Cens d’hivernants 2022-2023: L’entrada d’aigües de qualitat beneficia la comunitat d’aus aquàtiques

Toni Castelló
1 maig, 2023

Wetlands International convoca, cada any, el Cens Internacional d’Aus Aquàtiques (International Waterbird Census o IWC) a les àrees que són part del Conveni Ramsar de zones humides. Al mes de gener, ornitòlegs amateurs i professionals de tot el món fan este recompte, que també inclou el Parc Natural de l’Albufera. Un equip compost per tècnics de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València i SEO/BirdLife, entitat coordinadora, porten a terme de manera regular el cens d’aus aquàtiques hivernants al parc natural.

Este seguiment té una gran transcendència, perquè revela la salut dels aiguamolls, pot identificar amenaces, i per tant és molt útil des del punt de vista de la protecció i el maneig. Com que l’escala geogràfica de l’IWC és molt ampla, l’estudi permet aproximacions a tendències poblacionals molt més enllà de les nostres fronteres. Sense dubte, l’IWC és un projecte de ciència ciutadana dels més exitosos i útils.

El total d’aus aquàtiques censades el gener de 2023 va ser 122.041, i va comprendre 76 espècies diferents. Tant la xifra total com els recomptes parcials per cada espècie es troben dins dels límits de variació observats entre 2015 i 2022, aspecte que assenyala certa estabilitat en temps recents. Entre les espècies que presentaren augments numèrics substancials en gener del 2023, comparats amb les mateixes dates de 2022, podem anomenar la tadorna, el sarset, el picaport, el flamenc, la fotja comuna, la gavina vulgar, el territ comú, la camallonga, el redonell i el tètol cuanegre. D’una altra banda, entre les espècies per les quals els recomptes en gener de 2023 foren més baixos que en 2022, poden ressaltar-se el sivert i el gavinot fosc.

Els flamencs nidifiquen per primera vegada

Els flamencs es presentaren a l’Albufera a l’hivern de 2022-2023 en un nombre que marca el màxim dels últims anys: vora 14.000 individus. A banda d’això, van establir una colònia de reproducció hivernal a l’àrea de reserva del Racó del’Olla, on van construir prop de 5.300 nius. Esta colònia representa el primer episodi exitós de reproduccció a l’Albufera. Probablement, la disponibilitat d’hàbitat i aliment al període hivernal van afavorir este inusual fenomen.

Continua la regressió, però hi ha raons per a l’optimisme

Amb certes oscil·lacions, les xifres de l’IWC se situen dintre dels límits de la variabilitat trobada al llarg del temps, als últims 7 o 8 anys. Però, una perspectiva històrica més llarga mostra que les tendències per a nombroses espècies evidencien una progressiva regressió. És el cas del sivert, un ànec que va mostrar al gener de 2023 una xifra de les més elevades dels últims anys, amb 4.247 individus, però que, mirant més enrere, tan sols representa al voltant d’un 50 per cent dels nombres que es registraven a finals dels anys vuitanta. Un altre exemple molt il·lustratiu ens l’ofereix l’esplugabous, el qual va mostrar recomptes de més de dos mil exemplars fa 20 anys, dels quals a hores d’ara tan sols s’han trobat dalt de vuit-cents.

Esta mirada enrere fa pensar que l’Albufera no es troba, precisament, en el seu millor moment, i que la totalitat de la comunitat d’aus hivernants al parc natural podria estar sotmesa a pressions negatives. La mancança d’hàbitats adequats a l’hivern continua sent identificada com un dels factors de pressió. Les aigües del lluent continuen tenint una elevada càrrega de nutrients, el que fa que els anàtids no troben material vegetal per alimentar-se allà. On busquen l’aliment? A les zones d’arrossars, on són, malauradament, més vulnerables. Cal afegir que, a l’hivern, una gran part de la superfície inundable de la marjal roman seca, per qüestions relacionades amb el maneig agrícola i cinegètic. Tan sols la meitat de la marjal es troba amb aigua en el moment en què es fa el cens IWC de gener. Garses, gavines i limícoles troben una extensió limitada d’àrees d’alimentació, i açò podria explicar la reducció gradual observada en les seues poblacions hivernants. Cal tindre en compte també que la presència d’aigua te una relació directa amb la renovació de cabals i la disponibilitat de nutrients: volums menors d’aigua suposen menys nutrients en circulació, i una menor renovació i oxigenació del recurs. La inundació limitada de la marjal potser està darrere de la reducció progressiva i marcada d’espècies com la judia o la gavina vulgar.

