d’aus, en ser representatives de la qualitat ambiental dels espais que ocupen. La presència i la grandària de les poblacions de moltes plantes i animals que han aprofitat la restauració del Racó de l’Olla fan possible que l’Albufera qualifique com a aiguamoll d’importància internacional. Però, a més de justificar esta protecció, és indubtable que la reserva ofereix un hàbitat òptim a espècies de flora i fauna amenaçades per la transformació històrica del paisatge. En el cas d’alguns xatracs i gavines, l’augment de la població reproductora només s’explica si interpretem que existia una manca prèvia d’hàbitats òptims per a l’establiment de les seues colònies i que l’aiguamoll comptava amb recursos tròfics suficients per al seu sosteniment. És a dir, només feia falta un lloc en condicions on instal·lar les seues colònies de cria.

«En el cas d’alguns xatracs i gavines, estos només necessitaven un lloc en condicions on instal·lar les seues colònies de cria»

—Per tant, l’evolució de la reserva depén també de les condicions de l’entorn, del context general del parc natural, fins i tot de l’àrea marina…

—No s’explica la importància de la reserva sense considerar la qualitat ambiental del parc natural i el seu front litoral. Les aus que crien ací s’afavoreixen d’unes condicions d’hàbitat òptimes, però depenen de la disponibilitat d’aliment a tota l’Albufera, principalment invertebrats i xicotets vertebrats aquàtics, i en l’entorn marí: els peixos que capturen en la mar, els invertebrats de les platges… La qualitat ambiental de l’entorn repercuteix directament en les poblacions d’aus que utilitzen la reserva.

«No s’explica la importància de la reserva sense considerar la qualitat ambiental del parc natural i el seu front litoral»

—Ha suscitat suficient interès este enclavament en la comunitat científica? I en l’administració?

—Les administracions local i autonòmica han sigut valedores de la reserva del Racó de l’Olla des del seu establiment, conscients de la seua rellevància per a la preservació de la biodiversitat de l’Albufera i de la seua capacitat per a divulgar la necessitat de conservar els nostres espais naturals. La importància de la reserva com a localitat de reproducció de gavines i xatracs, particularment, ha despertat l’interés de la comunitat científica, i l’evolució dels seus efectius a llarg termini contribueix a plantejar hipòtesis sobre els processos d’ocupació de noves àrees de cria d’espècies colonials, la dinàmica de les seues poblacions, la interacció entre espècies…

L’estudi botànic ha revelat la presència de plantes no documentades prèviament i d’algunes espècies noves per a la flora, com el Limonium albuferae. Molt més costosa resulta la investigació de les comunitats d’invertebrats, especialment els aquàtics, que igualment ha descobert espècies noves i que demostra la rica i complexa diversitat biològica dels sistemes lacunars costaners, derivada de la interacció entre l’aigua continental i la marina. L’inconvenient és que la investigació avançada requereix un finançament econòmic que no sempre aplega per a sostindre la continuïtat d’estos plans.

—Quines espècies d’aus s’han vist afavorides amb este projecte de restauració?

—En general, la reserva ha afavorit algunes espècies vulnerables que ja eren objectiu de conservació quan es va idear el projecte, mentre que unes altres han tret profit sense que estiguera previst. La rosseta, per exemple, manté ací la localitat de cria regular més septentrional d’Europa. Espècies que criaven en l’hipòdrom, com el corriol camanegre, la carregada i la mongeta, van aprofitar inicialment la restauració, amb fins a 1.200 nius durant la primera dècada; però, l’establiment inesperat d’altres espècies, com la gavina vulgar i el curroc, va acabar per desplaçar-les en competir estes de manera avantatjosa pels mateixos llocs de cria o depredar directament sobre els seus pollets. Es dona la paradoxa que estes tres espècies tan vulnerables no mantenen una població reproductora regular en la reserva des de fa anys, mentre que les segones han prosperat de manera imprevista.

