Projecte LIFE Wetlands4Climate: Els aiguamolls com a reductors dels gasos d’efecte d’hivernacle

Antonio Guillem, Fundació Global Nature
29 juny, 2022

Treball a la mallada de la Mata del Fang, a la Devesa (foto: FGN).

En un context en el qual queda poc de temps per a aconseguir els objectius de reducció de les emissions mundials de carboni i limitar així el calfament global, els aiguamolls constitueixen una solució natural afegida per a contribuir a la consecució d’este vital objectiu. Els aiguamolls són ecosistemes d’alt valor ecològic que alberguen una gran biodiversitat i que ofereixen una àmplia gamma de serveis com a fixació de carboni, disminució del risc d’inundació o millora de la qualitat de l’aigua. No obstant això, el 60 per cent dels aiguamolls d’Espanya ha desaparegut o està en mal estat malgrat els beneficis que estos ecosistemes aporten al medi ambient i a la societat.

«El 60 per cent dels aiguamolls d’Espanya ha desaparegut o està en mal estat malgrat els beneficis que estos ecosistemes aporten al medi ambient i a la societat»

Els llacs i aiguamolls ocupen entre el 4 i el 6 per cent de la superfície terrestre, la qual cosa pot induir a pensar que estos ecosistemes poc han de contribuir a la mitigació de l’efecte d’hivernacle. En canvi, no sols contribueixen a captar Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH), sinó que a més són capaços de retindre grans quantitats de carboni acumulat al llarg de milers o milions d’anys.

El projecte europeu LIFE Wetlands4Climate, coordinat per la Fundació Global Nature, està treballant per analitzar quant carboni és realment capaç de retindre un aiguamoll en funció del seu estat de conservació i identificar quines mesures de gestió són les més apropiades en cada cas concret de manera que s’aconseguisca la màxima capacitat d’emmagatzematge. Els aiguamolls en bon estat de conservació poden ser embornals i reduir la quantitat de GEH a l’atmosfera. En canvi, si estan alterats, poden convertir-se en grans emissors.

«Els aiguamolls en bon estat de conservació poden ser embornals i reduir la quantitat de gasos a l’atmosfera. En canvi, si estan alterats, poden convertir-se en grans emissors»

Està demostrat que la naturalesa juga un paper fonamental en la regulació climàtica. Ecosistemes com els boscos i aiguamolls presenten una gran capacitat de reduir la concentració de GEH a l’atmosfera. Però el temps juga en contra de les solucions naturals amb les quals comptem. Els canvis en la naturalesa són lents, fins i tot posant en pràctica les mesures adequades. Per a aconseguir els objectius marcats, la reducció d’emissions generades per l’ésser humà és la clau.

«Escuts front al canvi climàtic»

Els treballs de mostreig s’estan realitzant sobre parcel·les pilot situades en deu aiguamolls de la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó i Castella-la Manxa, considerats com a autèntics escuts enfront del canvi climàtic. Entre les zones d’estudi, es troben les mallades de l’Albufera, a més de la Marjal de Pego-Oliva, la Marjal dels Moros i el Prat de Cabanes-Torreblanca.

En cadascun d’estos espais, s’estan realitzant diferents mesures de gestió de la vegetació, el sòl i l’aigua per a vore com es comporten els balanços de carboni en cada aiguamoll respecte a cadascuna de les mesures; entre elles, la sega, el pasturatge controlat, el maneig dels nivells d’aigua i activitats associades al cultiu d’arròs com el fangueig. Amb els resultats obtinguts, es publicarà una guia de maneig d’aiguamolls costaners i d’interior de la Península Ibèrica que establisca pautes per a incrementar la seua funció d’embornals de carboni, i incloga un procediment per a l’acreditació de bones pràctiques que puguen ser utilitzades en el mercat del carboni per a restaurar aiguamolls.

La mallada de la Mata del Fang como a cas d’estudi

A la Comunitat Valenciana, existeixen diferents tipus d’ecosistemes: forestals, esteparis, marins, dunars… Però, són els ecosistemes aquàtics els que ens ocupen en este projecte i més concretament les mallades en el cas del Parc Natural de l’Albufera. El projecte LIFE Wetlands4Climate va seleccionar este tipus d’aiguamoll com a cas d’estudi atesa la importància que té la recuperació d’estos hàbitats, desapareguts a la major part del litoral.

Les mallades són depressions interdunars que s’inunden en èpoques de pluges i s’assequen durant l’estiu, generant un hàbitat de saladar d’alt valor natural. En estes zones, es desenvolupen comunitats botàniques clarament diferenciades de la resta de l’ecosistema dunar, adaptades a condicions extremes de salinitat, com els matolls halòfils i les jonqueres. També la fauna aquàtica és característica en estos ecosistemes. És en la mallada de la Mata del Fang, situada al cor de la Devesa, on Wetlands4Climate desenvolupa les seues accions, estudiant la productivitat de les espècies helòfites, així com la fixació de carboni que pot produir-se al sòl.

«A la mallada de la Mata del Fang, ubicada al cor de la Devesa, s’està estudiant la productivitat de les espècies helòfites i la fixació de carboni al sòl»

Un projecte europeu

LIFE Wetlands4Climate és un projecte, recolzat per la Comissió Europea a través de l’instrument financer LIFE i coordinat per la Fundació Global Nature, el qual té com a socis l’Agència EFE, la Fundació València Clima i Energia i l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València.  Este projecte compta també, en la primera fase, amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Fundación Biodiversidad; l’Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España;  la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana; la Regidoria de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València; l’Ajuntament de Torreblanca, i Naturgy.

