El tio Manolo fa 100 anys!

Amparo Aleixandre
28 agost, 2023

Manuel San Ambrosio López, fill primogènit de Manuel San Ambrosio Castelló i Nieves López Carabal, va nàixer al Palmar el 3 de juliol de 1923, fa ara 100 anys. Va tindre tres germans: María, Antonio i Nieves. De molt jovenet, en temps de guerra, amb tan sols 13 anys, va començar a anar a pescar, una responsabilitat que assumí en quedar sense pare i haver d’ajudar els germans xicotets a tirar endavant. Manolo, qui havia heretat per via paterna el malnom de Simeón, es va associar amb el seu amic José Bru Marco, el tio Pepico el Tortet, germà de Mariano el Tortet. Junts es dedicaven al palangre. Les anguiles que pescaven li les venien a un senyor de Catarroja, el tio Garrofí, qui els va rebatejar com els Gallitos, perquè eren els que mes anguiles agarraven!

En passar els anys, tot i que el tio Manolo Simeón també es dedicava en estiu a l’arròs, la pesca continuava sent el seu ofici i la seua passió. Pescava un dia rere l’altre. Res li aturava. Molt mal oratge havia de fer perquè deixara la barca amarrada. 

En 1956 es va casar amb Encarna i uns mesos després van tindre una filla, Encarna, com la mare, a qui el tio Manolo ha sabut transmetre el seu amor per l’Albufera i la Comunitat de Pescadors. Vingueren després dos netes precioses: Amparo i Pilar.

Passa el temps i, en 1991, ateses la seua experiència com a pescador, la serietat, l’honradesa i el seu sentit de la justícia, és elegit president jurat de la Comunitat de Pescadors del Palmar. Durant el seu mandat, assistit pel secretari José Mariano Bru Marco, va signar un conveni de col·laboració amb l’Agència de Medi Ambient que implicava una dotació anual, durant dos anys, d’un milió i mig de pessetes. En estos anys es va fer el contracte de lloguer del centre mèdic del Palmar i es van arreglar la caseta del Perelló, gràcies a una subvenció de 5 milions de pessetes de la Direcció General de Caça i Pesca, i el sostre de la casa de la Comunitat. Va ser un mandat curt en què, per suposat, el tio Manolo va compaginar la presidència amb l’exercici de la pesca.

Fa tan sols una dècada que va decidir penjar els trastos. Fins als 88 anys va estar pescant a l’Albufera, alçant-se tots els dies a les cinc de la matinada per a anar a estendre les eixàrcies, per a anar a la calà… No va ser cosa d’ell: la filla, Encarna, es va plantar i li va dir que ja n’hi havia prou de treballar. Front a la inactivitat, Manolo va trobar ràpid la teràpia millor: aconsellar el seu nebot Tomás, un altre gallito, un altre mestre; ajudar-lo a reparar els mornells i els paraerons, assessorar-lo quan toca muntar les calaes. Tots els dies passa Manolo per la Comunitat a vore què ha portat el seu Tomás. I sempre aprofita per preguntar-nos al jurat i la secretària com va la marxa, sense haver deixat mai de mostrar el seu interés i preocupació per esta antiga institució, sempre disposat a col·laborar i compartir el seu saber. Gràcies, tio Manolo! Gràcies per tot! És un orgull per a la Comunitat de Pescadors haver comptat amb un home honrat com vosté; fort com ningú; acurat i respectuós; treballador i amant de l’Albufera i la Comunitat, institució des de la qual volem retre-li l’homenatge que es mereix per la seua trajectòria centenària com a pescador i persona de bé. El nostre jurat president, José Caballer Torrent; la Comunitat de Pescadors al complet, i tot el poble del Palmar li felicitem i celebrem amb orgull el seu flamant centenari.

Peu de foto: El tio Manolo en un fotograma de Els guardians de l’Albufera (Santi Carrión, 2022), un documental produït per la Fundació Assut.