—I, pel que fa a l’hivern i els passos migratoris…

—Les espècies migratòries i hivernants depenen de llocs específics per a descansar i repostar, seleccionats per uns recursos abundants i unes condicions de confort que optimitzen la seua supervivència. Els estudis de marcatge evidencien que molts migrants usen la reserva reiteradament durant els seus desplaçaments i alguns fins i tot es queden a passar l’hivern. Actualment podem esperar la inèdita hivernada d’un miler de camallongues i de centenars d’exemplars de tètols; xuïts, tiforts i picarots, i territs.

—Fins a quin punt és important el Racó de l’Olla per a la conservació de les aus? 

—Des que es va establir la reserva en 1993, hi han criat més de quatre mil parelles d’aus aquàtiques de mitjana per temporada, de fins a 28 espècies. És complex valorar la importància que això puga tindre per a la conservació, però evidencia el profit que estes espècies, particularment les colonials, han sabut traure de la disponibilitat d’una nova localitat de cria. Durant les èpoques de migració i hivernada, també es donen xifres importants d’algunes espècies de limícoles i anàtids, i més recentment de flamencs. Les aus migradores s’han beneficiat històricament de l’abundància puntual de recursos en regions molt distants realitzant llargs desplaçaments entre elles, la qual cosa n’assegurava la supervivència. No obstant això, moltes d’estes espècies han vist compromés este avantatge després de la desaparició d’aiguamolls en les seues rutes migratòries, afectades per la transformació i alteració del paisatge, fins al punt de posar en risc les seues estratègies de migració i la seua mateixa existència. La reserva del Racó de l’Olla millora la capacitat de l’Albufera per a continuar funcionant com una localitat de parada d’espècies migratòries o com a localitat d’hivernada. I contribueix per tant a la seua conservació.

«Des del seu establiment en 1993, han criat a la reserva més de quatre mil parelles de mitjana per temporada, de fins a 28 espècies d’aus aquàtiques»

—Quines són les claus de la gestió i el maneig d’este espai?

—La gestió es basa en l’ecologia dels aiguamolls mediterranis i el marcat caràcter estacional del règim hidrològic d’estos sistemes, i també es redueixen al mínim les molèsties per a garantir unes condicions de confort a la fauna. La reserva ha arribat a ser el que és independentment de qualsevol mesura arbitrària de gestió, de tal manera que no demanda cap actuació per a sostindre el seu actual valor ambiental, basat en una alternança natural de períodes d’inundació i dessecació.

«La reserva ha arribat a ser el que és independentment de qualsevol mesura arbitrària de gestió»

—Es tracta de deixar fer a la naturalesa…

—Després de l’esforç inicial de restauració, la reserva no demanda actualment cap acció de gestió per a sostindre la seua riquesa biològica, i els únics treballs previstos anualment són els requerits per l’ús públic, el manteniment de les instal·lacions i l’adequació de zones per a atraure fauna cap a les àrees amb observatoris. Esta decisió de maneig de la reserva motiva que el sistema mostre gran resiliència a unes condicions ambientals canviants, i els episodis d’inundació o dessecació, per exemple, passen a ser oportunitats abans que inconvenients.

—Resiliència front a les conseqüències del canvi climàtic.

—Hem d’adaptar-nos a una freqüència creixent dels fenòmens meteorològics extrems i a la irregularitat en els patrons de precipitació i temperatura. A més, no sembla sostenible a llarg termini adoptar mesures de gestió que impliquen una inversió continuada: els resultats dependrien de la continuïtat de les inversions i la reserva seria particularment vulnerable a situacions de sequera prolongada o pluges fortes.

—Quines són les fites en esta evolució del Racó de l’Olla? 

