Cens estival 2022: La fotja i el sivert es consoliden com a reproductors al Tancat de la Pipa gràcies a la bona qualitat de l’aigua

Diana Ferrís (SEO/BirdLife)
1 agost, 2023

En la temporada de cria de 2022, el sivert, amb 20 parelles, va marcar el registre més alt per a la reserva des que es va posar en funcionament. La fotja comuna, amb 22 parelles, va assolir un dels valors més destacats. Ambdues espècies són indicadores de la bona qualitat de l’aigua i de la presència de vegetació submergida, de la qual s’alimenten. A estes dades se suma la confirmació com a nidificants de l’ascle i el roncadell, únics casos a tot el Parc Natural de l’Albufera.

Entre març i juliol de 2022, l’equip tècnic de SEO/BirdLife va realitzar el seguiment d’aus aquàtiques reproductores al Tancat de la Pipa. Esta àrea de reserva de 40 hectàrees, resultat d’una reconstrucció ambiental sobre uns antics camp d’arròs per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, se situa a la vora nord de l’Albufera i es gestiona mitjançant un acord de Custòdia del Territori entre el referit organisme, SEO/BirdLife i Acció Ecologista-Agró. El Tancat de la Pipa és un aiguamoll artificial en funcionament des de 2009, després de la construcció d’un filtre verd associat a dos estanys permanents sobre uns camps d’arròs. Este projecte ha permés la millora de la qualitat de l’aigua i de la biodiversitat mitjançant la creació d’ambients amb aigua permanent i la recuperació de praderies de vegetació submergida. Esta millora ambiental ha beneficiat nombrosos grups faunístics que depenen de l’existència d’ambients palustres amb bona qualitat d’aigua; particularment, espècies d’aus com el sivert, la xitxarra bigotuda i el vítol. Per este motiu, des de març de 2019, el Tancat de la Pipa forma part de la xarxa de Reserves Ornitològiques de SEO/BirdLife.

Una de les millors temporades de nidificació

Durant la temporada de cria de 2022 es van reproduir al Tancat de la Pipa un total de 106 parelles de deu espècies diferents, de les quals cinc, el sivert, l’ascle, el roncadell (en perill crític), la fotja comuna i la xitxarra bigotuda (vulnerable), presenten requeriments ecològics estrictes sobre la disponibilitat d’aigües de bona qualitat, una bona cobertura de vegetació submergida i abundants invertebrats aquàtics. La presència d’estes espècies indica que els hàbitats del Tancat de la Pipa es troben en bon estat de conservació.

En el cas del sivert, amb 20 parelles, s’assoleix la xifra més elevada des de la restauració de l’aiguamoll. Destaca també la xifra de 22 parelles de fotja comuna, que, si bé no arriba al registre històric de 30 parelles aconseguit en 2020, presenta una de les xifres més elevades. Per a altres espècies, com el roncadell i l’ascle, amb una i dues parelles respectivament, el Tancat de la Pipa ha sigut l’únic lloc de reproducció en tot el parc natural.

Totes estes dades reflecteixen el paper que este aiguamoll artificial té com a santuari per a les aus de l’Albufera que requereixen aigües de bona qualitat, convertint-se en un dels llocs amb major biodiversitat d’esta zona humida protegida. Els dos factors que expliquen la importància de la Pipa per a les aus aquàtiques són, d’una banda, oferir hàbitat inundat que permeta la reproducció seguint els cicles naturals de les espècies i, per un altre, la presència de praderies de vegetació submergida.

A l’Albufera, els períodes de reproducció es veuen influenciats per l’estat dels arrossars, la inundació dels quals per a la sembra s’ha retardat les darreres temporades fins als últims dies de maig en moltes zones. Esta circumstància obliga les aus a posposar la reproducció més d’un mes respecte a la nidificació en ambients naturals, limita la disponibilitat de refugi, donada l’absència de vegetació en l’arrossar, i, en conseqüència, disminueix les seues possibilitats d’èxit. Al Tancat de la Pipa, no obstant això, les dates de reproducció són les pròpies d’ambients naturals, aspecte que afavoreix que les aus aquàtiques puguen criar en un rang temporal ampli. A tall d’exemple, esta temporada es van començar a observar els primers pollets de fotja comuna a principis de maig, mentre l’arrossar es trobava encara sec. La bona cobertura de vegetació submergida al Tancat de la Pipa afavoreix elevades densitats de puça d’aigua en tota la reserva fins a principis de l’estiu, recurs que assegura l’aliment per a nombroses aus.

Els resultats obtinguts al Tancat de la Pipa evidencien de nou el valor de les àrees de reserva del Parc Natural de l’Albufera per a la conservació de les aus aquàtiques. Suggereixen que la creació de noves reserves i una adequada gestió hídrica i de l’hàbitat podrien millorar substancialment l’estat de conservació d’algunes espècies nidificants, les poblacions de les quals es troben en regressió a l’aiguamoll.

Un exemple a escala

El Tancat de la Pipa és un exemple d’escala de com podria comportar-se l’Albufera si s’aconseguira reduir la càrrega de contaminació entrant i augmentar les aportacions hídriques de bona qualitat al lluent. El futur de l’Albufera està molt compromés, bàsicament per ambdues circumstàncies: tant per l’arribada dels contaminants en forma de nutrients, especialment fòsfor, com per la reducció d’aportacions d’aigua. La delicada situació de l’Albufera, al costat d’altres grans llacunes costaneres presents a Espanya, com la Mar Menor i Doñana, ha de ser motiu per a activar mesures urgents per a la seua conservació, sent un dels mecanismes més favorables per al seu futur la declaració d’este hàbitat d’interés comunitari i prioritari com en perill de desaparició.


