Nou impuls al projecte de custòdia del territori del tancat de l’Estell

Cristina Galiana Carballo i Nacho Moncho
3 juliol, 2022

Els mostrejos sistemàtics permeten monitorar la qualitat de l'aigua de l'arrossar i les séquies, i millorar el coneixement sobre les relacions entre el cultiu de l'arròs i la biodiversitat (foto: V. L.).

El projecte associat a l’acord de custòdia del territori que la Fundació Assut manté amb la Comunitat de Regants del Tancat de l’Estell des d’abril de 2011 ha rebut enguany nou impuls gràcies a l’ajuda concedida per la Fundació Bancaixa i CaixaBank dins de la III Convocatòria Mediambiental, i al suport del Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori (FRECT) amb la col·laboració d’Ecoembes.

En el primer dels casos, la dotació concedida de 18.500 euros està destinada a diferents accions relacionades amb la implantació de l’agricultura de precisió, la creació i restauració d’hàbitats, i el seguiment de les comunitats d’aus i macroinvertebrats. En el segon, l’ajuda, de 5.000 euros, forma part del suport a una sèrie d’iniciatives de custòdia del territori urbana i periurbana encaminades a reduir els residus per envasos i a promoure el valor i millorar la qualitat d’estos paisatges. Les accions patrocinades s’emmarquen dins del projecte «Tancat de l’Estell: Sostenibilitat Territorial d’un Aiguamoll Costaner Mediterrani», una iniciativa que es localitza en este tancat arrosser de l’Albufera de València, que ja ha sigut reconeguda en anteriors ocasions —segon premi Becas Soñadores (2011), de Loterías del Estado i National Geographic Channel, i Premi Biodiversitat i Societat de la Generalitat Valenciana (2016)— i l’objectiu últim de la qual és preservar i millorar l’estat de conservació i el bon ús dels recursos naturals, culturals i paisatgístics d’este entorn.


L’última inundació hivernal —notable en qualitat i quantitat— i el maneig adequat de la palla de l’arròs després de la collita han contribuït a una colonització alta de la floreta de Pasqua (Ranunculus peltatus subsp. Baudotii) al tancat de l’Estell.

Banc de proves

Situat en el terme municipal de Sueca, molt a prop del Palmar (València) i en una zona d’especial interès per la proximitat a la mar i l’estany de l’Albufera, el tancat de l’Estell és un espai territorial les peculiaritats del qual el converteixen en banc de proves i model de gestió per a espais afins. En la seua superfície pròxima a les tres-centes hectàrees, es troben representats hàbitats naturals i agrícoles de gran significació. Fora de lèpoca de cultiu, des de l’inici de la tardor fins a ben entrada la primavera, el tancat de l’Estell cobra un especial valor ambiental i paisatgístic. A això contribueixen la inundació hivernal, el fanguejat puntual dels camps —especialment si es realitza després de la collita— i algunes altres bones pràctiques agronòmiques.


Treball de camp i voluntariat

En 2022, la labor de la Fundació Assut es concreta en l’establiment de protocols per a sistematitzar l’obtenció d’informació sobre avifauna, aigües, nutrients del sòl i hàbitat. Es tracta de protocols que estan permetent l’obtenció de resultats de seguiment ambiental i la triangulació —relació comparada entre diverses fonts— de dades de camp mitjançant tecnologies com la teledetecció, els sensors de cultiu i l’anàlisi d’aigües i sòls i d’indicadors biològics —macroinvertebrats i avifauna—.

Els objectius per a 2022 són augmentar el coneixement de la relació entre arrossar i biodiversitat, millorar la qualitat dels hàbitats i avançar en l’agricultura de precisió per a estalviar costos de producció i ambientals.

Igualment, el treball d’enguany se centra en sensibilitzar la població sobre el valor significatiu d’este àmbit territorial dins del Parc Natural de l’Albufera; en l’acompanyament dels agricultors en bones pràctiques de cultiu, i en la innovació tecnològica orientada a la reducció de costos econòmics i ambientals. I, finalment, el projecte contempla també per a este cicle el diagnòstic i la resposta a problemàtiques com la gestió de residus, els usos no agraris del territori i la qualitat de l’aigua d’entrada a l’agrosistema.