—La principal fita és la que van posar els qui van fer possible que l’Ajuntament de València recuperara els terrenys de l’hipòdrom i que es desenvolupara el pioner projecte de restauració i adequació ecològica, juntament amb la Generalitat Valenciana, així com el de la declaració del Racó de l’Olla com a àrea de reserva. Això va fer possible el que va vindre després, com la detecció de plantes inadvertides fins llavors en el saladar, d’alguna espècie nova per a la ciència, com el Limonium albuferae, i d’alguns macroinvertebrats aquàtics molt rars. Pel que fa a les aus, destacaria cadascuna de les espècies que van resultar noves com a reproductores per a l’Albufera, com el xatrac becllarg, la llesna, la gavina capblanca, el curroc, la tadorna i la gavina capnegra. La reproducció de xatrac elegant des de 2006 i la seua presència habitual des de llavors era impensable. I no oblidem la colònia de més de cinc mil nius de flamenc d’esta temporada, la qual és inèdita ací i la major de les instal·lades a Espanya fora de la tradicional localitat malaguenya de Fuente de Piedra.

—A quines amenaces s’enfronten estes colònies de cria? —La deterioració de les condicions ambientals del parc natural i del seu front litoral pot causar una pèrdua de la capacitat de l’ecosistema per a generar els recursos tròfics dels quals depenen les colònies. La disponibilitat d’aliment és variable per naturalesa, però diverses causes com les alteracions del cicle d’inundació, amb la dessecació extrema de la marjal o la inundació tardana dels arrossars, així com la possible presència de pesticides o contaminants, o la temperatura en augment de l’aigua del Mediterrani, poden comprometre la qualitat i la quantitat d’estos recursos. Les espècies colonials solen respondre a la disponibilitat variable de recursos desplaçant-se a altres localitats per a criar, però l’absència d’alternatives representa un risc addicional per a la supervivència de les seues poblacions.

«La deterioració de les condicions ambientals del parc natural i del seu front litoral podria causar una pèrdua de la capacitat de l’ecosistema per a generar els recursos tròfics dels quals depenen les colònies»

—Les pluges i la calor excessives durant la temporada de cria s’han mostrat també com a perills molt certs als darrers anys.

—S’han donat pluges extraordinàriament violentes o temperatures extremadament càlides que han causat importants pèrdues de nius o polls per inundació o estrés tèrmic i els experts vaticinen que estos episodis meteorològics extrems tindran una regularitat creixent. La nostra avifauna haurà d’adaptar-se a estos canvis ambientals que, en el cas de les espècies migratòries, estan operant al llarg de tot el seu recorregut.

—Malalties, per exemple?

—Recentment s’estan registrant brots de grip aviària al llarg de tota la ruta migratòria d’estes espècies, a Europa i Àfrica. Esta temporada passada, les colònies del Racó de l’Olla van patir un brot molt agressiu de la grip, el primer d’estes característiques, pel qual van morir diversos milers d’aus, principalment cries, però també adults, d’espècies com xatrac becllarg, gavina capnegra i curroc. Encara que es tracta de processos naturals en les dinàmiques de població d’estes espècies, la falta de llocs en condicions òptimes per a descansar o criar motiva l’aglomeració puntual de les aus en els pocs llocs disponibles, la qual cosa redunda en la facilitat de transmissió d’esta mena d’infeccions.

«L’aglomeració puntual de les aus en uns pocs llocs disponibles redunda en la facilitat de transmissió d’infeccions»

—Com seria per a tu el Racó de l’Olla ideal?

—M’agradaria que, amb el temps, s’evidencie que la reserva natural compleix amb la seua funció i es consolide com un saladar de restinga d’estany costaner mediterrani que, a l’igual que altres ambients similars de la conca d’esta mar, funciona de manera autònoma i espontània, sense necessitar actuacions de gestió, consolidant-se com un paisatge i un hàbitat regenerat, aportant riquesa biològica a l’Albufera i goig a la societat que ho ha fet possible.

—Finalment, com veus el futur?

—Ens esperen canvis que comprometen la continuïtat dels escenaris de confort climàtic i econòmic que ens han portat fins ací i hem de preparar-nos per a abordar eventuals situacions adverses de manera eficaç i sostenible. Ha sigut una sort conjuntural que la societat haja pogut destinar fons per a la recuperació del saladar del Racó de l’Olla, però hem d’aprendre a desenvolupar plans de gestió, d’esta i d’altres reserves, sostenibles en el temps. Això és clau en un context de canvi climàtic que pot complicar la gestió d’estos espais. Intentar-ho paga la pena, transcendeix la conservació de la naturalesa i ens enfronta als problemes fonamentals de la vida.

