Cens estival 2022: Entre el mal oratge i la mancança d’hàbitat

Toni Castelló
1 gener, 2023

Una vegada més, un equip format per la Direcció General de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, l’Ajuntament de València i SEO/BirdLife, que coordina els treballs, ha abordat el seguiment de les aus aquàtiques nidificants al Parc Natural de l’Albufera. Les aus són indicadors adients a l’hora d’avaluar com afecta la gestió de l’espai a espècies i hàbitats, i per tant el cens resulta molt útil per tal d’identificar amenaces i establir mesures de correcció, si cal. El cens estival d’aus aquàtiques de l’Albufera en 2022 va confirmar la presència de 43 espècies nidificants a l’aiguamoll.

Garses colonials: preocupan les espècies catalogades

El grup dels ardèids o garses és un dels més representatius a l’Albufera. Les seues colònies es localitzen principalment a indrets remots i inaccessibles al voltant del llac. El cens estival de 2022 va obtindre un recompte total de 7.703 parelles de garses nidificants, i va mostrar una continuació en el creixement del conjunt d’espècies de garses des de 2019. No obstant això, un examen detallat dels nombres per algunes espècies revela que un notable percentatge del creixement poblacional es deu a l’increment d’espècies generalistes com el picaport, mentre que els nombres de parelles d’espècies de garses catalogades, com l’oroval, continuen mostrant signes de regressió. L’oroval va passar de 456 parelles en 2015 a 101 en 2022. Una altra espècie catalogada, l’agró roig, va mostrar nombres relativament baixos, i amb marcades oscil·lacions: els nombres han estat estables des de 2020 fins 2021 amb 47, 49 i 51 parelles, respectivament, però, per exemple, el complet abandonament del nucli colonial més important al 2019 va deixar la població amb tan sols 20 parelles eixe any.

Sembla, per tant, que sobre algunes espècies de garses hi podrien estar actuant alguns factors, com la falta de disponibilitat d’hàbitats adequats per a la nidificació, o bé limitacions pel que fa als recursos alimentaris. L’agrò roig, per exemple, alimenta els seus pollets amb invertebrats que troba a la marjal inundada. Ara bé, si la inundació de la marjal es retarda per qualsevol raó, es pot perdre la sincronització del període reproductiu de les aus amb el cicle de cultiu de l’arrossar. El resultat d’açò és un menor èxit reproductiu de les aus, la qual cosa podria ser un dels factors que hi ha darrere d’una mantinguda situació de regressió.

L’agró blau es va mostrar estable al 2022 amb 342 parelles. El recompte de martinet de nit de 211 parelles també va ser similar al de 2021. L’esplugabous, amb 1.445 parelles censades, va augmentar la població reproductora en vora tres-centes parelles respecte a 2021. En contraposició, el nombre de parelles de garseta blanca, 1.056, fou lleugerament inferior en 2022, encara que dintre de la variació observada prèviament.

La població nidificant de picaport va mostrar un creixement mantingut, de manera paral·lela al que s’observa a la resta de la població al Mediterrani occidental. El nombre de parelles a 2022 va superar les 4.100, xifra que representa un augment del 60 per cent respecte al 2021.

Ànecs i limícoles: vulnerables davant extrems meteorològics i escassos ambients adequats

La nidificació d’ànecs i limícoles en 2022 va destacar per una forta disminució de les poblacions locals de collverd i camallonga. L’inici de l’estació reproductiva va coincidir amb episodis de meteorologia plujosa extrema, i es va continuar amb la total desecació de la marjal per preparar el cultiu de l’arròs durant el mes de maig. Esta circumstància va limitar les possibilitats de nidificació del collverd, del qual es van censar tan sols 831 parelles, una tercera part del recompte de 2021. La camallonga va sofrir una situació similar de reducció per les mateixes raons, i va passar de 733 parelles en 2021 a 408 en 2022.

Els resultats dels censos d’anàtids en 2022 van evidenciar novament una manca d’hàbitats aquàtics de qualitat per a les espècies més sensibles, que persisteixen tan sols a les zones de reserva del parc natural: Racó de l’Olla, Tancat de la Pipa i Tancat de Mília. Els nombres van ser de nou marcadament baixos i similars als anys previs: sivert, 33 parelles; boix, 8, tadorna; 13, rosseta, 4; roncadell, 1, i ascle, 2 parelles. La recuperació d’estes espècies resultarà difícil mentre no millore la qualitat de l’aigua i s’amplien els hábitats de qualitat per a la seua nidificació i alimentació. Cal per tant parar atenció a estes espècies, ja que són bones indicadores de l’evolució del sistema.