Les administracions nacional i regional han treballat recentment en l’augment de cabals a l’hivern. El resultat ha suposat l’entrada a alguns sectors de l’Albufera d’aigües de millor qualitat. Fins i tot s’ha produït el creixement de vegetació submergida en algunes zones, la qual cosa sembla haver estat aprofitada per la fotja comuna, molt més abundant a l’hivern de 2023 que en anys recents. A falta que la inundació abaste una major superfície de marjal, açò demostra que les millores són possibles, i anima a continuar treballant per a afavorir les comunitats d’aus aquàtiques a l’hivern. Cal fer tot açò, però, paral·lelament amb les activitats humanes que tenen lloc al parc natural, i per tant el treball conjunt de tots els actors implicats i el seu el consens seran essencials.

Dades per espècies d’aus aquàtiques

ESCABUSSONS

Escabussonet – Tachybaptus ruficollis 54

Cabrellot – Podiceps cristatus 7

Escabussó collnegre – Podiceps nigricollis 15

CORBES MARINES

Corba marina grossa – Phalacrocorax carbo 612

AGRONS

Baoret – Ixobrychus minutus 7

Martinet de nit – Nycticorax nycticorax 271

Oroval – Ardeola ralloides 1

Esplugabous – Bubulcus ibis 533

Garseta blanca – Egretta garzetta 3.672

Agró blanc – Ardea alba 268

Agró blau – Ardea cinerea 1.490

PICAPORT

Picaport – Plegadis falcinellus 20.662

Becplà – Platalea leucorodia 35

FLAMENCS

Flamenc – Phoenicopterus roseus 13.930

CIGONYES I GRUES

Cigonya blanca – Ciconia ciconia 1

Cigonya negra – Ciconia nigra 10

Grua – Grus grus 12

ÀNECS

Tadorna – Tadorna tadorna 2.949

Piulo – Mareca penelope 24

Ascle – Mareca strepera 91

Sarset – Anas crecca 5.302

Collverd – Anas platyrhynchos 11.409

Cua de jonc – Anas acuta 267

Roncadell – Anas querquedula 2

Bragat – Spatula clypeata 9.916

Rosseta – Marmaronetta angustirostris 4

Sivert – Netta rufina 4.247

Boix – Aythya ferina 120

Roget – Aythya nyroca 1

Morell de mar fosc – Melanitta nigra 7

Cigne mut – Cygnus olor 2

RÀL·LIDS

Rascló – Rallus aquaticus 11

Polla d’aigua – Gallinula chloropus 125

Gall de canyar – Porphyrio porphyrio 97

Fotja comuna – Fulica atra 2.240

LIMÍCOLES

Camallonga – Himantopus himantopus 982

Llesna – Recurvirostra avosetta 53

Carregada – Glareola pratincola 1

Corriolet – Charadrius dubius 13

Corriol gros – Charadrius hiaticula 100

Corriol camanegre – Charadrius alexandrinus 36

Fusell – Pluvialis apricaria 128

Fusell de mar – Pluvialis squatarola 47

Judia – Vanellus vanellus 1.024

Siseta blanca – Actitis hypoleucos 4

Territ de tres dits – Calidris alba 110

Territ menut – Calidris minuta 146

Territ comú – Calidris alpina 1.103

Terretita – Calidris temminckii 1

Redonell – Calidris pugnax 308

Bequeruda – Gallinago gallinago 452

Tètol cuanegre – Limosa limosa 176

Tifort – Tringa totanus 7

Xuït – Tringa erythropus 83

Picarota – Tringa nebularia 165

Xerlovita – Tringa ochropus 48

Xerlovita camagroga – Tringa glareola 2

Siseta blanca – Actitis hypoleucos 2

Glareola pratincola 1

GAVINES I XATRACS

Gavina capnegra – Larus melanocephalus 2

Gavina vulgar – Chroicocephaluss ridibundus 33.500