Versión en castellano:

Nacho Dies: «Respetar el ciclo natural de inundación por las lluvias y desecación estival es la clave del valor ambiental del Racó de l’Olla»

 

Aunque no entraba en sus planes, Nacho Dies lleva más de tres décadas dedicado al cuidado y seguimiento del Racó de l’Olla, implicado en el equipo del Servicio Devesa-Albufera destinado a la gestión de esta reserva municipal pionera entre los proyectos de regeneración paisajística y ambiental. Y, aún antes, los primeros cuadernos de campo de este ornitólogo precoz ya recogían citas de las canasteras y charrancitos que criaban en esta mallada cercada entonces por el óvalo de un hipódromo. Era apenas un niño de doce años.

 

— Llevas en la reserva desde que es reserva.

— Desde luego, no era algo que tuviera previsto. Para quienes observábamos aves, la visita a este saladar ya era obligada a principios de los ochenta. Recuerdo las pistas del hipódromo con su cerca blanca y el seto de siempreverde, las tribunas de hormigón, la enorme antena de una emisora de radio, el camping con campos de fútbol, canchas de tenis, piscina… Los ambientes de saladar que se habían mantenido casi intactos allí dentro eran una joya paisajística y botánica, especialmente en La Devesa de entonces, donde las malladas habían sido eliminadas y replantadas de eucaliptos. Aquella explanada se inundaba con las lluvias, atrayendo a limícolas migratorios y anátidas invernantes, y permanecía seca en verano, permitiendo la instalación del chorlitejo patinegro y de las únicas colonias de canastera y charrancito de L’Albufera.

 

— ¿El proyecto respondió desde el principio a la idea inicial?

— Existía un valiente anteproyecto de restauración ambiental y uso público que incluía el actual centro de recuperación de fauna, que entonces era una granja de perdices del ICONA, para instalar allí una estación biológica, algo que no se materializó finalmente. Por otro lado, se pretendía recuperar un conjunto de especies amenazadas, de aguas dulces, que tampoco pudo ser, al tratarse de un ambiente de restinga acusadamente marino. Pero, al margen de esto, el proyecto se completó recuperando los ambientes alterados por los aprovechamientos anteriores, retirando los materiales de relleno depositados durante la construcción del hipódromo. La recolonización natural de la vegetación de saladar y la adecuación de hábitats para las aves acuáticas permitieron la instalación de importantes colonias de cría de limícolas, charranes y gaviotas, y se adecuaron instalaciones para su observación.

 

— ¿Hace 30 años, pasaba por tu cabeza que este enclave llegara a ser lo que es hoy?

— El objetivo de restaurar un ambiente de saladar de restinga y su biocenosis, así como el de posibilitar su observación a quienes visiten la reserva, se ha conseguido con éxito. Las lagunas costeras contienen ambientes de transición, entre lo marino y lo continental, que albergan ricas comunidades biológicas que habían sido históricamente cercenadas de L’Albufera por su transformación antrópica. Gracias a este proyecto, L’Albufera ha recuperado esta capacidad para acoger una serie de animales y plantas cuyas poblaciones dependen de los humedales del amenazado litoral mediterráneo. Pero la diversidad de especies que se han establecido aquí y la importancia de las poblaciones de aves que actualmente usan la reserva, desde luego que no pasaban por mi cabeza.

 

— ¿Qué función cumple la reserva en el contexto del parque natural? ¿Y a una escala superior?

