Pescar en la memòria

El passat 18 de maig, la seu de la Comunitat de Pescadors del Palmar va acollir la presentació del llibre "Pescar en la memòria. Sistemes de pesca tradicional a l’Albufera", editat per la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. L’obra és resultat d’una investigació etnogràfica que es va dur a terme entre els anys 2008 i 2012 per Beatriz Santamarina Campos i Aida Vizcaíno Estevan, tot seguint l’estela dels estudis antropològics que el professor Ricardo Sanmartín Arce va realitzar als anys vuitanta.
Vicent Llorens
29 juny, 2022

Aida Vizcaíno, entre dos dels pescadors dels records i les experiències dels quals es nodreix l'estudi: Boro Ferrer i Jaume Soler (foto: V. L.).

L’objectiu ha sigut analitzar les transformacions del llac, de la pesca i els habitants vora trenta anys després dels treballs del professor Sanmartín, autor, entre d’altres, de La Albufera y sus hombres (Ediciones Akal, 1982), tot incloent la mirada dels protagonistes mateixos. D’una o una altra manera, el llibre és una nova aproximació al complex món albuferenc; una mirada que se suma a les d’autors com Antonio J. Cavanilles, Max Thede, Plácido Virgili Sorribes, Carmen Caruana, Francisco Montblanc, Joan Fuster, Vicenç Rosselló, Ernest García, Mara Cabrejas i Carles Sanchis Ibor, entre d’altres.

Treball de camp: un grup de socis de la Comunitat de Pescadors del Palmar mantenen una conversa informal en el transcurs de la investigació (foto: Aida Vizcaíno).

La investigació s’endinsa en els sistemes de pesca del llac i la seua plasmació en l’estructura social del Palmar. D’una banda, s’aborda la pesca fixa amb els tradicionals redolins i la singular pesca al cel, les seues formes, eines i ormejos, temporades i espècies piscícoles. D’una altra banda, s’aprofundeix en l’extens catàleg d’arts de la pesca ambulant, la major part d’elles desaparegudes. Les embarcacions, les formes d’orientació i la riquesa topogràfica conformen el complex sistema pesquer de l’Albufera, resultat de la capacitat d’adaptació i els coneixements sobre el medi acumulat durant segles. Homes i dones del llac desenvoluparen destreses no escrites, de difícil aprehensió i adquirides des de la infantesa, coneixements vulnerables que segueixen el camí de la desaparició, com la pesca tradicional mateixa. Com a corol·lari, les autores reflexionen sobre la crisi i les transformacions del sector pesquer del llac i el futur de la pesca a l’Albufera.

El valor de les converses i les actes

En la presentació, organitzada pel Magnànim juntament amb l’Associació Valenciana d’Antropologia i la Comunitat de Pescadors del Palmar, van intervindre Pepe Caballer, jurat dels pescadors; Vicent Flor, director del Magnànim, i Aida Vizcaíno, qui va excusar la forçada absència per motius de salut de Beatriz Santamarina. Tots tres van estar acompanyats per Ernest Peris, alcalde del Palmar.

Pepe Caballer, en la seua intervenció a la seu de la Comunitat de Pescadors del Palmar, davant Aida Vizcaíno, Ernest Peris i Vicent Flor (foto: V. L.).

Aida Vizcaíno (vegeu entrevista) va centrar la seua exposició en revelar la «intrahistòria» d’este estudi, una investigació inicialment finançada per l’Ajuntament de València mitjançant el Servici Devesa-Albufera en col·laboració amb el Departament d’Antropologia Social de la Universitat de València. «Volíem registrar —va explicar Vizcaíno— la mirada de les persones que van viure l’Albufera abans de l’arribada del desarrollismo i la contaminació, del motor, del niló… De la gent del Palmar i el Saler que va començar a treballar fora del poble, a València o a les indústries de la vora de ponent del llac perquè les expectatives eren millors. És una memòria que abasta la pràctica totalitat del segle XX. I este és possiblement el principal valor del llibre».

