Salvador Ferrer, el tio Boro

Vicent Llorens
1 agost, 2023

«Als onze anys ja eixia a pescar amb canya i tornava a casa amb set o vuit quilos de llissa. Als catorze, formava part de les quadrilles de jornalers que anaven amb els barquetots a carregar els sediments que s’acumulaven en la desembocadura de la séquia de l’Overa i que traslladaven als tancats per a reblir els camps d’arròs. Als setze anys treballava i cobrava com un més dels segadors que feien la campanya de l’arròs. I als vint-i-quatre, en tornar de la mili i conforme als estatuts de la Comunitat de Pescadors, ja era patró de ple dret i es guanyava la vida tirant el redolí». Tanmateix, des de principis dels anys vuitanta, per culpa de la contaminació de l’Albufera i la consegüent crisi de la pesca, es va vore obligat a compatibilitzar l’ofici per al qual havia nascut amb una ocupació en el Servici Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València.

Als seixanta i tants es va jubilar, sense deixar mai de ser pescador. I als vuitanta i pocs, el desembre passat, ens deixava per sempre, sobtadament, com hauria signat. Fins a aquell dia, la seua figura de pescador noble i templat, sempre coronada amb una gorra de llana abrasada pel sol, sobreeixia cada matí a la plaça de la Sequiota, a l’hora acostumada, entre els parroquians abonats a l’esmorzar i els turistes matiners. Així va ser fins al final. Salvador Ferrer Sancanuto (1939-2022), un dels socis històrics de la Comunitat de Pescadors del Palmar, va tindre la vida que va voler, aquella naturalesa irrevocable de pescador genuí i, com explica Boro, el seu únic fill, algun orgull més, com el d’haver sigut fill d’Elisa —li agradava que al poble el conegueren com el tio Boro el de la tia Elisa—, marit de Carmen, de la qual va estar sempre «enamorat de veritat», i avi de Zoe, el seu ullet dret.

En 2016, l’entrevistàrem a la seua terrassa de tots els dies, en el bar de la Comunitat de Pescadors, per a un llibre commemoratiu que faria balanç dels trenta anys transcorreguts des de la declaració del parc natural de l’Albufera a partir de les reflexions de molts dels qui van ser protagonistes en aquells temps —a esta publicació, Trenta anys, trenta mirades (Edicions 96/Fundació Assut, 2017), pertanyen el primer paràgraf d’este article i els entrecomillats que segueixen—. El tio Boro mai no va ocultar la seua postura ni les seues crítiques: «Vaig fer molta força perquè la Comunitat de Pescadors del Palmar fora favorable a la declaració del parc. Pensava que amb això, amb la implicació de l’administració i amb subvencions, es recuperarien l’Albufera i la pesca. Però, no va ser així. El parc natural no ha servit pràcticament per a res. En els últims vint anys s’ha fet molt poc».

Deia menysprear la política i, no obstant això, va manifestar sempre un caràcter combatiu i generós. Va defensar els seus, la Comunitat, enfront dels qui, fins i tot sent també pescadors, eren abans propietaris de terres potencialment requalificables: «Jo donava les meues raons pensant en els pescadors, el poble, no en els quatre gats que volien fer-se rics». Els va defensar fins i tot abans, també contra les formes superbes de la burocràcia franquista. Com aquella vegada en què, en una reunió oficial per un assumpte de pesca, va dir-li impresentable al cap provincial de l’ICONA, un home arrogant que no admetia debat: «Em vaig alçar i em vaig anar mentre el funcionari amenaçava amb cridar la Guàrdia Civil». D’allò, encara a principis dels anys setanta, van ser testimonis el regidor de torn i el jurat de la Comunitat.

La generositat del tio Boro s’eixamplava més enllà. Ho certificaven les antropòlogues Beatriz Santamarina Campos i Aida Vizcaíno Estevan en la presentació del seu estudi sobre els sistemes de pesca tradicional a l’Albufera: «Especialment, ens sentim en deute amb Salvador Ferrer Sancanuto, el tio Boro el de la tia Elisa, per la seua saviesa, pel seu bon fer i per la seua paciència, i perquè sense la seua voluntariosa i desinteressada col·laboració no hauria estat possible fer el nostre treball» (Pescar en la memòria, Institució Alfons el Magnànim, 2021). Uns altres també donem fe d’això i li estarem per sempre agraïts.