— Las figuras legales de protección de L’Albufera emanan de la capacidad del humedal para preservar la biodiversidad. La inclusión en la Lista Ramsar de humedales de importancia internacional y en la red Natura 2000, por ejemplo, exige el cumplimiento de unos criterios relacionados con la capacidad de albergar especies y hábitats vulnerables, raros, característicos… Y, en concreto, se da mucha importancia a las poblaciones de aves, porque son representativas de la calidad ambiental de los espacios que ocupan. La presencia y el tamaño de las poblaciones de muchas plantas y animales que han aprovechado la restauración del Racó de l’Olla hacen posible que L’Albufera califique como humedal de importancia internacional. Pero, además de justificar esta protección, es indudable que la reserva ofrece un hábitat óptimo a especies de flora y fauna amenazadas por la transformación histórica del paisaje. En el caso de algunos charranes y gaviotas, el aumento de su población reproductora solo se explica si interpretamos que existía una carencia previa de hábitats óptimos para el establecimiento de sus colonias y que el humedal contaba con recursos tróficos suficientes para su sostenimiento. Es decir, solo hacía falta un lugar en condiciones donde instalar sus colonias de cría.

 

«En el caso de algunos charranes y gaviotas, estos solo necesitaban un lugar en condiciones donde instalar sus colonias de cría»

 

— Por lo tanto, la evolución de la reserva depende también de las condiciones del entorno, del contexto general del parque natural, incluso del área marina…

— No se explica la importancia de la reserva sin considerar la calidad ambiental del parque natural y su frente litoral. Las aves que crían aquí se favorecen de unas condiciones de hábitat óptimas, pero dependen de la disponibilidad de alimento en toda L’Albufera, principalmente invertebrados y pequeños vertebrados acuáticos, y en el entorno marino: los peces que capturan en el mar, los invertebrados de las playas… La calidad ambiental del entorno repercute directamente en las poblaciones de aves que utilizan la reserva.

 

«No se explica la importancia de la reserva sin considerar la calidad ambiental del parque natural y su frente litoral»

 

— ¿Ha suscitado suficiente interés este enclave en la comunidad científica? ¿Y en la administración?

— Las administraciones local y autonómica han sido valedoras de la reserva del Racó de l’Olla desde su establecimiento, conscientes de su relevancia para la preservación de la biodiversidad de L’Albufera y de su capacidad para divulgar la necesidad de conservar nuestros espacios naturales. La importancia de la reserva como localidad de reproducción de gaviotas y charranes, particularmente, ha despertado el interés de la comunidad científica, y la evolución de sus efectivos a largo plazo contribuye a plantear hipótesis sobre los procesos de ocupación de nuevas áreas de cría de especies coloniales, la dinámica de sus poblaciones, la interacción entre especies…

El estudio botánico ha desvelado la presencia de plantas no documentadas previamente y de algunas especies nuevas para la flora, como el Limonium albuferae. Mucho más costosa resulta la investigación de las comunidades de invertebrados, en especial los acuáticos, que igualmente ha descubierto especies nuevas y que demuestra la rica y compleja diversidad biológica de los sistemas lagunares costeros, derivada de la interacción entre el agua continental y la marina. El inconveniente es que la investigación avanzada requiere una financiación económica que no siempre alcanza para sostener la continuidad de estos planes.

 

— ¿Qué especies de aves se han visto favorecidas con este proyecto de restauración?

— En general, la reserva ha favorecido algunas especies vulnerables que ya eran objetivo de conservación cuando se ideó el proyecto, mientras que otras han sacado provecho sin que estuviera previsto. La cerceta pardilla, por ejemplo, mantiene aquí su localidad de cría regular más septentrional de Europa. Especies que criaban en el hipódromo, como chorlitejo patinegro, canastera y charrancito, aprovecharon inicialmente la restauración, con hasta 1.200 nidos durante la primera década; pero el establecimiento inesperado de otras especies, como gaviota reidora y pagaza piconegra, acabó por desplazarlas al competir estas de forma ventajosa por los mismos sitios de cría o depredar directamente sobre sus pollos. Se da la paradoja de que estas tres especies tan vulnerables no mantienen una población reproductora regular en la reserva desde hace años, mientras que las segundas han prosperado de forma imprevista.

  

— Y, por lo que respecta al invierno y los pasos migratorios…

— Las especies migratorias e invernantes dependen de lugares específicos para descansar y repostar, seleccionados por unos recursos abundantes y unas condiciones de confort que optimizan su supervivencia. Los estudios de marcaje evidencian que muchos migrantes usan la reserva reiteradamente durante sus desplazamientos y algunos incluso se quedan a pasar el invierno. Actualmente podemos esperar la inédita invernada de un millar de cigüeñuelas comunes y de centenares de ejemplares de agujas, archibebes y correlimos.