Versión en castellano:

Proyecto LIFE Wetlands4Climate: Los humedales como reductores de los gases de efecto invernadero

En un contexto en el que queda poco tiempo para lograr los objetivos de reducción de las emisiones mundiales de carbono y limitar así el calentamiento global, los humedales constituyen una solución natural añadida para contribuir a la consecución de ese vital objetivo. Los humedales son ecosistemas de alto valor ecológico que albergan una gran biodiversidad y que ofrecen una amplia gama de servicios como fijación de carbono, disminución del riesgo de inundación o mejora de la calidad del agua. No obstante, el 60 por ciento de los humedales de España ha desaparecido o está en mal estado a pesar de los beneficios que estos ecosistemas aportan al medio ambiente y a la sociedad.

«El 60 por ciento de los humedales de España ha desaparecido o está en mal estado a pesar de los beneficios que estos ecosistemas aportan al medio ambiente y a la sociedad»

Los lagos y humedales ocupan entre el 4 y el 6 por ciento de la superficie terrestre, lo que puede llevar a pensar que estos ecosistemas poco tienen que contribuir a la mitigación del efecto invernadero. En cambio, no solo contribuyen a captar Gases de Efecto Invernadero (GEI), sino que además son capaces de retener grandes cantidades de carbono acumulado a lo largo de miles o millones de años.

El proyecto europeo LIFE Wetlands4Climate, coordinado por la Fundación Global Nature, está trabajando para analizar cuánto carbono es realmente capaz de retener un humedal en función de su estado de conservación e identificar qué medidas de gestión son las más apropiadas en cada caso concreto de modo que alcancen su máxima capacidad de almacenamiento. Los humedales en buen estado de conservación pueden ser sumideros y reducir la cantidad de GEI en la atmósfera. En cambio, si están alterados, pueden convertirse en grandes emisores.

«Los humedales en buen estado de conservación pueden ser sumideros y reducir la cantidad de GEI en la atmósfera. En cambio, si están alterados, pueden convertirse en grandes emisores»

Está demostrado que la naturaleza juega un papel fundamental en la regulación climática.  Ecosistemas como los bosques y humedales presentan una gran capacidad de reducir la concentración de GEI en la atmósfera. Pero el tiempo juega en contra de las soluciones naturales con las que contamos. Los cambios en la naturaleza son lentos, incluso poniendo en práctica las medidas adecuadas. Para lograr los objetivos marcados, la reducción de emisiones generadas por el ser humano será la clave.

«Escudos frente al cambio climático»

Los trabajos de muestreo se están realizando sobre parcelas piloto ubicadas en diez humedales de la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha, considerados como auténticos escudos frente al cambio climático. Entre las zonas de estudio, se encuentran las malladas de L’Albufera, además de la Marjal de Pego-Oliva, la Marjal dels Moros y el Prat de Cabanes-Torreblanca.

En cada uno de esos espacios, se están realizando diferentes medidas de gestión de la vegetación, el suelo y el agua para ver cómo se comportan los balances de carbono en cada humedal respecto a cada una de estas medidas; entre ellas, las siegas, el pastoreo controlado, el manejo de los niveles de agua y actividades asociadas al cultivo de arroz como el fangueo. Con los resultados obtenidos, se publicará una guía de manejo de humedales costeros y de interior de la Península Ibérica que establezca pautas para incrementar su función de sumideros de carbono, e incluya un procedimiento para la acreditación de buenas prácticas que puedan ser utilizadas en el mercado del carbono para restaurar humedales.

La Mallada de la Mata del Fang como caso de estudio

En la Comunitat Valenciana, existen diferentes tipos de ecosistemas: forestales, esteparios, marinos, dunares… Pero son los ecosistemas acuáticos los que nos ocupan en este proyecto y más concretamente las malladas en el caso del Parque Natural de L’Albufera. El proyecto LIFE Wetlands4Climate seleccionó este tipo de humedal como caso de estudio dada la importancia que tiene la recuperación de estos hábitats, desaparecidos en la mayor parte del litoral.

Las malladas son depresiones interdunares que se inundan en épocas de lluvias y se secan durante el verano, generando un hábitat de saladar de alto valor natural. En estas zonas, se desarrollan comunidades botánicas claramente diferenciadas del resto del ecosistema dunar, adaptadas a condiciones extremas de salinidad, como los matorrales halófilos y los juncales. También la fauna acuática es característica en estos ecosistemas. Es en la Mallada de la Mata del Fang, ubicada en el corazón de La Devesa, en la que Wetlands4Climate desarrolla sus acciones estudiando la productividad de sus especies helófitas, así como la fijación de carbono que puede producirse en su suelo.

«En la Mallada de la Mata del Fang, ubicada en el corazón de La Devesa, se está estudiando la productividad de sus especies helófitas y la fijación de carbono en el suelo»

Un proyecto europeo

LIFE Wetlands4Climate es un proyecto, apoyado por la Comisión Europea a través del instrumento financiero LIFE y coordinado por Fundación Global Nature, que tiene como socios a la Agencia EFE, la Fundación València Clima i Energia y el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València.  Este proyecto cuenta además, en su primera fase, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad; la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España;  la Conselleria de Agricultura Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, la Regidoría de Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València; el Ayuntamiento de Torreblanca, y Naturgy.

Share This