L’Albufera es posa flamenca

Pablo Vera
1 abril, 2023

Una de les notícies de l’any, la qual ha acaparat nombrosos espais informatius i ha omplit de fotos les xarxes socials, ha sigut la reproducció del flamenc per primera vegada a l’Albufera. Un fet que ningú no esperava, a pesar que als darrers anys el nombre de flamencs presents durant l’hivern ha anat creixent notablement. Este augment, que s’ha relacionat erròniament amb la salinització del sistema —simplement per associar imatges de flamenc a explotacions salineres i ambients salobres— en realitat es troba motivat per la consolidació i creixement de les poblacions reproductores al Mediterrani gràcies a la protecció i conservació dels aiguamolls que es venen desenvolupant especialment durant els últims 20 anys, i l’ocurrència d’hiverns amb temperatures més suaus que han millorat la supervivència d’aus juvenils i per tant augmentat la grandària de les poblacions.

Fins a 2011, el nombre de flamencs que se censaven a l’hivern no arribava a la desena. En gener de 2023 es va marcar un nou màxim històric amb vora 14.000 aus. Simplement, el flamenc ha trobat a l’Albufera un lloc en el qual adaptar-se al canvi poblacional que està vivint l’espècie.

«Simplement, el flamenc ha trobat a l’Albufera un lloc en el qual adaptar-se al canvi poblacional que viu l’espècie»

Els darrers hiverns es venien observant casos de construcció de nius al Racó de l’Olla que generalment eren abandonats en poc de temps. Este comportament, afavorit per les grans concentracions d’aus, sol associar-se amb individus sense experiència reproductora prèvia. Durant la segona quinzena de desembre de 2022, la construcció de nius va començar igual que en anys anteriors. No obstant això, en comptes de produir-se’n l’abandó, durant les següents setmanes estes aus van continuar covant, i moltes altres, primer centenars i després milers, es van sumar a la construcció de nius. Finalment es van comptabilitzar 5.289 nius a la fi de gener: una grandària de la colònia realment alta per a una nova localitat de cria, més encara a l’hivern, la qual cosa, a ulls de la comunitat internacional d’experts en l’espècie, ha resultat excepcional.

Una sincronització de causes per a un fet inèdit

Este canvi dràstic de comportament s’atribueix a una conjunció de factors, entre els quals es consideren el gran nombre d’aus presents durant l’hivern al parc natural, les grans extensions de marjal inundada aconseguides durant la perellonà, amb abundant fauna microscòpica, i les temperatures càlides registrades entre finals de desembre i principis de gener.

El primer poll nascut a l’Albufera va ser observat el 9 de gener, i les eclosions van anar estenent-se durant els següents dos mesos. No obstant això, durant febrer i març, tal com era d’esperar en una colònia nova, es va produir un notable abandó de nius. Els adults que van continuar criant els polls es van adaptar al canvi total del paisatge provocat per la dessecació dels arrossars, realitzant llargs desplaçaments per a obtindre aliment; un comportament natural de l’espècie, segons el qual rarament coincideixen al mateix lloc les colònies de cria i les àrees d’alimentació. La major part dels adults es desplaçava contínuament fins als aiguamolls del sud d’Alacant, encara que també es va observar flux d’aus entre l’Albufera i l’interior peninsular, el delta de l’Ebre i, fins i tot, les Illes Balears. Com a resultat del procés de cria, s’estima que han volat vora 1.790 polls de flamenc.

Sens dubte, la notícia de la nidificació en 2023 del flamenc a l’Albufera té moltes lectures. Des d’un enfocament purament ambiental, la realitat és que el flamenc és una espècie amb poblacions en bon estat, tant a escala regional com internacional, i per tant no s’ha adoptat cap mesura específica per a afavorir-ne la reproducció ni l’estabilitat de les colònies. La realitat ambiental de l’Albufera evidencia que són les espècies més dependents de l’aigua abundant i de bona qualitat, tant a l’estiu com a l’hivern, les que es troben lluny de mantindre poblacions saludables i, per tant, les que marquen els objectius de gestió.

