Cens estival 2023: El Tancat de la Pipa, punt calent de biodiversitat

Diana Ferrís (SEO/BirdLife)
20 setembre, 2023

Després que, en la temporada de cria de 2022, el sivert, amb 20 parelles, marcara el registre més alt per a la reserva des que es va posar en marxa, i la fotja comuna, amb 22 parelles, aconseguira una de les seues xifres més destacades, el Tancat de la Pipa continua mostrant-se en 2023 com a punt calent de biodiversitat a l’Albufera. Enguany han nidificat 106 parelles d’11 espècies d’aus aquàtiques diferents. D’elles, 67 pertanyen a espècies indicadores d’aigües de bona qualitat. Entre elles, l’única parella nidificant d’ascle del parc natural i dos de boix. A més, espècies clau en la gestió d’este espai, com el sivert, l’escabussonet i la fotja comuna, mantenen estables les seues poblacions reproductores.

Com cada any, entre març i juliol, SEO/BirdLife ha realitzat el seguiment intensiu de les aus nidificants al Tancat de la Pipa. En la present temporada de cria s’han reproduït en la Reserva Ornitològica un total de 106 parelles d’11 espècies d’aus aquàtiques diferents, de les quals, el sivert, l’ascle i la fotja comuna presenten requeriments ecològics molt exigents, perquè depenen de la disponibilitat d’aigües de bona qualitat, una bona cobertura de vegetació submergida i abundants invertebrats aquàtics. La presència d’estes espècies indica, per tant, que els hàbitats del Tancat es troben en bon estat de conservació.

En el cas del sivert, amb 16 parelles, s’aconsegueix una de les xifres més elevades des de la restauració de l’aiguamoll, on tan sols en 2010, 2020 i 2022 es van registrar valors superiors. Destaquen també les 23 parelles de fotja comuna, que, si bé no arriben al registre històric de 30 parelles de 2020, presenta la segona xifra més elevada. La segona espècie amb major nombre de parelles i que presenta un altre registre històric esta temporada, amb 17 parelles nidificants, és l’escabussonet, espècie que requereix de l’existència de plantes aquàtiques submergides per a la seua supervivència i abundant vegetació palustre emergida on amagar el niu. Per a altres espècies, com l’ascle, amb una parella reproductora, el Tancat de la Pipa ha sigut l’únic lloc de reproducció a tot el parc natural.

Refugi de cria

Totes estes dades posen de manifest la transcendència d’esta reserva ornitològica com a refugi de cria a l’Albufera. A més, reflecteixen la importància de la presència d’hàbitats amb aigües permanents que permeten una reproducció de les espècies, i posen de manifest el paper rellevant que juguen les praderies de vegetació aquàtica submergida, no sols com a purificadores de l’aigua sinó com a proveïdores de refugi i alimentació per a nombroses espècies.

A l’Albufera, els períodes de reproducció es veuen influenciats per l’estat dels arrossars, els quals romanen secs fins a la fi de maig. Esta circumstància obliga les aus a retardar la seua reproducció més d’un mes respecte a la nidificació en ambients naturals, limita la disponibilitat de refugi donada l’absència de vegetació en l’arrossar i, en definitiva, disminueix les seues possibilitats d’èxit.

Per això, el Tancat de la Pipa té la peculiaritat de permetre que les aus puguen criar en les dates pròpies del seu període reproductiu, la qual cosa afavoreix que esta llacuna siga un punt calent de biodiversitat dins del parc natural. A tall d’exemple, esta temporada es va començar a observar els primers pollets de sivert a mitjan abril, mentre l’arrossar es trobava encara sec. A més, les elevades densitats de puça d’aigua en la reserva fins a meitat de juny augmenten la disponibilitat d’aliment de cries i adults.

Una reserva dins del parc natural

El Tancat de la Pipa és un aiguamoll artificial creat en 2009, quan un camp d’arròs de 40 hectàrees situat a la vora nord de l’estany de l’Albufera va ser transformat en un sistema de filtres verds amb dues llacunes permanents. Esta àrea de reserva, propietat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es gestiona mitjançant un conveni de col·laboració entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, SEO/BirdLife i Acció Ecologista-Agró. Gràcies a la creació de diferents ambients i a la presència de dues llacunes permanentment inundades i amb nivells d’aigua estables, el Tancat de la Pipa millora un any més la qualitat de l’aigua i la biodiversitat, permetent la presència de praderies de vegetació submergida. Esta millora ambiental beneficia nombrosos grups faunístics que depenen d’aiguamolls amb bona qualitat d’aigua, tant durant l’època reproductora, com és el cas del sivert, la fotja comuna o la xitxarra bigotuda, com durant la migració i hivernada, quan es converteix en un espai clau per a espècies amenaçades com vítol o l’àguila pescadora. Per este motiu, des de 2019 el Tancat de la Pipa forma part de la xarxa de Reserves Ornitològiques de SEO/BirdLife.