Lleugera recuperació d’algunes aus marines

Les aus marines de l’Albufera representen, juntament amb les garses, un dels valors ambientals més destacables de l’Albufera, i determinen en gran part la protecció d’este espai a nivell nacional i internacional. La major part de les colònies es troben a l’àrea de reserva del Racó de l’Olla, i en 2022 els seus nombres es van mostrar prou estables. Cal remarcar, però, que la magnitud de les colònies ha anat minvant al llarg dels anys, i a hores d’ara la seua rellevància al Mediterrani occidental es menor.

El fet més destacable en 2022 va estar el notable augment de la colònia reproductora de gavina corsa a l’estany del Pujol. Després d’uns anys sense fer-ho, 20 parelles van tornar a reproduir-se a l’estany en 2021. En 2022, les parelles reproductores es van incrementat fins a les 250. El nombre de parelles d’altres aus marines es va mantindre estable —gavina capblanca, xatrac d’albufera, gavinot mediterrani, curroc, mongeta, xatrac elegant— o va mostrar lleugeres disminucions —gavina capnegra, gavina vulgar, xatrac becllarg—. Els resultats de 2022 han tornat a posar de manifest la importància que tenen aquells espais on el maneig de l’hàbitat és sensible amb la biodiversitat, els problemes que genera la mancança d’àrees d’alimentació en èpoques crítiques per a la reproducció, i la vulnerabilitat a la que estan sotmeses algunes espècies quan esdeveniments inesperats limiten les seues oportunitats reproductives.

Parelles per espècie

ESCABUSSONS

Escabussonet – Tachybaptus ruficollis 28

Cabrellot – Podiceps cristatus 24

Escabussó collnegre – Podiceps nigricollis 0

AGRONS

Vítol – Botaurus stellaris 0

Baoret – Ixobrychus minutus 60

Martinet de nit – Nycticorax nycticorax 211

Esplugabous – Bubulcus ibis 1.445

Oroval – Ardeola ralloides 101

Graseta blanca – Egretta garzetta 1.056

Agró blanc – Ardea alba 1

Agró blau – Ardea cinerea 342

Agró roig – Ardea purpurea 51

PICATORTS

Picaport – Plegadis falcinellus 4.127

FLAMENCS

Flamenc – Phoenicopterus roseus 0

ÀNECS

Tadorna – Tadorna tadorna 13

Ascle – Mareca strepera 2

Collverd – Anas platyrhynchos 831

Roncadell – Spatula querquedula 1

Bragat – Spatula clypeata 0

Rosseta – Marmaronetta angustirostris 4

Sivert – Netta rufina 33

Boix – Aythya ferina 8

Roget – Aythya nyroca 0

Ànec capblanc – Oxyura leucocephala 0

RÀL·LIDS

Rascló – Rallus aquaticus +

Polla d’aigua – Gallinula chloropus +

Gall de canyar – Porphyrio porphyrio 102

Fotja comuna – Fulica atra 35

Fotja banyuda – Fulica cristata 0

LIMÍCOLES

Camallonga – Himantopus himantopus 408

Llesna – Recurvirostra avosetta 38

Torlit – Burhinus oedicnemus 0

Carregada – Glareola pratincola 14

Corriolet – Charadrius dubius 8

Corriol camanegre – Charadrius alexandrinus 64

Judia – Vanellus vanellus 0

Siseta blanca – Actitis hypoleucos 0

GAVINES I XATRACS

Gavina capnegra – Larus melanocephalus 1.017

Gavina vulgar – Chroicocephalus ridibundus 507

Gavina capblanca – Chroicocephalus genei 24

Gavina corsa – Ichthyaetus audouinii 250

Gavinot mediterrani – Larus michahellis 4

Curroc – Gelochelidon nilotica 808

Xatrac d’albufera – Sterna hirundo 298

Xatrac becllarg – Thalasseus sandvicensis 651

Mongeta – Sternula albifrons 50

Fumarell de galta blanca – Chlydonias hybrida 0

Xatrac elegant – Sterna elegans 3

RAPINYAIRES

Arpellot cendrós – Circus pygargus 0

Arpellot de marjal – Circus aeruginosus 3


Imatge: Colònia de garses de la replaça de Zacarés (foto: V. L.).

ETIQUETES: aus | censos

Versión en castellano:

Censo estival 2022: Entre el mal tiempo y la carencia de hábitat

Una vez más, un equipo formado por la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Valencia y SEO/BirdLife, que coordina los trabajos, ha abordado el seguimiento de las aves acuáticas nidificantes en el Parque Natural de L’Albufera. Las aves son indicadores adecuados a la hora de evaluar cómo afecta la gestión del espacio a especies y hábitats, y por tanto el censo resulta muy útil para identificar amenazas y establecer medidas de corrección, si hace falta. El censo estival de aves acuáticas de L’Albufera en 2022 confirmó la presencia de 43 especies nidificantes en el humedal.

