Informe: Sobre el brot de grip aviar

L'Amfibi
1 novembre, 2023

Antecedents

  • La grip aviària és una malaltia que afecta tant les aus domèstiques com les silvestres i està inclosa en la llista del Codi Zoosanitari Internacional de l’Organització Mundial de la Sanitat Animal.
  • El Parc Natural de l’Albufera és un enclavament que alberga importants colònies de cria durant els mesos de primavera i estiu, i es troba dins de la ruta migratòria de gran quantitat d’aus.
  • Les aus silvestres migratòries, especialment les aquàtiques, són hostes i reservoris naturals del virus de la influença aviària. Quan les aus tenen pocs o cap símptoma de la malaltia, poden propagar-la a llargues distàncies en les rutes migratòries. Les aus silvestres exerceixen una funció principal en l’evolució del virus de la influença aviària i el seu manteniment durant les temporades de baixa propagació.
  • Les principals espècies silvestres involucrades són les aus aquàtiques, les gavines i les larolimícoles, encara que el virus sembla transmetre’s fàcilment entre les diferents espècies d’aus.

Cronologia dels fets i actuacions

Els tècnics del Servici Devesa-Albufera (Ajuntament de València) que realitzen el seguiment de fauna al Parc Natural van detectar el 30 de maig quatre exemplars procedents de la colònia de cria del Racó de l’Olla amb símptomes de la malaltia, els quals van traslladar al Centre de Recuperació de Fauna (CRF) La Granja per al seu diagnòstic. La Unitat d’Anàlisi i Sanitat Animal (UASA) va confirmar la presència del virus, i es van enviar mostres al Laboratori Central de Veterinària (LCV) d’Algete, el centre de referència de la grip aviària a Espanya.

El 2 de juny, els tècnics del Racó de l’Olla van recuperar 230 exemplars malalts o morts —222 eren polls de xatrac becllarg— que van ser traslladats al Centre Aqüícola del Palmar per a evitar l’entrada de les aus infectades al CRF.

El 5 i 7 de juny es van tornar a registrar mortalitats molt elevades dins de les colònies de cria de la reserva natural del Racó de l’Olla: 306 i 127 nous casos, respectivament. Davant esta situació inusual, la Subdirecció General d’Espais Naturals i Biodiversitat va emetre unes instruccions per al maneig d’aus sospitoses d’infecció per virus en els CRF d’Alacant i Castelló.

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete va confirmar la presència del virus i es va declarar el focus de grip aviària al Parc Natural de l’Albufera. I, el 8 de juny, es va publicar en el DOGV la Resolució de 6 juny de 2023 de la Direcció General d’Agricultura Ramaderia i Pesca per la qual s’adoptaven mesures de protecció en relació amb la grip aviària per a evitar el contagi a les aus de corral.

Evolució del brot al Racó de l’Olla

En els dies posteriors, des del 9 de juny fins al 7 d’agost, la situació va continuar sense canvis. En un primer moment, els exemplars més afectats van ser els polls, però conforme va anar evolucionant la malaltia i la transmissió del virus, esta va començar afectar els adults reproductors. Les espècies afectades també han manifestat una distribució temporal: primer, els polls, principalment, i adults de xatrac becllarg; després, la gavina capnegra, i posteriorment el curroc. Durant este període, el personal del Servici Devesa-Albufera va continuar retirant cadàvers i animals malalts per a reduir la transmissió del virus. I, a partir del 7 d’agost, el brot va remetre.


Foto: Xatracs (V. L.).

ETIQUETES: aus | Racó de l'Olla

Versión en castellano:

Informe del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000

Sobre el brote de gripe aviar

 

Antecedentes

La gripe aviar es una enfermedad que afecta tanto a aves domésticas como a las silvestres. Es una enfermedad incluida en la lista del Código Zoosanitario Internacional de la Organización Mundial de la Sanidad Animal.

El Parque Natural de L’Albufera de València es un enclave de gran importancia, ya que alberga importantes colonias de cría durante los meses de primavera y verano, y se encuentra dentro de la ruta migratoria de gran número de aves.

Las aves silvestres migratorias, en especial las acuáticas, son huéspedes y reservorios naturales del virus de la influenza aviar. Cuando las aves tienen pocos o ningún síntoma de la enfermedad, pueden propagarlo a través de largas distancias en sus rutas migratorias. Las aves silvestres desempeñan una función principal en la evolución del virus de la influenza aviar y su mantenimiento durante las temporadas de baja propagación.

Las principales especies silvestres involucradas son las aves acuáticas, las gaviotas y las larolimícolas, aunque el virus parece transmitirse fácilmente entre las distintas especies de aves.

 

Cronología de los hechos y actuaciones

Los técnicos del Servicio Devesa-Albufera (Ayuntamiento de Valencia) que realizan el seguimiento de fauna en el Parc Natural de l’Albufera detectaron el pasado 30 de mayo cuatro ejemplares procedentes de colonia de cría existente en el Racó de l’Olla con síntomas de la enfermedad que trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna (CRF) La Granja para su diagnóstico. La Unidad de Análisis y Sanidad Animal (UASA) confirmó la presencia del virus, y se  enviaron muestras al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, que es el centro de referencia de la gripe aviar en España.

El 2 de junio, los técnicos del Racó de L’Olla recuperaron 230 ejemplares enfermos o muertos (222 de  eran de pollos de charrán patinegro) que fueron trasladados  al Centro Acuícola de El Palmar, para evitar la entrada de las aves infectadas en el CRF.

El 5 y 7 de junio se volvieron a registrar mortalidades muy elevadas dentro de las colonias de cría de la reserva natural del Racó de l’Olla: 306 y 127 nuevos casos, respectivamente. Ante esta situación inusual, la Subdirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad emitió unas instrucciones para el manejo de aves sospechosas de infección por virus en los CRF de Alicante y Castellón.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó la presencia del virus y se declaró el foco de gripe aviar en el Parc Natural de l’Albufera.

El 8 de junio, se publicó en el DOGV, la Resolución de 6 junio de 2023 de la Dirección General de Agricultura Ganadería y Pesca por la que se adoptan medidas de protección en relación con la gripe  aviar para evitar el contagio a las aves de corral.

 

Evolución del brote en el Racó de l’Olla

En los días posteriores, desde el 9 de junio hasta el 7 de agosto, la situación continúa sin cambios. En un primer momento, los ejemplares más afectados son los pollos, pero conforme va evolucionando la enfermedad y la transmisión del virus, comienza a afectar a los adultos reproductores.

Las especies afectadas también tienen una distribución temporal, afectando primero a los pollos principalmente y adultos de charrán patinegro, continuando con la gaviota cabecinegra y posteriormente a la pagaza piconegra.

Durante este periodo, el personal de Servicio Devesa-Albufera continuó retirando cadáveres y animales enfermos para reducir la transmisión del virus. A partir del 7 de agosto el brote remitió.

Share This