Pel que fa a les fonts, l’autora va destacar la importància de les moltes hores de converses formals i informals, incloent esmorzars i dinars col·lectius, per a la recollida dels records, d’esta memòria que es va perdent. En l’estudi, van participar 24 informants del Palmar i el Saler; però hi ha moltes altres persones consultades d’una manera informal: «Quan fem converses en el plànol informal, un record estira d’un altre record, com si foren cireres, i així va aflorant i teixint-se la memòria, evidenciant-se un profund coneixement del territori i les pràctiques associades». També va subratllar l’interès documental de l’arxiu de la Comunitat de Pescadors i el fet d’haver analitzat els llibres d’actes des de 1895: «És un tresor des del punt de vista de l’Antropologia, perquè a les actes estan referides les fites històriques i es revela la mirada particular que se’n fa des d’ací: la fi de la guerra i l’inici de la dictadura, l’arribada de la contaminació, la declaració del parc natural…».

Motius per a l’optimisme

Front al pessimisme que els pescadors mostraven a les darreries de la primera dècada del segle, les seues reflexions actuals denoten una certa esperança. En l’exposició que Pepe Caballer, president de la comunitat, va fer durant l’acte de presentació del llibre, va quedar constància que les perspectives de futur han millorat: «Desprès de la crisi sanitària que hem viscut, potser siguem més optimistes, el sector pesquer ha sigut resilient una vegada més, la crisi de la Covid-19 ens ha donat l’oportunitat de demostrar el valor del producte local, de pertànyer a un col·lectiu essencial, de sobreviure i col·laborar; per això, cal dir que a dia de hui la comunitat no treballa amb una direcció pessimista, que, ben al contrari, treballem per continuar mantenint l’activitat i enfortir-la, i que els pocs que es dediquen a la pesca actualment puguen guanyar-se la vida».

Caballer es va referir també al treball que s’està fent per a millorar l’estat ecològic de l’Albufera i les seues implicacions: «Creiem que hi ha un canvi de tendència, un canvi mediambiental, però cal treballar alguns temes, com el relleu generacional, l’empoderament del sector, la necessitat d’assegurar-ne la sostenibilitat amb la dotació de les ferramentes i les garanties socials i laborals necessàries».

Versión en castellano:

Pescar en la memoria

El pasado 18 de mayo, la sede de la Comunidad de Pescadores de El Palmar acogió la presentación del libro Pescar en la memòria. Sistemes de pesca tradicional a l’Albufera, editado por la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. La obra es resultado de una investigación etnogràfica que se llevó a cabo entre los años 2008 y 2012 por Beatriz Santamarina Campos y Aida Vizcaíno Estevan siguiendo la estela de los estudios antropológicos que el profesor Ricardo Sanmartín Arce realizó en los años ochenta.

El objetivo ha sido analizar las transformaciones del lago, de su pesca y sus habitantes en torno a treinta años después de los trabajos del profesor Sanmartín, autor, entre otros, de La Albufera y sus hombres (Ediciones Akal, 1982), incluyendo la mirada de, en muchos casos, los mismos protagonistas. El libro es una nueva aproximación al complejo mundo albufereño; una mirada que se suma a las de autores como Antonio J. Cavanilles, Max Thede, Plácido Virgili Sorribes, Carmen Caruana, Francisco Montblanc, Joan Fuster, Vicenç Rosselló, Ernest García, Mara Cabrejas y Carles Sanchis Ibor, entre otros.