«En ser una espècie en bon estat, no s’han adoptat mesures que afavorisquen la reproducció ni l’estabilitat de les colònies»

La importància de conservar i recuperar l’hàbitat

No obstant això, la nidificació del flamenc posa de manifest la importància de desenvolupar mesures de conservació de la naturalesa, especialment de restauració ambiental —com va ser el cas del Racó de l’Olla, fa 30 anys—, que poden proveir d’espai les aus que requereixen una bona qualitat d’aigua. A més, estes àrees restaurades, que funcionen com a xicotets santuaris d’espècies amenaçades, al mateix temps actuen com a refugis per a nombroses espècies quan altres àrees pateixen la falta d’aigua. En este cas, cal ressenyar que grans àrees de Doñana, els aiguamolls manxecs i la llacuna de Fuente de Piedra —la principal colònia de flamenc a Espanya— van romandre seques durant la primavera i l’estiu passats, la qual cosa va facilitar-ne la dispersió a altres aiguamolls mediterranis, com ara l’Albufera.

«Molta gent ha descobert que l’Albufera és un aiguamoll valuós gràcies als flamencs»

El flamenc ha actuat com a espècie bandera de la conservació d’aiguamolls i, gràcies a la seua presència, s’han beneficiat moltes altres espècies d’aus aquàtiques, com ànecs, gavines i limícoles. A l’Albufera, les grans concentracions de flamencs han captat l’atenció de la societat i han atret molta gent a gaudir-ne mentre s’alimentaven en els camps fanguejats a la fi de l’hivern. En efecte, part de la societat ha descobert que l’Albufera és un aiguamoll valuós gràcies als flamencs. De la mateixa manera, la presència de grans grups hivernals i la nidificació d’esta espècie mostren que el potencial del parc natural per a albergar aus aquàtiques és molt major que el que s’expressa actualment. En un moment de col·lapse d’aiguamolls mediterranis com el que vivim, la conservació de l’Albufera cobra més rellevància que mai.

Versión en castellano:

L’Albufera se pone flamenca

Una de las noticias del año, que ha acaparado numerosos espacios informativos y ha llenado de fotos las redes sociales, ha sido la reproducción del flamenco por primera vez en L’Albufera. Un hecho que nadie esperaba, a pesar de que en los últimos años el número de flamencos presentes durante el invierno ha ido creciendo notablemente. Este aumento, que se ha relacionado erróneamente con la salinización del sistema —simplemente por asociar imágenes de flamenco a explotaciones salineras y ambientes salobres— en realidad se encuentra motivado por la consolidación y aumento de las poblaciones reproductoras en el Mediterráneo gracias a la protección y conservación de los humedales que se vienen desarrollando especialmente durante los últimos 20 años, y la ocurrencia de inviernos con temperaturas más suaves que han mejorado la supervivencia de aves juveniles y por tanto aumentado el tamaño de las poblaciones.

Hasta 2011, el número de flamencos que se censaban en invierno no llegaba a la decena. En enero de 2023 se marcó un nuevo máximo histórico con cerca de 14.000 aves. Simplemente, el flamenco ha encontrado en L’Albufera un lugar en el que adaptarse al cambio poblacional que está viviendo la especie.

«Simplemente, el flamenco ha encontrado en L’Albufera un lugar en el que adaptarse al cambio poblacional que está viviendo la especie»

En los últimos inviernos se venían observando casos de construcción de nidos en el Racó de l’Olla que generalmente eran abandonados al poco tiempo. Este comportamiento, favorecido por las grandes concentraciones de aves, suele asociarse con aves sin experiencia reproductora previa. Durante la segunda quincena de diciembre de 2022, la construcción de nidos empezó igual que en años anteriores. Sin embargo, en lugar de producirse el abandono de estos, durante las siguientes semanas estas aves continuaron incubando, y primero centenares y luego miles de aves se sumaron a la construcción de nidos. Finalmente se contabilizaron 5.289 nidos a finales de enero: un tamaño de la colonia realmente alto para una nueva localidad de cría, más aún en invierno, lo que a ojos de la comunidad internacional de expertos en la especie ha resultado excepcional.