Peu de foto: Salvador Ferrer Sancanuto, el tio Boro, en el seu barquet de pesca, davant de l’entrada de la séquia del Racó de l’Olla, arreplegant el tir pla, art de pesca que s’empra per a anar a la llissa, en una imatge de 2013 (foto: Mar Violeta Ortega Reig / Fundació Assut).

ETIQUETES: el palmar | homenatge | pesca

Versión en castellano:

Salvador Ferrer, el tio Boro

«A los once años ya salía a pescar con caña y volvía a casa con siete u ocho kilos de llissa. A los catorce, formaba parte de las cuadrillas de jornaleros que iban con los barquetots a cargar los sedimentos que se acumulaban en la desembocadura de la acequia de L’Overa y que trasladaban a los tancats para rellenar los campos de arroz. A los dieciséis años trabajaba y cobraba como uno más de los segadores que hacían la campaña del arroz. Y a los veinticuatro, al volver de la mili y de acuerdo con los estatutos de la Comunidad de Pescadores, ya era patrón de pleno derecho y se ganaba la vida echando el redolí». No obstante, desde principios de los años ochenta, por culpa de la contaminación de L’Albufera y la consiguiente crisis de la pesca, se vio obligado a compatibilizar el oficio para el que había nacido con un empleo en el Servicio Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia.

A los sesenta y pico se jubiló, sin dejar nunca de ser pescador. Y a los ochenta y tantos, el pasado diciembre, nos dejaba para siempre, súbitamente, como habría firmado. Hasta ese día, su figura de pescador noble y apuesto, siempre coronada con un gorro de lana abrasado por el sol, descollaba cada mañana en la plaza de la Sequiota, a la hora acostumbrada, entre los parroquianos abonados al almuerzo y los turistas tempraneros. Así fue hasta el final. Salvador Ferrer Sancanuto (1939-2022), uno de los socios históricos de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, tuvo la vida que quiso, esa naturaleza irrevocable de pescador genuino y, como cuenta Boro, su único hijo, algún orgullo más, como el de haber sido hijo de Elisa —le gustaba que en el pueblo lo conocieran como el tio Boro el de la tia Elisa—, marido de Carmen, de la que estuvo siempre «enamorado de verdad», y abuelo de Zoe, su ojito derecho.

En 2016, lo entrevistamos en su terraza de todos los días, en el bar de la Comunidad de Pescadores, para un libro conmemorativo que haría balance de los treinta años transcurridos desde la declaración del parque natural de L’Albufera a partir de las reflexiones de muchos de quienes fueron protagonistas en ese tiempo —a esta publicación, Trenta anys, trenta mirades (Edicions 96/Fundació Assut, 2017), pertenecen el primer párrafo de este artículo y los entrecomillados que siguen—. El tio Boro nunca ocultó su postura ni su crítica: «Hice mucha fuerza por que la Comunidad de Pescadores de El Palmar fuera favorable a la declaración del parque. Pensaba que con esto, con la implicación de la administración y con subvenciones, se recuperarían L’Albufera y la pesca. Pero no fue así. El parque natural no ha servido prácticamente para nada. En los últimos veinte años se ha hecho muy poco».

Decía desdeñar la política y, sin embargo, manifestó siempre un carácter combativo y generoso. Defendió a los suyos, la Comunidad, frente a quienes, aun siendo también pescadores, eran antes propietarios de tierras potencialmente recalificables: «Yo daba mis razones pensando en los pescadores, en el pueblo, no en los cuatro gatos que querían hacerse ricos». Los defendió incluso antes, también contra las formas soberbias de la burocracia franquista. Como aquella vez en que, en una reunión oficial por un asunto de pesca, llamó impresentable al jefe provincial del ICONA, un tipo arrogante que no admitía debate: «Me levanté y me fui mientras el funcionario amenazaba con llamar a la Guardia Civil». De aquello, todavía a principios de los años setenta, fueron testigos el concejal de turno y el jurat de la Comunidad.

La generosidad del tio Boro se extendía más allá. Lo certificaban las antropólogas Beatriz Santamarina Campos y Aida Vizcaíno Estevan en la presentación de su estudio sobre los sistemas de pesca tradicional en L’Albufera: «En especial, nos sentimos en deuda con Salvador Ferrer Sancanuto, el tio Boro el de la tia Elisa, por su sabiduría, por su buen hacer y por su paciencia, y porque sin su voluntariosa y desinteresada colaboración no hubiera sido posible hacer nuestro trabajo» (Pescar en la memòria, Institució Alfons el Magnànim, 2021). Otros también damos fe de ello y le estaremos por siempre agradecidos.

Share This