Gavina corsa – Ichthyaetus audouinii 107

Gavinot fosc – Larus fuscus 4.735

Gavinot mediterrani – Larus michahellis 10

Gavina capblanca – Larus genei 4

Xatrac becllarg – Thalasseus sandvicensis 84

Fumarell de galta blanca – Chlidonias hybrida 19

RAPINYAIRES

Àguila pescadora – Pandion haliaetus 2

Arpellot de marjal – Circus aeruginosus 118

Aguilot comú – Buteo buteo 33

Àguila calçada – Hieraaetus pennatus 10

Xoriguer – Falco tinnunculus 21

Esparver – Accipiter nisus 3

Esmerla – Falco columbarius 3

Falcó Pelegrí – Falco peregrinus 1

Mussol marí – Asio flammeus 1


Imatge: Picaports (foto: V. L.).

ETIQUETES: aus | censos

Versión en castellano:

Censo de invernantes 2022-2023: La entrada de aguas de calidad beneficia a la comunidad de aves acuáticas

Wetlands International convoca cada año el Censo Internacional de Aves Acuáticas (International Waterbird Census o IWC) en las áreas que son parte del Convenio Ramsar de zonas húmedas. En enero, ornitólogos amateurs y profesionales de todo el mundo hacen este recuento, que también incluye el Parque Natural de L’Albufera. Un equipo compuesto por técnicos de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y SEO/BirdLife, entidad coordinadora, llevan a cabo de manera regular el censo de aves acuáticas invernantes en el parque natural.

Este seguimiento tiene una gran trascendencia, porque revela la salud de los humedales, puede identificar amenazas, y por tanto es muy útil desde el punto de vista de la protección y el manejo. Puesto que la escala geográfica de la IWC es muy extensa, el estudio permite aproximaciones a tendencias poblacionales mucho más allá de nuestras fronteras. Sin duda, el IWC es uno de los proyectos de ciencia ciudadana más exitosos y útiles.

El total de aves acuáticas censadas el enero de 2023 fue de 122.041, y comprendió 76 especies diferentes. Tanto la cifra total como los recuentos parciales para cada especie se encuentran dentro de los límites de variación observados entre 2015 y 2022, aspecto que señala cierta estabilidad en tiempos recientes. Entre las especies que presentaron aumentos numéricos sustanciales en enero de 2023, comparados con las mismas fechas de 2022, podemos citar el tarro blanco, la cerceta común, el morito, el flamenco, la focha común, la gaviota reidora, el correlimos común, la cigüeñuela, el combatiente y la aguja colinegra. Por otro lado, entre las especies para las que los recuentos en enero de 2023 fueran más bajos que en 2022, pueden destacarse el pato colorado y la gaviota sombría.

Los flamencos nidifican por primera vez

Los flamencos se presentaron en L’Albufera en el invierno de 2022-2023 en un número que marca el máximo de los últimos años: en torno a 14.000 individuos. Además, establecieron una colonia de reproducción invernal en el área de reserva del Racó de l’Olla, donde construyeron cerca de 5.300 nidos. Esta colonia representa el primer episodio exitoso de reproduccción en L’Albufera. Probablemente, la disponibilidad de hábitat y alimento en el periodo invernal favorecieron este inusual fenómeno.