Garzas coloniales: preocupan las especies catalogadas

El grupo de las ardeidas o garzas es uno de los más representativos a L’Albufera. Sus colonias se localizan principalmente en lugares remotos e inaccesibles del entorno del lago. El censo estival de 2022 obtuvo un recuento total de 7.703 parejas de garzas nidificantes, y mostró una continuidad en el crecimiento del conjunto de especies de garzas desde 2019. Sin embargo, un examen detallado de los números de algunas especies revela que un notable porcentaje del crecimiento poblacional se debe al incremento de especies generalistas como el morito, mientras que los números de parejas de especies de garzas catalogadas, como la garcilla cangrejera, continúan mostrando signos de regresión. La garcilla cangrejera ha pasado de 456 parejas en 2015 a 101 en 2022. Otra especie catalogada, la garza imperial, mostró números relativamente bajos, y con marcadas oscilaciones: los números han sido estables desde 2020 hasta 2021 con 47, 49 y 51 parejas, respectivamente, pero, por ejemplo, el completo abandono del núcleo colonial más importante en 2019 dejó la población con tan solo 20 parejas ese año.

Parece, por lo tanto, que sobre algunas especies de garzas podrían estar actuando algunos factores, como la falta de disponibilidad de hábitats adecuados para la nidificación, o bien limitaciones en cuanto a los recursos alimentarios. La garza imperial, por ejemplo, alimenta a sus pollos con invertebrados que encuentra en el marjal inundado. Ahora bien, si la inundación del marjal se retrasa por cualquier razón, se puede perder la sincronización del periodo reproductivo de las aves con el ciclo de cultivo del arrozal. El resultado de esto es un menor éxito reproductivo de las aves, lo cual podría ser uno de los factores que hay detrás de una mantenida situación de regresión.

La garza real se mostró estable en 2022 con 342 parejas. El recuento de martinete de 211 parejas también fue similar al de 2021. La garcilla bueyera, con 1.445 parejas censadas, aumentó la población reproductora en cerca de trescientas parejas respecto a 2021. En contraposición, el número de parejas de garceta común, 1.056, fue ligeramente inferior en 2022, aunque dentro de la variación observada previamente.

La población nidificante de morito mostró un crecimiento mantenido, de manera paralela al que se observa en el resto de la población en el Mediterráneo occidental. El número de parejas en 2022 superó las 4.100, cifra que representa un aumento del 60 por ciento respecto al 2021.

Patos y limícolas: vulnerables frente a los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de ambientes adecuados

La nidificación de patos y limícolas en 2022 destacó por una fuerte disminución de las poblaciones locales de ánade real y cigüeñuela. El inicio de la estación reproductiva coincidió con episodios de meteorología lluviosa extrema, y se continuó con la total desecación del marjal para preparar el cultivo del arroz durante el mes de mayo. Esta circunstancia limitó las posibilidades de nidificación del ánade real, del cual se censaron tan solo 831 parejas, una tercera parte del recuento de 2021. La cigüeñuela sufrió una situación similar de reducción por las mismas razones, y pasó de 733 parejas en 2021 a 408 en 2022.

Los resultados de los censos de anátidas en 2022 evidenciaron nuevamente una carencia de hábitats acuáticos de calidad para las especies más sensibles, que persisten tan solo en las zonas de reserva del parque natural: Racó de l’Olla, Tancat de la Pipa y Tancat de Mília. Los números fueron de nuevo marcadamente bajos y similares a los años previos: pato colorado, 33 parejas; porrón común, 8; tarro blanco, 13, cerceta pardilla, 4; combatiente, 1, y ánade friso, 2 parejas. La recuperación de estas especies resultará difícil mientras no mejore la calidad del agua y se amplíen los hábitats de calidad para su nidificación y alimentación. Conviene por lo tanto prestar atención a estas especies, puesto que son buenas indicadoras de la evolución del sistema.

Ligera recuperación de algunas aves marinas

Las aves marinas representan, junto con las garzas, uno de los valores ambientales más destacables de L’Albufera, y determinan en gran parte la protección de este espacio a escalas nacional e internacional. La mayor parte de las colonias se encuentran en el área de reserva del Racó de l’Olla, y en 2022 sus números se mostraron bastante estables. Hay que remarcar, no obstante, que la magnitud de las colonias ha ido menguando a lo largo de los años, y a estas alturas su relevancia en el Mediterráneo occidental es menor.