 

— ¿Hasta qué punto es importante el Racó de l’Olla para la conservación de las aves? 

— Desde que se estableció la reserva en 1993, han criado más de cuatro mil parejas de aves acuáticas de promedio por temporada de hasta 28 especies. Es complejo valorar la importancia que esto pueda tener para su conservación, pero evidencia el provecho que estas especies, particularmente las coloniales, han sabido sacar de la disponibilidad de una nueva localidad de cría. Durante las épocas de migración e invernada, también se dan cifras importantes de algunas especies de limícolas y anátidas, y más recientemente de flamencos. Las aves migratorias se han beneficiado históricamente de la abundancia puntual de recursos en regiones muy distantes realizando largos desplazamientos entre ellas, lo cual aseguraba su supervivencia. Sin embargo, muchas de estas especies han visto comprometida esa ventaja tras la desaparición de humedales en sus rutas migratorias, afectadas por la transformación y alteración del paisaje, hasta el punto de poner en riesgo sus estrategias de migración y su misma existencia. La reserva del Racó de l’Olla mejora la capacidad de L’Albufera para seguir funcionando como una localidad de parada de especies migratorias o como localidad de invernada. Y contribuye por tanto a su conservación.

 

«Desde su establecimiento en 1993, han criado en la reserva más de cuatro mil parejas de promedio por temporada de hasta 28 especies de aves acuáticas»

 

— ¿Cuáles son las claves de la gestión y el manejo de este espacio?

— Su gestión se basa en la ecología de los humedales mediterráneos y el marcado carácter estacional del régimen hidrológico de estos sistemas y también se reducen al mínimo las molestias para garantizar unas condiciones de confort a la fauna. La reserva ha llegado a ser lo que es independientemente de cualquier medida arbitraria de gestión, de tal manera que no demanda ninguna actuación para sostener su actual valor ambiental, basado en una alternancia natural de periodos de inundación y desecación.

 

«La reserva ha llegado a ser lo que es independientemente de cualquier medida arbitraria de gestión»

 

— Así pues, se trata de dejar hacer a la naturaleza.

— Después del esfuerzo inicial de restauración, la reserva no demanda actualmente ninguna acción de gestión para sostener su riqueza biológica, y los únicos trabajos previstos anualmente son los requeridos por el uso público, el mantenimiento de las instalaciones y la adecuación de zonas para atraer fauna hacia las áreas con observatorios. Esta decisión de manejo de la reserva motiva que el sistema muestre gran resiliencia a unas condiciones ambientales cambiantes, y los episodios de inundación o desecación, por ejemplo, pasan a ser oportunidades antes que inconvenientes.

 

— Resiliencia frente a las consecuencias del cambio climático.

— Debemos adaptarnos a una frecuencia creciente de los fenómenos meteorológicos extremos y a la irregularidad en los patrones de precipitación y temperatura. Además, no parece sostenible a largo plazo adoptar medidas de gestión que impliquen una inversión continuada: los resultados dependerían de la continuidad de las inversiones y la reserva sería particularmente vulnerable a situaciones de sequía prolongada o lluvias fuertes.

 

— ¿Cuáles son los hitos en esta evolución del Racó de l’Olla? 

— El principal hito es el puesto por quienes hicieron posible que el Ayuntamiento de Valencia recuperase los terrenos del hipódromo y que se desarrollase el pionero proyecto de restauración y adecuación ecológica, junto con la Generalitat Valenciana, así como el de la declaración del Racó de l’Olla como área de reserva. Esto hizo posible lo que vino después, como la detección de plantas inadvertidas hasta entonces en el saladar, de alguna especie nueva para la ciencia, como el Limonium albuferae, y de algunos macroinvertebrados acuáticos muy raros. En cuanto a las aves, destacaría cada una de las especies que resultaron nuevas como reproductoras para L’Albufera, como charrán patinegro, avoceta común, gaviota picofina, pagaza piconegra, tarro blanco y gaviota cabecinegra. La reproducción de charrán elegante desde 2006 y su presencia habitual desde entonces era impensable. Y no olvidemos la colonia de más de cinco mil nidos de flamenco de esta temporada, que es inédita aquí y la mayor de las instaladas en España fuera de la tradicional localidad malagueña de Fuente de Piedra.

