Una dècada d’anellament al Tancat de Mília

Vicent Llorens
29 juny, 2022

Blauet a punt de ser alliberat després d’anellar-se al Tancat de Mília (foto: Pedro Marín).

Els aiguamolls artificials, en el doble paper de filtres verds de depuració d’aigües i de recreadors dels hàbitats naturals propis de l’Albufera, estan demostrant des que es van posar en marxa el seu potencial en l’afavoriment de la biodiversitat. Per a valorar l’establiment i la progressió de les diverses comunitats de fauna i flora, el Tancat de Mília, gestionat per Acuamed, realitza el seguiment de la vegetació i la ictiofauna, i completa estos treballs amb la col·laboració experta de diferents organismes. Entre d’altres, les Universitats, la Fundació Assut i el grup d’anellament Gotur han participat també en l’anàlisi d’aspectes com les variables biològiques i la relació entre l’aiguamoll i altres grups de fauna, com les aus.

Pel que fa a l’avifauna, han passat deu anys des de la posada en marxa de l’Estació d’Esforç Constant, projecte que consisteix en el monitoratge estandarditzat de passeriformes mitjançant l’anellament científic. Pedro Marín, de Gotur, explica que «l’anellament setmanal, continuat durant tot l’any, ajuda a determinar de forma molt fiable aspectes relatius a la presència, la localització, l’abundància, la densitat, l’ús de l’hàbitat i el nombre de parelles reproductores».

El treball realitzat durant esta dècada està revelant dades d’interès per a este grup d’ocells passeriformes, una informació imprescindible per a conéixer en quins moments de l’any hi ha més quantitat d’aus i d’espècies. Sobre això, Marín assegura que és a la tardor i l’hivern quan esta diversitat és major.

A més, explica este ornitòleg, «estos ocells, en ser recapturats i revisar-se les anelles, ens donen informació molt concreta sobre les localitats de procedència i, en conseqüència, sobre les seues rutes migratòries i, també d’alguna manera, sobre l’estat de conservació de les poblacions a les zones de cria». Fins ara, en esta estació d’anellament, s’han recuperat ocells procedents de 17 països. D’altra banda, les aus marcades a l’aiguamoll s’han recuperat en 11 països, alguns tan llunyans com Finlàndia i Rússia. Dades com estes són, en paraules de Marín, «tan sols unes pinzellades del que revela el monitoratge d’esforç continu a llarg termini».

ETIQUETES: aus | fundació assut

Versión en castellano:

Una década de anillamiento en el Tancat de Mília

Los humedales artificiales, en su doble papel de filtros verdes de depuración de aguas y de recreadores de los hábitats naturales propios de L’Albufera, están demostrando desde su puesta en marcha su potencial en el favorecimiento de la biodiversidad. Para valorar el establecimiento y la progresión de las diversas comunidades de fauna y flora, el Tancat de Mília, gestionado por Acuamed, realiza el seguimiento de la vegetación y la ictiofauna, y completa estos trabajos con la colaboración experta de diferentes organismos. Entre otros, las Universidades, la Fundació Assut y el grupo de anillamiento Gotur han participado también en el análisis de aspectos como las variables biológicas y la relación entre el humedal y otros grupos de fauna, como las aves.

Por lo que respecta a la avifauna, han pasado diez años desde la puesta en marcha de la Estación de Esfuerzo Constante, proyecto que consiste en el monitoreo estandarizado de paseriformes mediante el anillamiento científico. Pedro Marín, de Gotur, explica que «este anillamiento semanal, continuado durante todo el año, ayuda a determinar de forma muy fiable aspectos relativos a la presencia, la localización, la abundancia, la densidad, el uso del hábitat y el número de parejas reproductoras».

El trabajo realizado durante esta década está revelando datos de interés para este grupo de aves paseriformes, una información imprescindible para conocer en qué momentos del año hay más cantidad de aves y de especies. Sobre esto, Marín asegura que es en otoño e invierno cuando esta diversidad es mayor.

Además, explica este ornitólogo, «estas aves, al ser recapturadas y revisarse sus anillas, nos dan información muy concreta sobre la población de procedencia y, en consecuencia, sobre sus rutas migratorias y, también de alguna manera, sobre el estado de conservación de sus poblaciones en las zonas de cría». Hasta el momento, en esta estación de anillamiento, se han recuperado aves procedentes de 17 países. Por su parte, las aves marcadas en el humedal se han recuperado en 11 países, algunos tan lejanos como Finlandia y Rusia. Datos como estos son, en palabras de Marín, «tan solo unas pinceladas de lo que revela este monitoreo de esfuerzo continuo a largo plazo».

Share This