Continúa la regresión, pero hay razones para el optimismo

Con ciertas oscilaciones, las cifras del IWC se sitúan dentro de los límites de la variabilidad detectada a lo largo del tiempo en los últimos 7 o 8 años. Pero, una perspectiva histórica más larga muestra que las tendencias para numerosas especies evidencian una progresiva regresión. Es el caso del pato colorado, anátida que mostró en enero de 2023 una cifra de las más elevadas de los últimos años, con 4.247 individuos, pero que, si se echa la vista atrás, tan solo representa alrededor de un 50 por ciento de los números que se registraban a finales de los años ochenta. Otro ejemplo muy ilustrativo nos lo ofrece la garcilla bueyera, que ofreció conteos de más de dos mil ejemplares hace 20 años, y que actualmente apenas supera los ochocientos.

Esta mirada retrospectiva hace pensar que L’Albufera no se encuentra precisamente en su mejor momento, y que la comunidad de aves invernantes en el parque natural podría estar sometida a presiones negativas. La carencia de hábitats adecuados en invierno continúa siendo identificada como uno de los factores de presión. Las aguas del lluent continúan teniendo una elevada carga de nutrientes, lo que hace que las anátidas no encuentran material vegetal para alimentarse. ¿Dónde buscan el alimento? En las zonas de arrozales, donde son, desgraciadamente, más vulnerables. Hay que añadir que, en invierno, una gran parte de la superficie inundable del marjal permanece seca, por cuestiones relacionadas con el manejo agrícola y cinegético. Tan solo la mitad del marjal se encuentra con agua en el momento en que se hace el censo IWC de enero. Garzas, gaviotas y limícolas encuentran una extensión limitada de áreas de alimentación, y esto podría explicar la reducción gradual observada en sus poblaciones invernantes. Hay que tener en cuenta también que la presencia de agua tiene una relación directa con la renovación de caudales y la disponibilidad de nutrientes: volúmenes menores de agua suponen menos nutrientes en circulación, y una menor renovación y oxigenación del recurso. La inundación limitada del marjal quizás está detrás de la reducción progresiva y marcada de especies como la avefría y la gaviota reidora.

Las administraciones nacional y regional han trabajado recientemente en el aumento de caudales en invierno. El resultado ha supuesto la entrada a algunos sectores de L’Albufera de aguas de mejor calidad. Incluso se ha producido el crecimiento de vegetación sumergida en algunas zonas, lo cual parece haber sido aprovechado por la focha común, mucho más abundando en invierno de 2023 que en años recientes. A falta de que la inundación alcance una mayor superficie de marjal, esto demuestra que las mejoras son posibles, y anima a continuar trabajando para favorecer las comunidades de aves acuáticas en invierno. Hay que hacer todo esto, además, en paralelo a las actividades humanas que tienen lugar en el parque natural, y por tanto el trabajo conjunto de todos los actores implicados y su consenso serán esenciales.