Voluntaris de l’empresa Diverxia, el passat 2 de juliol, treballant en l’adequació de séquies i la revegetació dels marges amb lliri groc, una planta aliada de l’arrossar, la naturalesa i el paisatge de la marjal (foto: Ángel Sánchez).

En abril, amb ajuda d’un grup de 60 voluntaris i del Servici Devesa-Albufera, es va realitzar una restauració ambiental de més de mil metres quadrats de marges de séquies i àrees incultes que va consistir en l’eliminació de vegetació exòtica —principalment, canya (Arundo donax)— i la plantació de lliri groc i altres espècies com la salicaria (Lythrum salicaria), la boja d’aigua (Dorycnium rectum) i el lligabosc valencià (Lonicera biflora). També s’han retirat residus, analitzat la procedència d’esta «basuraleza» i considerat una problemàtica que, en general, procedeix de fonts externes i alienes a l’ús agrícola de l’espai. D’altra banda, el mostreig de macroinvertebrats —amb la col·laboració del Parc Natural de l’Albufera— i les anàlisis d’aigua i de sòl de cultiu estan oferint informació valuosa per a un assessorament posterior sobre mesures com l’adobament i altres decisions que ajuden a la relació positiva entre l’arrossar i la conservació de la biodiversitat. A tot això, s’afig el seguiment continu de l’avifauna dins del tancat. Entre les accions previstes al tancament de l’edició de L’Amfibi, els dies 7 i 14 de juliol, dins del projecte s’ofereix un curs gratuït per a agricultors arrossers sobre la planificació d’adobaments, amb la col·laboració de l’Escola d’Agrònoms de l’UPV, la Comunitat de Regants de la Séquia de l’Or i Arroz Tartana.


Una bona notícia

Il·lustració de Figas Galiana.

El monitoratge continu de la qualitat de les aigües d’entrada i eixida del tancat de l’Estell ha permès la troballa d’alguns exemplars de gambeta a l’entorn del desguàs del motor dels Fondets. La gambeta il·lustrada (Palaemonetes zariquieyi) és una de les espècies objecte de protecció especial al Parc Natural de l’Albufera i una de les primeres a desaparèixer de l’Albufera en el procés de contaminació dels anys seixanta.

Versión en castellano:

Nuevo impulso al proyecto de custodia del territorio en el Tancat de l’Estell

El proyecto asociado al acuerdo de custodia del territorio que la Fundació Assut mantiene con la Comunidad de Regantes del Tancat de l’Estell desde abril de 2011 ha recibido este año nuevo impulso gracias a la ayuda de la Fundación Bancaja y CaixaBank, dentro de la III Convocatoria Medioambiental, y al apoyo del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) con la colaboración de Ecoembes.

En el primero de los casos, la dotación concedida de algo más de 18.500 euros está destinada a diferentes acciones relacionadas con la implantación de la agricultura de precisión, la creación y restauración de hábitats, y el seguimiento de las comunidades de aves y macroinvertebrados. En el segundo, la ayuda, de 5.000 euros, forma parte del apoyo a una serie de iniciativas de custodia del territorio urbana y periurbana encaminadas a reducir los residuos por envases y a promover el valor y mejorar la calidad de estos paisajes.

Las acciones patrocinadas se enmarcan en el proyecto del «Tancat de l’Estell: Sostenibilidad Territorial de un Humedal Costero Mediterráneo», una iniciativa que se localiza en este tancat arrocero de L’Albufera de Valencia, que ya ha sido reconocida en anteriores ocasiones —segundo premio Becas Soñadores (2011), de Loterías del Estado y National Geographic Channel, y Premio Biodiversidad y Sociedad de la Generalitat Valenciana (2016)— y cuyo objetivo último es preservar y mejorar el estado de conservación y el buen uso de los recursos naturales, culturales y paisajísticos de este entorno.

 

Banco de pruebas

Ubicado en el término municipal de Sueca, muy cerca de El Palmar (Valencia) y en una zona de especial interés por su proximidad al mar y el lago de L’Albufera, el Tancat de l’Estell es un espacio territorial cuyas peculiaridades lo convierten en banco de pruebas y modelo de gestión para espacios afines. En su superficie próxima a las trescientas hectáreas, se encuentran representados hábitats naturales y agrícolas de gran significación ambiental, cultural y paisajística. La práctica totalidad de este ámbito está dedicado al cultivo del arroz, producción que se desarrolla entre los meses de mayo y octubre. El resto del año, desde el inicio del otoño hasta bien entrada la primavera, el Tancat de l’Estell adquiere un especial valor ambiental y paisajístico. A ello contribuyen la inundación invernal, el fangueado puntual de los campos —especialmente si se realiza después de la cosecha— y algunas otras buenas prácticas agronómicas.

