Primers passos cap a la navegació elèctrica

L'Amfibi
1 agost, 2023

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) va anunciar el passat 30 de maig un programa d’ajudes per a impulsar l’electrificació de les embarcacions que naveguen en l’Albufera, el Fondo d’Elx i les Salines de Torrevella. Amb esta iniciativa, la qual incorpora un incentiu econòmic per a animar els propietaris d’estes barques a canviar els seus motors de combustió per motors elèctrics, es vol promoure una mobilitat més sostenible en els entorns especialment sensibles d’estos parcs naturals.

Esta convocatòria d’ajudes, el termini de sol·licitud de les quals es tancava el 27 de juliol, i que contempla destinar 700.000 euros per a sufragar fins al 80 per cent del cost del canvi de motor, està en línia a més amb dos projectes presentats recentment pel GALP Gandia Albufera i la Comunitat de Pescadors del Palmar: el primer, per a la realització d’un estudi d’implementació de barques amb motors elèctrics a l’Albufera, i el segon, com a continuïtat i conseqüència d’este, per a la construcció d’una barca pilot amb motor elèctric.

La primera barca elèctrica de la Comunitat de Pescadors del Palmar

A l’Albufera, el plaer de solcar les aigües del lluent en silenci i sense respirar el fum del gasoil ja no és patrimoni exclusiu dels qui naveguen a vela, dels albuferencs tradicionals de vela llatina. Des del passat 23 de desembre, este privilegi ha començat a correspondre també als pescadors del Palmar, els quals van presentar eixe dia els resultats de l’estudi d’electrificació de les barques i van tirar a l’aigua la primera amb motor elèctric.

D’una banda, es tractava d’examinar la situació i dinamitzar la transició a l’ús de motors menys contaminants per part de pescadors, barquers i particulars; de l’altra, de posar en funcionament una barca elèctrica que ajude a determinar tant els beneficis pràctics com els requeriments derivats de la pretesa generalització d’este sistema de navegació, així com plantejar les solucions que milloren la utilitat i acceptació entre estos col·lectius.

Ambdós projectes han sigut finançats per la Generalitat Valenciana i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca mitjançant les ajudes als GALP contemplades dins de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu. En el GALP Gandia Albufera, han reconegut estar «contents de vore com es compleixen els objectius proposats i d’haver provocat que les administracions establisquen ajudes que impulsen l’electrificació dels motors de les embarcacions». I afigen que és de vital importància implicar els agents locals i ajuntaments en un esforç participatiu que garantisca l’èxit de futurs projectes, incentive el canvi i millore la competitivitat tant en el sector primari, la pesca, com en el terciari, el turisme.

Col·laboracions Per a donar resposta al «repte de la transició ecològica a l’Albufera», la Comunitat de Pescadors del Palmar ha trobat la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, entitat que ha desenvolupat els estudis tècnics i de viabilitat necessaris per a la realització del projecte pilot, i també els informes sobre impactes i beneficis ambientals, econòmics i socials. El constructor de l’embarcació, la fesomia de la qual és similar a la de les antigues barques «gamberes», estretes de mànega per a aprofitar bé el vent, ha sigut Juan Aleixandre, fuster i calafat del Palmar. L’estructura és de fusta de freixe i està recoberta amb un folre de fusta de pi i diverses capes de fibra de vidre i polièster. Per la seua banda, el motor elèctric té una potència de 10 quilowatts, està alimentat per unes bateries de liti-ferrofosfat (LFP) de molt lenta degradació, i aplica un voltatge de 48 volts i una intensitat de corrent de 200 amperes.


Peu de foto: Pepe Caballer, jurat de la Comunitat de Pescadors del Palmar, passeja tres estudiants estrangers en la barca elèctrica el dia de la presentació (foto: V. L.).

ETIQUETES: medi ambient | pesca

Versión en castellano:

Primeros pasos hacia la navegación eléctrica  

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) anunció el pasado 30 de mayo un programa de ayudas para impulsar la electrificación de las embarcaciones que navegan en L’Albufera, el Hondo de Elche y las Salinas de Torrevieja. Con esta iniciativa, que incorpora un incentivo económico para animar a los propietarios de estas barcas a cambiar sus motores de combustión por motores eléctricos, se quiere promover una movilidad más sostenible en los entornos especialmente sensibles de estos parques naturales.

Esta convocatoria de ayudas, cuyo plazo de solicitud se cerraba el 27 de julio, y que contempla destinar 700.000 euros para sufragar hasta el 80 por ciento del coste del cambio de motor, está en línea además con dos proyectos presentados recientemente por el GALP Gandia Albufera y la Comunidad de Pescadores de El Palmar: el primero, para la realización de un estudio de implementación de barcas con motores eléctricos en L’Albufera, y el segundo, como continuidad y consecuencia de este, para la construcción de una barca piloto con motor eléctrico.

La primera barca eléctrica de la Comunidad de Pescadores de El Palmar

En L’Albufera, el placer de surcar las aguas del lluent en silencio y sin respirar el humo del gasóleo ya no es patrimonio exclusivo de quienes navegan a vela, de los albuferencs tradicionales de vela latina. Desde el pasado 23 de diciembre, este privilegio ha empezado a corresponder también a los pescadores de El Palmar, quienes presentaron ese día los resultados del estudio de electrificación de las barcas y echaron al agua la primera de estas con motor eléctrico.

Por un lado, se trataba de examinar la situación y dinamizar la transición al uso de motores menos contaminantes por parte de pescadores, barqueros y particulares; por el otro, de poner en funcionamiento una barca eléctrica que ayude a determinar tanto los beneficios prácticos como los requerimientos derivados de la pretendida generalización de este sistema de navegación, así como plantear las soluciones que mejoren su utilidad y aceptación entre estos colectivos.

Ambos proyectos han sido financiados por la Generalitat Valenciana y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca a través de las ayudas a los GALP contempladas dentro de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo. En el GALP Gandia Albufera, han reconocido estar «contentos de ver que se cumplen los objetivos propuestos y de haber provocado que las administraciones establezcan ayudas que impulsen la electrificación de los motores de las embarcaciones». Y añaden que es de vital importancia implicar a los agentes locales y ayuntamientos en un esfuerzo participativo que garantice el éxito de futuros proyectos, incentive el cambio y mejore la competitividad tanto en el sector primario, la pesca, como en el terciario, el turismo.

Colaboraciones

Para dar respuesta al «reto de la transición ecológica en L’Albufera», la Comunidad de Pescadores de El Palmar ha encontrado la colaboración de la Universitat Politècnica de Valencia, entidad que ha desarrollado los estudios técnicos y de viabilidad necesarios para la realización del proyecto piloto, y también los informes sobre impactos y beneficios ambientales, económicos y sociales. El constructor de la embarcación, cuya fisionomía es similar a la de las antiguas barcas «gamberas», estrechas de manga para aprovechar bien el viento, ha sido Juan Aleixandre, carpintero y calafate de El Palmar. Su estructura es de madera de fresno y está recubierta con un forro de madera de pino y varias capas de fibra de vidrio y poliéster. Por su parte, el motor eléctrico tiene una potencia de 10 kilovatios, está alimentado por unas baterías de litio-ferrofosfato  (LFP) de muy lenta degradación, y aplica un voltaje de 48 voltios y una intensidad de corriente de 200 amperios.

Share This