Datos por especies de aves acuáticas

SOMORMUJOS Y ZAMPULLINES

Zampullín chico – Escabussonet – Tachybaptus ruficollis 54

Somormujo lavanco – Cabrellot – Podiceps cristatus 7

Zampullín cuellinegro – Escabussó collnegre – Podiceps nigricollis 15

CORMORANES

Cormorán grande – Corba marina grossa – Phalacrocorax carbo 612

GARZAS

Avetorillo – Baoret – Ixobrychus minutus 7

Martineta – Martinet de nit – Nycticorax nycticorax 271

Garcilla cangrejera – Oroval – Ardeola ralloides 1

Garcilla bueyera – Esplugabous – Bubulcus ibis 533

Garceta común – Garseta blanca – Egretta garzetta 3.672

Garceta grande – Agró blanc – Ardea alba 268

Garzaeal – Agró blau – Ardea cinerea 1.490

MORITOS Y ESPÁTULAS

Morito – Picaport – Plegadis falcinellus 20.662

Espátula – Becplà – Platalea leucorodia 35

FLAMENCOS

Flamenco – Flamenc – Phoenicopterus roseus 13.930

CIGÜEÑAS Y GRULLAS

Cigüeña blanca – Cigonya blanca – Ciconia ciconia 1

Cigüeña negra – Cigonya negra – Ciconia nigra 10

Grulla – Grua – Grus grus 12

PATOS

Tarro blanco – Tadorna – Tadorna tadorna 2.949

Ánade silbón – Piulo – Mareca penelope 24

Ánade friso – Ascle – Mareca strepera 91

Cerceta común – Sarset – Anas crecca 5.302

Ánade real – Collverd – Anas platyrhynchos 11.409

Ánade rabudo – Cua de jonc – Anas acuta 267

Cerceta carretona – Roncadell – Anas querquedula 2

Pato cuchara – Bragat – Spatula clypeata 9.916

Cerceta pardilla – Rosseta – Marmaronetta angustirostris 4

Pato colorado – Sivert – Netta rufina 4.247

Porrón común – Boix – Aythya ferina 120

Porrón pardo – Roget – Aythya nyroca 1

Negrón común – Morell de mar fosc – Melanitta nigra 7

Cisne vulgar – Cigne mut – Cygnus olor 2

RÁLIDOS

Rascón – Rascló – Rallus aquaticus 11

Gallineta común – Polla d’aigua – Gallinula chloropus 125

Calamón – Gall de canyar – Porphyrio porphyrio 97

Focha común – Fotja comuna – Fulica atra 2.240

LIMÍCOLAS

Cigüeñuela – Camallonga – Himantopus himantopus 982

Avoceta – Llesna – Recurvirostra avosetta 53

Canastera – Carregada – Glareola pratincola 1

Chorlitejo chico – Corriolet – Charadrius dubius 13

Chorlitejo grande – Corriol gros – Charadrius hiaticula 100

Chorlitejo patinegro – Corriol camanegre – Charadrius alexandrinus 36

Chorlito dorado – Fusell – Pluvialis apricaria 128

Chorlito gris – Fusell de mar – Pluvialis squatarola 47

Avefría – Judia – Vanellus vanellus 1.024

Andarríos chico – Siseta blanca – Actitis hypoleucos 4

Correlimos tridáctilo – Territ de tres dits – Calidris alba 110

Correlimos menudo – Territ menut – Calidris minuta 146

Correlimos común – Territ comú – Calidris alpina 1.103

Correlimos de Temminck – Terretita – Calidris temminckii 1

Combatiente – Redonell – Calidris pugnax 308

Agachadiza común – Bequeruda – Gallinago gallinago 452

Aguja colinegra – Tètol cuanegre – Limosa limosa 176

Archibebe común – Tifort – Tringa totanus 7

Archibebe oscuro – Xuït – Tringa erythropus 83

Archibebe claro – Picarota – Tringa nebularia 165

Andarríos grande – Xerlovita – Tringa ochropus 48

Andarríos bastardo – Xerlovita camagroga – Tringa glareola 2

GAVIOTAS Y CHARRANES

Gaviota cabecinegra – Gavina capnegra – Larus melanocephalus 2

Gaviota reidora – Gavina vulgar – Chroicocephaluss ridibundus 33.500

Gaviota de Audouin – Gavina corsa – Ichthyaetus audouinii 107

Gaviota sombría – Gavinot fosc – Larus fuscus 4.735

Gaviota patiamarilla – Gavinot mediterrani – Larus michahellis 10

Gaviota picofina – Gavina capblanca – Larus genei 4

Charrán patinegro – Xatrac becllarg – Thalasseus sandvicensis 84

Fumarel cariblanco – Fumarell de galta blanca – Chlidonias hybrida 19

RAPACES

Águila pescadora – Àguila pescadora – Pandion haliaetus 2

Aguilucho lagunero – Arpellot de marjal – Circus aeruginosus 118

Busardo ratonero – Aguilot comú – Buteo buteo 33

Águila calzada – Àguila calçada – Hieraaetus pennatus 10

Cernícalo vulgar – Xoriguer – Falco tinnunculus 21

Gavilán – Esparver – Accipiter nisus 3

Esmerejón – Esmerla – Falco columbarius 3

Halcón peregrino – Falcó pelegrí – Falco peregrinus 1

Lechuza campestre – Mussol marí – Asio flammeus 1

 

Share This