La investigación se adentra en los sistemas de pesca del lago y su plasmación en la estructura social de El Palmar. Por un lado, se aborda la pesca fija con los tradicionales redolins y la singular pesca al cel, sus formas, herramientas y utensilios, temporadas y especies piscícolas. Por otro lado, se profundiza en el extenso catálogo de artes de la pesca ambulante, la mayor parte de ellas desaparecidas. Las embarcaciones, las formas de orientación y la riqueza topográfica conforman el complejo sistema pesquero de L’Albufera, resultado de la capacidad de adaptación y los conocimientos sobre el medio acumulado durante siglos. Hombres y mujeres del lago desarrollaron destrezas no escritas, de difícil aprehensión y adquiridas desde la niñez, conocimientos vulnerables que siguen la vía de la desaparición, como la pesca tradicional misma. Como corolario, las autoras reflexionan sobre la crisis y las transformaciones del sector pesquero del lago y el futuro de la pesca en L’Albufera.

El valor de las conversaciones y las actas

En la presentación, organizada por el Magnànim junto con la Asociación Valenciana de Antropología y la Comunidad de Pescadores de El Palmar, intervinieron Pepe Caballer, jurado de los pescadores; Vicent Flor, director del Magnànim, y Aida Vizcaíno, quien excusó la forzada ausencia por motivos de salud de Beatriz Santamarina. Los tres estuvieron acompañados por Ernest Peris, alcalde del Palmar.

Aida Vizcaíno (ver entrevista) centró su exposición en revelar la «intrahistoria» de este estudio, una investigación inicialmente financiada por el Ayuntamiento de València, a través del Servicio Devesa-Albufera, en colaboración con el Departamento de Antropología Social de la Universitat de València. «Queríamos registrar —explicó Vizcaíno— la mirada de las personas que vivieron L’Albufera antes de la llegada del desarrollismo y la contaminación, del motor, del nailon… De la gente de El Palmar y El Saler que empezó a trabajar fuera del pueblo, en València o en las industrias de la parte de poniente del lago, porque las expectativas eran mejores. Es una memoria que alcanza la práctica totalidad del siglo XX. Y este es posiblemente el principal valor del libro».

En cuanto a las fuentes, la autora destacó la importancia de las muchas horas de conversaciones formales e informales, incluyendo los almuerzos colectivos, para recoger los recuerdos, esta memoria que se va perdiendo. En el estudio, participaron 24 informantes de El Palmar y El Saler, pero hay otras muchas personas consultadas de una manera informal: «Cuando mantenemos conversaciones en el plano informal, un recuerdo estira de otro recuerdo, como si fueran cerezas, y así va aflorando y tejiéndose la memoria, evidenciándose un profundo conocimiento del territorio y las prácticas asociadas». También subrayó el interés documental del archivo de la Comunidad de Pescadores y el hecho de haber analizado los libros de actas desde 1895: «Es un tesoro desde el punto de vista de la Antropología, porque en las actas están referidas los hitos históricos y se revela la mirada particular que se hace desde aquí: el fin de la guerra y el inicio de la dictadura, la llegada de la contaminación, la declaración del parque natural…».

Motivos para el optimismo

Frente al pesimismo que los pescadores manifestaban a finales de la primera década del siglo, sus reflexiones actuales denotan cierta esperanza. En la exposición que Pepe Caballer, presidente de la comunidad, hizo durante el acto de presentación del libro, quedó constancia que las perspectivas de futuro han mejorado: «Después de la crisis sanitaria que hemos vivido, quizás seamos más optimistas, el sector pesquero ha sido resiliente una vez más, la crisis de la Covid-19 nos ha dado la oportunidad de demostrar el valor del producto local, de pertenecer a un colectivo esencial, de sobrevivir y colaborar; por eso hay que decir que a día de hoy la comunidad no trabaja con una dirección pesimista, que, bien al contrario, trabajamos para continuar manteniendo la actividad y fortalecerla, y que los pocos que se dedican a la pesca actualmente puedan ganarse la vida».

Caballer se refirió también al trabajo que se está haciendo para mejorar el estado ecológico de L’Albufera y a sus implicaciones: «Creemos que hay un cambio de tendencia, un cambio medioambiental, pero hay que trabajar algunos temas, como el relevo generacional, el empoderamiento del sector, la necesidad de asegurar su sostenibilidad con la dotación de las herramientas y las garantías sociales y laborales necesarias».

Share This