 

Una conjunción de causas para un hecho inédito

Este cambio drástico de comportamiento se atribuye a una conjunción de factores, entre los que se consideran el gran número de aves presentes durante el invierno en el parque natural, las grandes extensiones de marjal inundado logradas durante la perellonà, con abundante fauna microscópica, y las temperaturas cálidas registradas entre final de año y principio de enero.

El primer pollo nacido en L’Albufera fue observado el 9 de enero, y las eclosiones fueron extendiéndose durante los siguientes dos meses. Sin embargo, durante febrero y marzo, tal y como era de esperar en una colonia nueva, se produjo un notable abandono de nidos. Los adultos que continuaron criando a sus pollos se adaptaron al cambio total del paisaje originado por la desecación de los arrozales, realizando largos desplazamientos para obtener alimento, un comportamiento natural de la especie, donde raramente coincide en el mismo lugar las colonias de cría y las áreas de alimentación. La mayor parte de los adultos se desplazaba continuamente hasta los humedales del sur de Alicante, aunque también se observó flujo de aves hacia y desde el interior peninsular, el Delta del Ebro e incluso hacia las Islas Baleares. Como resultado del proceso de cría, se estima que han volado cerca de 1.790 pollos de flamenco.

Sin duda, la noticia de la nidificación en 2023 del flamenco en L’Albufera tiene muchas lecturas. Desde un enfoque puramente ambiental, la realidad es que el flamenco es una especie con poblaciones en buen estado, tanto a escala regional como internacional, y por tanto no se ha adoptado ninguna medida específica para favorecer su reproducción ni la estabilidad de las colonias. La realidad ambiental de L’Albufera es que son las aves más dependientes del agua abundante y de buena calidad, tanto en verano como en invierno, las que se encuentran lejos de mantener poblaciones saludables y, por lo tanto, las que marcan los objetivos de gestión en L’Albufera.

«Al ser una especie en buen estado, no se han adoptado medidas que favorezcan la reproducción ni la estabilidad de las colonias»

 

La importancia de conservar y recuperar el hábitat

Sin embargo, la nidificación del flamenco pone de manifiesto la importancia de desarrollar medidas de conservación de la naturaleza, especialmente de restauración ambiental —como por ejemplo la restauración del Racó de l’Olla, hace 30 años—, que pueden proveer espacio para las aves que requieren de buena calidad del agua. Además, estas áreas restauradas, que funcionan como pequeños santuarios de especies amenazadas, al mismo tiempo actúan como refugios para numerosas especies cuando otras áreas sufren la falta de agua. En el caso de L’Albufera y los flamencos, es preciso reseñar que grandes áreas de Doñana, humedales manchegos o la laguna de Fuente de Piedra —la principal colonia de flamenco en España— se encontraron secas durante esta pasada primavera y el verano, lo que facilitó la dispersión a otros humedales mediterráneos, como L’Albufera.

«Mucha gente ha descubierto que L’Albufera es un humedal valioso gracias a los flamencos»

El flamenco ha actuado como especie bandera de la conservación de humedales y, gracias a su presencia, se han protegido humedales beneficiando a otras muchas especies de aves acuáticas, como patos, gaviotas y limícolas. En L’Albufera, las grandes concentraciones han captado la atención de la sociedad y atraído a mucha gente a disfrutar de los flamencos mientras se alimentaban en los campos fangueados al final del invierno. En efecto, parte de la sociedad ha descubierto que L’Albufera es un humedal valioso gracias a los flamencos. Del mismo modo, la presencia de grandes grupos invernales y la nidificación de esta especie muestran que el potencial de este parque natural para albergar aves acuáticas es mucho mayor que el que se expresa en la actualidad. En un momento de colapso de humedales mediterráneos como el que estamos viviendo, la conservación de L’Albufera cobra mayor relevancia que nunca.

«En un momento de colapso de humedales mediterráneos, la conservación de L’Albufera cobra más relevancia que nunca»

Share This