 

Trabajo de campo y voluntariado

En 2022, la labor de la Fundació Assut se concreta en el establecimiento de protocolos para sistematizar la obtención de información sobre avifauna, aguas, nutrientes del suelo y hábitat. Se trata de protocolos que están permitiendo la obtención de resultados de seguimiento ambiental y la triangulación —relación comparada entre diversas fuentes— de datos de campo a través de tecnologías como la teledetección, los sensores de cultivo y el análisis de aguas y suelos y de indicadores biológicos —macroinvertebrados y avifauna—.

Los objetivos para 2022 son aumentar el conocimiento de la relación entre arrozal y biodiversidad, mejorar la calidad de los hábitats y avanzar en la agricultura de precisión para ahorrar costes de producción y ambientales

Igualmente, el trabajo de este año se centra en sensibilizar a la población sobre el valor significativo de este ámbito territorial dentro del Parque Natural de L’Albufera; en el acompañamiento de los agricultores en buenas prácticas de cultivo, y en la innovación tecnológica orientada a la reducción de costes económicos y ambientales. Y, por último, el proyecto contempla también para este ciclo el diagnóstico y la respuesta a problemáticas como la gestión de residuos, los usos no agrarios del territorio y la calidad del agua de entrada al agrosistema.

En abril, con ayuda de un grupo de 60 voluntarios y del Servicio Devesa-Albufera, se realizó una restauración ambiental de más de mil metros cuadrados de márgenes de acequias y áreas incultas que consistió en la eliminación de vegetación exótica —principalmente, caña (Arundo donax)— y la plantación de lirio amarillo y otras especies como la salicaria (Lythrum salicaria), la boja d’aigua (Dorycnium rectum) o el lligabosc valenciá (Lonicera biflora). También se han retirado residuos, analizado la procedencia de esta «basuraleza» y considerado una problemática que, en general, procede de fuentes externas y ajenas al uso agrícola del espacio. Por su parte, el muestreo de macroinvertebrados —con la colaboración del Parque Natural de L’Albufera— y los análisis de agua y de suelo de cultivo están ofreciendo información valiosa para un asesoramiento posterior sobre medidas como el abonado y otras decisiones que ayuden a la relación positiva entre el arrozal y la conservación de la biodiversidad. A todo ello, se añade el seguimiento continuo de la avifauna en el tancat.

Entre las acciones previstas al cierre de la edición de L’Amfibi, los días 7 y 14 de julio, dentro del proyecto se ofrece curso gratuito para agricultores arroceros sobre la planificación de abonados, con la colaboración de la Escuela de Agrónomos de la UPV, la Comunidad de Regantes de la Acequia del Oro y Arroz Tartana.

 

Una buena noticia

El monitoreo continuo de la calidad de las aguas de entrada y salida del Tancat de l’Estell ha permitido el hallazgo de algunos ejemplares de gambeta en el entorno del desagüe del Motor dels Fondets. La gambeta il·lustrada o camarón de agua dulce (Palaemonetes zariquieyi) es una de las especies objeto de protección especial en el Parque Natural de l’Albufera y una de las primeras en desaparecer de L’Albufera en el proceso de contaminación de los años sesenta.

Pies de fotos
  • Los muestreos sistemáticos permiten monitorizar la calidad del agua del arrozal y las acequias, y mejorar el conocimiento sobre las relaciones entre el cultivo del arroz y la biodiversidad (foto: V. L.).
  • La última inundación invernal —notable en calidad y cantidad— y el manejo adecuado de la paja de arroz tras la cosecha han contribuido a una colonización alta de la floreta de Pasqua (Ranunculus peltatus subsp. Baudotii) en el Tancat de l’Estell (foto: V. L.).
  • Voluntarios de la empresa Diverxia, el pasado 2 de julio, trabajando en la adecuación de acequias y la revegetación de los márgenes con lirio amarillo, una planta aliada del arrozal, la naturaleza y el paisaje del marjal (foto: Ángel Sánchez).

 

 

Share This