 

— ¿A qué amenazas se enfrentan estas colonias de cría?

— El deterioro de las condiciones ambientales del parque natural y de su frente litoral puede causar una pérdida de la capacidad del ecosistema para generar los recursos tróficos de los que dependen las colonias. La disponibilidad de alimento es variable por naturaleza, pero diversas causas como las alteraciones del ciclo de inundación, con la desecación extrema del marjal o la inundación tardía de los arrozales, así como la posible presencia de pesticidas o contaminantes, o la temperatura en aumento del agua del Mediterráneo, pueden comprometer la calidad y la cantidad de estos recursos. Las especies coloniales suelen responder a la disponibilidad variable de recursos desplazándose a otras localidades para criar, pero la ausencia de alternativas representa un riesgo adicional para la supervivencia de sus poblaciones.

 

«El deterioro de las condiciones ambientales del parque natural y de su frente litoral podría causar una pérdida de la capacidad del ecosistema para generar los recursos tróficos de los que dependen las colonias»

 

— Las lluvias y el calor excesivos durante la temporada de cría se han mostrado también como peligros muy ciertos en los últimos años.  

— Se han dado lluvias extraordinariamente violentas o temperaturas extremadamente cálidas que han causado importantes pérdidas de nidos o pollos por inundación o estrés térmico y los expertos vaticinan que estos episodios meteorológicos extremos tendrán una regularidad creciente. Nuestra avifauna tendrá que adaptarse a estos cambios ambientales que, en el caso de las especies migratorias, están operando a lo largo de todo su recorrido.

 

— ¿Enfermedades, por ejemplo?

— Recientemente se están registrando brotes de gripe aviar a lo largo de toda la ruta migratoria de estas especies, en Europa y África. Esta temporada pasada, las colonias del Racó de l’Olla sufrieron un brote muy agresivo de esta gripe, el primero de estas características, en el que murieron varios miles de aves, principalmente crías, pero también adultos, de especies como charrán patinegro, gaviota cabecinegra y pagaza piconegra. Aunque se trata de procesos naturales en las dinámicas de población de estas especies, la falta de lugares en condiciones óptimas para descansar o criar motiva el hacinamiento puntual de las aves en los pocos sitios disponibles, lo cual redunda en la facilidad de transmisión de infecciones de este tipo.

 

«El hacinamiento puntual de las aves en unos pocos sitios disponibles redunda en la facilidad de transmisión de infecciones»

 

— ¿Cómo sería para ti el Racó de l’Olla ideal?

Me gustaría que, con el tiempo, se evidencie que la reserva natural cumple con su función y se consolide como un saladar de restinga de laguna costera mediterránea que, al igual que otros ambientes similares de la cuenca de este mar, funciona de forma autónoma y espontánea, sin necesitar actuaciones de gestión, consolidándose como un paisaje y un hábitat regenerado, aportando riqueza biológica a L’Albufera y disfrute a la sociedad que lo ha hecho posible.

 

— Por último, ¿cómo ves el futuro?

Nos aguardan cambios que comprometen la continuidad de los escenarios de confort climático y económico que nos han traído hasta aquí y debemos prepararnos para abordar eventuales situaciones adversas de forma eficaz y sostenible. Ha sido una suerte coyuntural que la sociedad haya podido destinar fondos para la recuperación del saladar del Racó de l’Olla, pero hemos de aprender a desarrollar planes de gestión, de esta y otras reservas, sostenibles en el tiempo. Esto es clave en un contexto de cambio climático que puede complicar la gestión de estos espacios. Intentarlo merece la pena, trasciende la conservación de la naturaleza y nos enfrenta a los problemas fundamentales de la vida.

Share This