Amparo Aleixandre és secretària de la Comunitat de Pescadors del Palmar.

ETIQUETES: el palmar | homenatge

Versión en castellano:

¡El tío Manolo cumple 100 años!

Manuel San Ambrosio López, hijo primogénito de Manuel San Ambrosio Castelló y Nieves López Carabal, nació en El Palmar el 3 de julio de 1923, hace ahora 100 años. Tuvo tres hermanos: María, Antonio y Nieves. Desde su más tierna infancia, en tiempos de guerra, con tan solo 13 años, empezó a ir a pescar, una responsabilidad que asumió al quedar sin padre y tener que ayudar a los hermanos pequeños a salir adelante. Manolo, quien había heredado por vía paterna el apodo de Simeón, se asoció con su amigo José Bru Marco, el tío Pepico el Tortet, hermano de Mariano el Tortet. Juntos se dedicaban al palangre. Las anguilas que pescaban se las vendían a un señor de Catarroja, el tío Garrofí, quien los rebautizó como los Gallitos, ¡porque eran los que más anguilas cogían!

Pasados los años, a pesar de que el tío Manolo Simeón también se dedicaba en verano al arroz, la pesca continuaba siendo su oficio y su pasión. Pescaba un día detrás el otro. Nada lo paraba. Muy mal tiempo tenía que hacer para que dejara la barca amarrada.

En 1956 se casó con Encarna y unos meses después tuvieron una hija, Encarna, como la madre, a quien el tío Manolo ha sabido transmitir su amor por L’Albufera y la Comunidad de Pescadores. Vinieron después dos nietas preciosas: Amparo y Pilar.

Transcurre el tiempo y, en 1991, gracias a su experiencia como pescador, su seriedad, su honradez y su sentido de la justicia, es elegido presidente jurat de la Comunidad de Pescadores de El Palmar. Durante su mandato, asistido por el secretario José Mariano Bru Marco, firmó un convenio de colaboración con la Agencia de Medio Ambiente que implicaba una dotación anual, durante dos años, de un millón y medio de pesetas. En estos años se hizo el contrato de alquiler del centro médico de El Palmar y se arreglaron la caseta de El Perelló, gracias a una subvención de 5 millones de pesetas de la Dirección General de Caza y Pesca, y el techo de la casa de la Comunidad. Fue un mandato corto en que, por supuesto, el tío Manolo compaginó la presidencia con el ejercicio de la pesca.

Hace tan solo una década que decidió colgar los trastos. Hasta los 88 años estuvo pescando en L’Albufera, levantándose todos los días a las cinco de la madrugada para salir a calar el tir, para ir al redolí… No fue cosa de él: la hija, Encarna, se plantó y le dijo que ya estaba bien de trabajar. Frente a la inactividad, Manolo encontró rápido la terapia mejor: aconsejar a su sobrino Tomás, otro gallito, otro maestro; ayudarle a reparar los mornells y los paraerons, asesorarlo cuando toca montar les calaes. Todos los días pasa Manolo por la Comunidad a ver qué ha llevado su Tomás. Y siempre aprovecha para preguntarnos al jurat y la secretaria cómo va la marcha, sin haber dejado nunca de mostrar su interés y preocupación por esta antigua institución, siempre dispuesto a colaborar y compartir su saber. ¡Gracias, tío Manolo! ¡Gracias por todo! Es un orgullo para la Comunidad de Pescadores haber contado con un hombre honrado como usted; fuerte como nadie; cuidadoso y respetuoso; trabajador y amante de L’Albufera y la Comunidad, institución desde la que queremos rendirle el homenaje que se merece por su trayectoria centenaria como pescador y persona de bien. Nuestro jurat presidente, José Caballer Torrent; la Comunidad de Pescadores al completo, y todo el pueblo de El Palmar le felicitamos y celebramos con orgullo su flamante centenario.

Share This