Peu de foto: Un grup de fotges (foto: V. L.).

ETIQUETES: aigua | aus | biodiversitat | censos

Versión en castellano:

Censo estival 2022: La focha y el pato colorado se consolidan como reproductores en el Tancat de la Pipa gracias a la buena calidad del agua

En la temporada de cría de 2022, el pato colorado, con 20 parejas, marcó el registro más alto para la reserva desde su puesta en funcionamiento. La focha común, con 22 parejas, alcanzó uno de los valores más destacados. Ambas especies son indicadoras de la buena calidad del agua y de la presencia de vegetación sumergida, de la que se alimentan. A estos datos se suma la confirmación como nidificantes del ánade friso y la cerceta carretona, únicos casos en todo el Parc Natural de l’Albufera.

Entre marzo y julio de 2022, el equipo técnico de SEO/BirdLife realizó el seguimiento de aves acuáticas reproductoras en el Tancat de la Pipa. Esta área de reserva de 40 hectáreas, resultado de una reconstrucción ambiental sobre unos antiguos campo de arroz por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se sitúa en la orilla norte de L’Albufera y se gestiona a través de un acuerdo de Custodia del Territorio entre el citado organismo, SEO/BirdLife y Acció Ecologista-Agró. El Tancat de la Pipa es un humedal artificial en funcionamiento desde 2009, tras la construcción de un filtro verde asociado a dos lagunas permanentes sobre unos campos de arroz. Este proyecto ha permitido la mejora de la calidad del agua y de la biodiversidad mediante la creación de ambientes con agua permanente y la recuperación de praderas de vegetación sumergida. Esta mejora ambiental ha beneficiado a numerosos grupos faunísticos que dependen de la existencia de ambientes palustres con buena calidad de agua; particularmente, a especies de aves como el pato colorado, el carricerín real y el avetoro. Por este motivo, desde marzo de 2019, el Tancat de la Pipa forma parte de la red de Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife.

Una de las mejores temporadas de nidificación

Durante la temporada de cría de 2022 se reprodujeron en el Tancat de la Pipa un total de 106 parejas de diez especies diferentes, de las cuales cinco, el pato colorado, el ánade friso, la cerceta carretona (en peligro crítico), la focha común y el carricerín real (vulnerable) presentan requerimientos ecológicos estrictos sobre la disponibilidad de aguas de buena calidad, una buena cobertura de vegetación sumergida y abundantes invertebrados acuáticos. La presencia de estas especies indica que los hábitats del Tancat de la Pipa se encuentran en buen estado de conservación.

En el caso del pato colorado, con 20 parejas, se alcanza la cifra más elevada desde la restauración del humedal. Destaca también la cifra de 22 parejas de focha común, que, si bien no llega al registro histórico de 30 parejas alcanzado en 2020, presenta una de las cifras más elevadas. Para otras especies, como la cerceta carretona y el ánade friso, con una y dos parejas respectivamente, el Tancat de la Pipa ha sido el único lugar de reproducción en todo el parque natural.

Todos estos datos reflejan el papel que este humedal artificial tiene como santuario para las aves de L’Albufera que requieren aguas de buena calidad, convirtiéndose en uno de los lugares con mayor biodiversidad de este humedal protegido. Los dos factores que explican la importancia de La Pipa para las aves acuáticas son, por un lado, ofrecer hábitat inundado que permita la reproducción siguiendo los ciclos naturales de las especies y, por otro, la presencia de praderas de vegetación sumergida.

En L’Albufera, los períodos de reproducción se ven influenciados por el estado de los arrozales, cuya inundación para la siembra se ha retrasado estas últimas temporadas hasta finales de mayo en muchas zonas. Esta circunstancia obliga a las aves a posponer su reproducción más de un mes con respecto a la nidificación en ambientes naturales, limita la disponibilidad de refugio, dada la ausencia de vegetación en el arrozal, y, en consecuencia, disminuye sus posibilidades de éxito. En el Tancat de la Pipa, sin embargo, las fechas de reproducción son las propias de ambientes naturales, aspecto que favorece que las aves acuáticas puedan criar en un rango temporal amplio. A modo de ejemplo, esta temporada se empezaron a observar los primeros pollos de focha común a principios de mayo, mientras el arrozal se encontraba seco. La buena cobertura de vegetación sumergida en el Tancat de la Pipa favorece elevadas densidades de pulga de agua en toda la reserva hasta principios del verano, recurso que asegura el alimento para numerosas aves acuáticas.

Los resultados obtenidos en el Tancat de la Pipa evidencian de nuevo el valor de las áreas de reserva del Parc Natural de l’Albufera para la conservación de las aves acuáticas. Sugieren que la creación de nuevas reservas y una adecuada gestión hídrica y del hábitat podrían mejorar sustancialmente el estado de conservación de algunas especies nidificantes, cuyas poblaciones se encuentran en regresión en el humedal.

Un ejemplo a escala

El Tancat de la Pipa es un ejemplo de escala de cómo podría comportarse L’Albufera si se consiguiese reducir la carga de contaminación entrante y aumentar las aportaciones hídricas de buena calidad al lago. El futuro de L’Albufera está muy comprometido, básicamente por ambas circunstancias: tanto por la llegada de los contaminantes en forma de nutrientes, especialmente fósforo, como por la reducción de aportaciones de agua.

La delicada situación de L’Albufera, junto a otras grandes lagunas costeras presentes en España, como el Mar Menor y Doñana, debe ser motivo para activar medidas urgentes para su conservación, siendo uno de los mecanismos más favorables para su futuro la declaración de este hábitat de interés comunitario y prioritario como en peligro de desaparición.

Share This