El hecho más destacable en 2022 fue el notable aumento de la colonia reproductora de gaviota de Audouin en el Estany del Pujol. Después de unos años sin hacerlo, 20 parejas volvieron a reproducirse en 2021. En 2022, las parejas reproductoras han aumentado hasta las 250. El número de parejas de otras aves marinas se mantuvo estable —gaviota picofina, charrán común, gaviota patiamarilla, pagaza piconegra, avefría, charrán elegante— o mostró ligeras disminuciones —gaviota cabecinegra, gaviota reidora, charrán patinegro—.

Los resultados de 2022 han vuelto a poner de manifiesto la importancia que tienen aquellos espacios donde el manejo del hábitat es sensible con la biodiversidad, los problemas que genera la carencia de áreas de alimentación en épocas críticas para la reproducción, y la vulnerabilidad a la que están sometidas algunas especies cuando acontecimientos inesperados limitan sus oportunidades reproductivas.

Parejas por especie

SOMORMUJOS Y ZAMPULLINES

Zampullín chico – Escabussonet – Tachybaptus ruficollis 28

Somormujo lavanco – Cabrellot – Podiceps cristatus 24

Zampullín cuellinegro – Escabussó collnegre – Podiceps nigricollis 0

AGRONS

Avetoro – Vítol – Botaurus stellaris 0

Avetorillo – Baoret – Ixobrychus minutus 60

Martinete – Martinet de nit – Nycticorax nycticorax 211

Garcilla bueyera – Esplugabous – Bubulcus ibis 1.445

Garcilla cangrejera – Oroval – Ardeola ralloides 101

Garceta común – Garseta blanca – Egretta garzetta 1.056

Garceta grande – Agró blanc – Ardea alba 1

Garza real – Agró blau – Ardea cinerea 342

Garza imperial – Agró roig – Ardea purpurea 51

MORITOS

Morito – Picaport – Plegadis falcinellus 4.127

FLAMENCOS

Flamenco – Flamenc – Phoenicopterus roseus 0

PATOS

Tarro blanco – Tadorna – Tadorna tadorna 13

Ánade friso – Ascle – Mareca strepera 2

Ánade real – Collverd – Anas platyrhynchos 831

Cerceta carretona – Roncadell – Spatula querquedula 1

Pato cuchara – Bragat – Spatula clypeata 0

Cerceta pardilla – Rosseta – Marmaronetta angustirostris 4

Pato colorado – Sivert – Netta rufina 33

Porrón común – Boix – Aythya ferina 8

Porrón pardo – Roget – Aythya nyroca 0

Malvasía cabeciblanca – Ànec capblanc – Oxyura leucocephala 0

RÁLIDOS

Rascón – Rascló – Rallus aquaticus +

Galineta común – Polla d’aigua – Gallinula chloropus +

Calamón – Gall de canyar – Porphyrio porphyrio 102

Foicha común – Fotja comuna – Fulica atra 35

Focha cornuda – Fotja banyuda – Fulica cristata 0

LIMÍCOLAS

Cigüeñuela – Camallonga – Himantopus himantopus 408

Avoceta – Llesna – Recurvirostra avosetta 38

Alcaraván – Torlit – Burhinus oedicnemus 0

Canastera – Carregada – Glareola pratincola 14

Chorlitejo chico – Corriolet – Charadrius dubius 8

Chorlitejo patinegro – Corriol camanegre – Charadrius alexandrinus 64

Avefría – Judia – Vanellus vanellus 0

Andarríos chico – Siseta blanca – Actitis hypoleucos 0

GAVIOTAS Y CHARRANES

Gaviota cabecinegra – Gavina capnegra – Larus melanocephalus 1.017

Gaviota reidora – Gavina vulgar – Chroicocephalus ridibundus 507

Gaviota picofina – Gavina capblanca – Chroicocephalus genei 24

Gaviota de Audouin – Gavina corsa – Ichthyaetus audouinii 250

Gaviota patiamarilla – Gavinot mediterrani – Larus michahellis 4

Pagaza piconegra – Curroc – Gelochelidon nilotica 808

Charrán común – Xatrac d’albufera – Sterna hirundo 298

Charrán patinegro – Xatrac becllarg – Thalasseus sandvicensis 651

Charrancito – Mongeta – Sternula albifrons 50

Fumarel cariblanco – Fumarell de galta blanca – Chlydonias hybrida 0

Charrán elegante – Xatrac elegant – Sterna elegans 3

RAPACES

Aguilucho cenizo – Arpellot cendrós – Circus pygargus 0

Aguilucho lagunero – Arpellot de marjal – Circus aeruginosus 3

 

Share This