Versión en castellano:

Censo estival 2023

El Tancat de la Pipa, punto caliente de biodiversidad

 

Después de que, en la temporada de cría de 2022, el pato colorado, con 20 parejas, marcara el registro más alto para la reserva desde su puesta en funcionamiento, y la focha común, con 22 parejas, alcanzara una de sus cifras más destacadas, el Tancat de la Pipa sigue mostrándose en 2023 como un punto caliente de biodiversidad en L’Albufera. Este año han nidificado 106 parejas de 11 especies de aves acuáticas diferentes. De ellas, 67 pertenecen a especies indicadoras de aguas de buena calidad. Entre ellas, la única pareja nidificante de ánade friso del parque natural y dos de porrón común. Además, especies clave en la gestión de este espacio, como el pato colorado, el zampullín común y la focha común, mantienen estables sus poblaciones reproductoras.

 

Como cada año, entre marzo y julio, SEO/BirdLife ha realizado el seguimiento intensivo de las aves nidificantes en el Tancat de la Pipa. En la presente temporada de cría se han reproducido en la Reserva Ornitológica un total de 106 parejas de 11 especies de aves acuáticas diferentes, de las cuales, el pato colorado, el ánade friso y la focha común presentan requerimientos ecológicos muy exigentes, pues dependen de la disponibilidad de aguas de buena calidad, una buena cobertura de vegetación sumergida y abundantes invertebrados acuáticos. La presencia de estas especies indica, por tanto, que los hábitats del Tancat se encuentran en buen estado de conservación.

En el caso del pato colorado, con 16 parejas, se alcanza una de las cifras más elevadas desde la restauración del humedal, donde tan solo en 2010, 2020 y 2022 se registraron cifras superiores. Destaca también la cifra de 23 parejas de focha común, que, si bien no llega al registro histórico de 30 parejas alcanzado en 2020, presenta la segunda cifra más elevada. La segunda especie con mayor número de parejas y que presenta otro registro histórico esta temporada, con 17 parejas nidificantes, es el zampullín común, especie que requiere de la existencia de plantas acuáticas sumergidas para su supervivencia y abundante vegetación palustre emergida donde esconder el nido. Para otras especies, como el ánade friso, con una pareja reproductora, el Tancat de la Pipa ha sido el único lugar de reproducción en todo el parque natural.

Refugio de cría

Todos estos datos ponen de manifiesto la trascendencia de esta reserva ornitológica como refugio de cría en L’Albufera. Además, reflejan la importancia de la presencia de hábitats con aguas permanentes que permitan una reproducción de las especies, y ponen de manifiesto el papel relevante que juegan las praderas de vegetación acuática sumergida, no solo como purificadoras del agua sino como proveedoras de refugio y alimentación para numerosas especies.

En L’Albufera, los períodos de reproducción se ven influenciados por el estado de los arrozales, los cuales se mantienen secos hasta finales de mayo. Esta circunstancia obliga a las aves a retrasar su reproducción más de un mes con respecto a la nidificación en ambientes naturales, limita la disponibilidad de refugio dada la ausencia de vegetación en el arrozal y, en definitiva, disminuye sus posibilidades de éxito.

Por eso, el Tancat de la Pipa tiene la peculiaridad de permitir que las aves puedan criar en las fechas de su periodo reproductivo, lo cual favorece que esta laguna sea un punto caliente de biodiversidad dentro del parque natural. A modo de ejemplo, esta temporada se empezó a observar los primeros pollos de pato colorado a mitad de abril, mientras el arrozal se encontraba todavía seco. Además, las elevadas densidades de pulga de agua en la reserva hasta mitad de junio aumentan la disponibilidad de alimento de pollos y adultos.

Una reserva dentro del parque natural

El Tancat de la Pipa es un humedal artificial creado en 2009, cuando un campo de arroz de 40 hectáreas situado en la orilla norte de la laguna de L’Albufera fue transformado en un sistema de filtros verdes con dos lagunas permanentes. Esta área de reserva, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar se gestiona a través de un Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, SEO/BirdLife y Acció Ecologista-Agró.

Gracias a la creación de distintos ambientes y a la presencia de dos lagunas permanentemente inundadas y con niveles de agua estables, el Tancat de la Pipa mejora un año más la calidad del agua y la biodiversidad, permitiendo la presencia de praderas de vegetación sumergida. Esta mejora ambiental beneficia a numerosos grupos faunísticos que dependen de humedales con buena calidad de agua, tanto durante la época reproductora, como es el caso del pato colorado, la focha común o el carricerín real, como durante la migración e invernada, cuando se convierte en un espacio clave para especies amenazadas como el avetoro o el águila pescadora. Por este motivo, desde 2019 el Tancat de la Pipa forma parte de la red de Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife.

Share This