Estació Biològica de l’Albufera: investigació, formació i conservació

22 setembre, 2023

Conveni entre la Conselleria, l’Ajuntament de València i la UV per a la creació d’un centre de seguiment i millora d’espècies i hàbitats

La investigació científica centrada en el seguiment i la millora de la fauna i la flora silvestres i dels hàbitats naturals constitueix l’objectiu principal de l’Estació Biològica de l’Albufera (EBA). Amb l’autorització pel Ple del Consell, el projecte ha tirat a caminar després de la signatura del conveni que, a l’efecte, implica l’administració autonòmica, l’Ajuntament de València i la Universitat de València (UV).

La ubicació d’esta estació de camp a l’Albufera respon a la idea d’aprofitar la proximitat d’este espai protegit a la ciutat i a la universitat, la qual cosa facilitarà la investigació científica. En l’EBA, les activitats estan associades també a l’ensenyament universitari, la divulgació del coneixement i l’apreciació de la naturalesa i la biodiversitat.

Centrats en l’Albufera, els seus objectius consisteixen a fomentar les investigacions biològiques en el medi natural, contribuir a resoldre problemes ambientals i generar eines de gestió i conservació a partir dels resultats dels estudis realitzats. Així mateix, vol ser un recurs docent en els estudis universitaris de grau i postgrau, així com contribuir a estendre a la societat el coneixement i la sensibilització sobre el medi natural i els seus problemes.

L’Institut Universitari de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (Icbibe) de la UV actua com a garant científic i acadèmic de l’estació biològica, la qual pretén funcionar com a recurs obert a investigadors de qualsevol lloc d’Espanya i el món. Per la seua banda, la Conselleria i l’Ajuntament s’han compromés a facilitar espais i instal·lacions de la seua propietat dins del parc natural per a la realització del projecte. En efecte, la seu de l’Oficina de Gestió Tècnica del parc ja ha habilitat el Centre de Seguiment d’Aiguamolls Maria Rosa Miracle i ha cedit una part de l’espai exterior per a la instal·lació de l’estació experimental de mesocosmos, un projecte científic que estudia la resposta dels organismes aquàtics a diferents factors d’estrés antròpics, com la contaminació o el canvi climàtic.

Peu de foto: Presa de mostres de sòl i d’aigua en un arrossar inundat de la marjal d’Alfafar (foto: V. L. / Fundació Assut).

Versión en castellano:

Convenio entre la Conselleria, el Ayuntamiento de València y la UV para la creación de un centro de seguimiento y mejora de especies y hábitats

Estación Biológica de L’Albufera: investigación, formación y conservación

La investigación científica centrada en el seguimiento y la mejora de la fauna y la flora silvestres y de los hábitats naturales constituye el objetivo principal de la Estación Biológica de L’Albufera (EBA). Tras su autorización por el Pleno del Consell, el proyecto ha echado a andar después de la firma del convenio que, al efecto, implica a la administración autonómica, el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia (UV).

La ubicación de esta estación de campo en L’Albufera responde a la idea de aprovechar la proximidad de este espacio protegido a la ciudad y a la universidad, lo que facilitará la investigación científica. En la EBA, las actividades están asociadas también a la enseñanza universitaria, la divulgación del conocimiento y la apreciación de la naturaleza y la biodiversidad.

Centrados en L’Albufera, sus objetivos consisten en fomentar las investigaciones biológicas en el medio natural, contribuir a resolver problemas ambientales y generar herramientas de gestión y conservación a partir de los resultados de los estudios realizados. Asimismo, quiere ser un recurso docente en los estudios universitarios de grado y posgrado, así como contribuir a extender a la sociedad el conocimiento y la sensibilización sobre el medio natural y sus problemas.

El Instituto Universitario de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Icbibe) de la UV actúa como garante científico y académico de la estación biológica, que pretende funcionar como un recurso abierto a investigadores de cualquier lugar de España y el mundo. Por su parte, la Conselleria y el Ayuntamiento se han comprometido a facilitar espacios e instalaciones de su propiedad dentro del parque natural para la realización del proyecto. En efecto, la sede de la Oficina de Gestión Técnica del parque ya ha habilitado el Centro de Seguimiento de Humedales Maria Rosa Miracle y ha cedido una parte del espacio exterior para la instalación de la estación experimental de mesocosmos, un proyecto científico que estudia la respuesta de los organismos acuáticos a diferentes factores de estrés antrópicos, como la contaminación o el cambio climático.

Share This