Un nou pla per a la palla de l’arròs

El nou Pla de Gestió de la palla de l'arròs fomenta mesures com la reutilització d'este residu agrícola i, per tant, la seua retirada dels camps. En funció de les diferents maneres de gestió hídrica, el document delimita l'arrossar en zones altes, mitjanes i baixes, i planteja un calendari de pràctiques entre les quals s'inclou el fangueig a la tardor. Europa i la nova llei de residus i sòls contaminats, aprovada en abril de 2022, prohibeixen la crema «amb caràcter general».
Bosco Dies
29 juny, 2022

Alguns estudis, com el realitzat per l’entomòleg Juan Rueda per a la Fundació Assut en arrossars del tancat de l’Estell (Sueca) en 2013, han revelat que el fangueig —la incorporació de la palla al sòl— abans de la inundació hivernal afavoreix la biodiversitat aquàtica i millora les condicions agronòmiques (foto: V. L.).

Reduir l’impacte que la gestió de la palla de l’arròs té sobre l’aigua i el sòl de la marjal de l’Albufera és un dels objectius del nou pla, redactat per la Conselleria d’Agricultura amb la col·laboració del sector agrícola. El document, una revisió del fins ara vigent (2018-2021), proposa la gestió de la resta orgànica de la palla que s’acumula en els arrossars després de la collita, un dels principals problemes a l’aiguamoll després de la restricció de cremar els restolls imposada per la normativa europea. Tampoc la nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, ho admet: «Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola».

L’abandó d’este subproducte ha generat greus problemes de degradació de les aigües a l’Albufera, especialment a les zones de «perellonà», on la inundació es duu a terme de manera quasi immediata a la collita. A més, l’acumulació de restes orgàniques sense descompondre incrementa el contingut de matèria orgànica en el sòl i sembla afavorir el desenvolupament de certes fisiopaties.

Amb tot, el pla proposa una sèrie de mesures que fomenten la reutilització de la palla com a matèria primera en altres processos —alimentació animal, aprofitament com a compost bioenergètic, etc.—, per a la qual cosa és necessària la retirada. El document estima en més de 40.000 les tones de palla que podrien arribar a arreplegar-se. A més, planteja altres mesures, com el fangueig dels camps amb restoll a la tardor i el triturat o picat de la palla. Per això, el pla ha delimitat tres àrees diferents d’arrossar en funció de les condicions de gestió de l’aigua —zones de cotes altes, mitjanes i baixes— i un calendari en el qual es proposen les diferents pràctiques.

En el document, la Conselleria recomana també la realització d’estudis sobre la influència de l’acumulació de matèria orgànica derivada de la palla d’arròs en el terreny, així com el seu efecte en el rendiment del cultiu. En este punt, a fi de previndre l’aparició de noves malalties que pogueren afectar l’arròs, des de la Conselleria es durà a terme un seguiment específic i s’elaborarà un sistema d’indicadors que permeten l’observació i el seguiment per a cadascuna de les zones. Atesa la legislació vigent, únicament podrà permetre’s la crema d’estos residus amb caràcter excepcional, i sempre que compten amb la corresponent autorització individualitzada que permeta la crema, per raons de caràcter fitosanitari.

Representants de les organitzacions sectorials de l’arròs, dels regants i de la Conselleria d’Agricultura després de formalitzar l’acord sobre el pla de gestió de la palla de l’arròs de l’Albufera amb alternatives a la crema (foto: Generalitat Valenciana).

Versión en castellano:

Un nuevo plan para la paja

El nuevo Plan de Gestión de la paja del arroz fomenta medidas como la reutilización de este residuo agrícola y, por tanto, su retirada de los campos. Según los diferentes modos de gestión hídrica, el documento delimita el arrozal en zonas altas, medias y bajas, y plantea un calendario de prácticas entre las que se incluye el fangueo otoñal. Europa y la nueva ley de residuos y suelos contaminados, aprobada en abril de 2022, prohíben la quema «con carácter general».

Reducir el impacto que la gestión de la paja del arroz tiene sobre el agua y el suelo del marjal de L’Albufera es uno de los objetivos del nuevo plan, redactado por la Conselleria de Agricultura con la colaboración del sector agrícola. El documento, una revisión del hasta ahora vigente (2018-2021), propone la gestión del resto orgánico de la paja que se acumula en los arrozales después de la cosecha, uno de los principales problemas en el humedal tras la restricción de quemar los rastrojos impuesta por la normativa europea. Tampoco la nueva Ley 7/2022, de 8 d’abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, lo admite: «Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola».

El abandono de este subproducto ha generado graves problemas de degradación de las aguas en L’Albufera, especialmente las zonas de perelloná, donde la inundación se lleva a cabo de manera casi inmediata a la cosecha. Además, la acumulación de restos orgánicos sin descomponer incrementa el contenido de materia orgánica en el suelo y parece favorecer el desarrollo de ciertas fisiopatías.

Con todo, el plan propone una serie de medidas que fomentan la reutilización de la paja como materia prima en otros procesos —alimentación animal, aprovechamiento como compuesto bioenergético, etc.—, para lo que es necesaria su retirada. El documento estima en más de 40.000 las toneladas de paja que podrían llegar a recogerse. Además, plantea otras medidas, como el fangueo de los campos con rastrojo en otoño y el triturado o picado de la paja. Para ello, el plan ha delimitado tres áreas diferentes de arrozal en función de las condiciones de gestión del agua —zonas de cotas altas, medias y bajas— y un calendario en el que se proponen las diferentes prácticas.

En el documento, la Conselleria recomienda también la realización de estudios sobre la influencia de la acumulación de materia orgánica derivada de la paja de arroz en el terreno, así como su efecto en el rendimiento del cultivo. En este punto, con el objeto de prevenir la aparición de nuevas enfermedades que pudieran afectar al arroz, desde la Conselleria se llevará a cabo un seguimiento específico y se elaborará un sistema de indicadores que permitan la observación y el seguimiento para cada una de las zonas. Atendiendo a la legislación vigente, únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario.

Share This