Pablo Vera: «La conservació de l’Albufera passa per una visió integrada de la mar, el litoral i l’àrea terrestre»

L'àrea marina de l’Albufera és clau per a la conservació de diverses espècies d'aus. La baldriga balear, per exemple, es troba en perill d'extinció a escala global. I hi ha altres 19 espècies arreplegades en la Directiva Aus europea: altres baldrigues, xatracs, gavines... A més, els plans de recuperació d'espècies amenaçades en la Comunitat Valenciana, com la gavina corsa, la baldriga cendrosa, l’escateret, la corba marina emplomallada i la gavina capblanca, consideren molt important esta zona. Per a Pablo Vera, tècnic del Servici de Conservació d’Ambients Aquàtics de SAV en Devesa-Albufera, amb una experiència d’anys de treball per la conservació de les aus en SEO/BirdLife, esta àrea i estes espècies són crucials en el mapa de la conservació internacional.
Vicent Llorens
30 juny, 2022

Pablo Vera durant l'entrevista (foto: L'Amfibi).

[Entrevista associada al reportatge de portada del número 4 de L’Amfibi: El futur de l’Albufera passa per la mar]

— Quina informació ens donen les aus sobre l’estat de conservació del medi marí?

— Les aus marines són sentinelles de la conservació de la mar. Cada grup d’espècies té uns requeriments diferents, tant pel que fa a l’aliment com als llocs d’alimentació. La major o menor presència en les zones habituals ens dóna pistes sobre la qualitat d’estos ambients i el valor de la seua biodiversitat. Per exemple, l’aparició en grups de pesca d’aus que s’alimenten de xicotets peixos al litoral, com la mongeta, la corba marina emplomallada i la gavina capblanca, ens informa sobre l’abundància d’estos peixos i sobre l’èxit de l’alimentació d’estes aus. Els xatracs i els mascarells depenen tant de la presència d’uns certs peixos mitjans com de la de tonyines i altres grans predadors marins, com els dofins, els quals espenten estos peixos a la superfície.

— Quin és l’estat de conservació de la mar en l’àrea de l’Albufera?

— Valorar l’estat de salut d’una espècie o un hàbitat requereix d’un seguiment a llarg termini. Això és difícil, sobretot a la mar, a causa de la falta de mitjans. A l’Albufera, comptem amb censos periòdics d’aus migradores i hivernants en els quals participen molts ornitòlegs. Entre estos censos, el de les aus marines nidificants està aportant dades cada any des de 1984. De l’anàlisi d’esta informació, es desprèn que les poblacions reproductores de xatracs d’albufera i becllargs han patit un col·lapse als darrers 15 anys. Altres aus que s’alimenten prop de la vora, com la mongeta i la gavina capblanca, també han decaigut a les àrees de cria. Cal aprofundir en les causes, però, pel que fa als xatracs, és evident que les zones d’alimentació han perdut molt del seu valor.

«La major o menor presència d’aus a les seues zones habituals ens dóna pistes sobre la qualitat d’estos ambients i el valor de la seua biodiversitat»

— Quina dependència tenen estes aus de la gestió del parc natural?

— La restauració del Racó de l’Olla a principis dels anys noranta va suposar una fita en la gestió dirigida a la conservació dels ocells marins, fins i tot a escala internacional. Esta intervenció va suposar la creació d’una àrea de nidificació pròxima a la ja existent d’alimentació i, amb això, l’assentament de les colònies de xatracs i gavines més importants del Mediterrani occidental. Però, pel que fa al medi marí, arran de la seua inclusió en la Xarxa Natura 2000 i del requeriment de protegir els ecosistemes de praderies submarines, a penes s’han regulat determinades activitats pesqueres, com l’arrossegament. Lamentablement, esta mesura no es va acompanyar d’unes altres igualment necessàries, com la regulació de la pesca esportiva i altres activitats recreatives que segueixen sense zonificar-se malgrat els impactes que causen a les zones d’alimentació de les aus marines i a les de nidificació del corriol camanegre. La conclusió és que, encara que hi haja mesures transcendentals, el seu èxit a llarg termini es veu compromès si les decisions de gestió no contemplen els ecosistemes marins en la seua integritat.

— Més enllà de la gestió mateixa del parc natural, com afecten decisions suposadament alienes com l’ampliació del port de València?

— Esta és una pregunta clau que degué plantejar-se durant l’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’ampliació. Malgrat que llavors ja era obligatori avaluar este impacte sobre els hàbitats marins i litorals, les administracions van permetre a l’Autoritat Portuària de València començar les obres sense una valoració adequada. Ara veiem que, després de la construcció del dic nord, les platges i el sistema dunar de l’Albufera pateixen una degradació catastròfica. I veiem també que, a l’entorn de Pinedo, la falta d’oxigen en l’aigua durant gran part de l’any provoca la fugida dels peixos i, en conseqüència, la desaparició d’una àrea clau per a l’alimentació dels xatracs i el col·lapse de les seues poblacions.

«Després de la construcció del dic nord del port de València, les platges i el sistema dunar de l’Albufera pateixen una degradació catastròfica»

— De nou es posa de manifest la importància de contemplar la realitat en conjunt.

— Efectivament, els ecosistemes han de gestionar-se de manera integral i han d’avaluar-se totes les pressions i amenaces, encara que ocórreguen fora dels límits de l’espai natural protegit. La continuïtat del projecte d’ampliació del port, que suposarà un augment enorme del trànsit i fondeig de vaixells, tindrà un impacte evident a l’Albufera marina. No s’ha avaluat en absolut com això pot influir en la gestió de l’espai ni en els plans de conservació i recuperació d’espècies amenaçades.

— T’has referit a l’impacte dels esports nàutics i altres activitats recreatives.

La pràctica de la pesca esportiva i els esports nàutics s’ha incrementat, degut en part a l’absència d’un marc normatiu que regule i permeta compatibilitzar-ne la pràctica amb la conservació dels valors naturals. Constantment, veiem passar motos aquàtiques a tota velocitat i a persones fent paddle surf al costat de grups d’alimentació d’aus amenaçades, causant renous i l’abandó d’estes zones. En 2020, al Mareny de Sant Llorenç, en una estona, quatre nius de corriol van ser destruïts després que un gran grup de kitesurfistesacudiren a la platja en alçar-se el vent i depositaren els seus aparells al costat de les dunes, en una zona on no es pot practicar este esport.

«La continuïtat del projecte d’ampliació del port, que suposarà un augment enorme del trànsit i fondeig de vaixells, tindrà un impacte evident a l’Albufera marina»

— Sembla clau la implicació d’estos i altres usuaris de la mar i les platges.

Estes situacions posen de manifest que, mentre no hi haja uns criteris de gestió integrada de la mar, el litoral i la part terrestre, estarem lluny de complir els objectius de conservació. Efectivament, es tracta d’un assumpte complex que ha d’afrontar-se amb la participació dels usuaris. La compatibilitat és possible amb una adequada zonificació i ordenació, i tal vegada revisant algunes normes actuals que, lluny d’evitar conflictes d’usos lúdics i ambientals, els afavoreixen. El valor de les platges naturals de l’Albufera és incalculable i bé mereix l’esforç.

— Convindria ampliar l’àrea marina protegida?

— Abans que plantejar l’ampliació de l’àrea marina protegida, caldria optimitzar el seu disseny actual, definir i ordenar els objectius i les pràctiques de gestió, les activitats… I, per a això, han de tindre’s en compte les dades actuals sobre presència i distribució d’espècies i hàbitats. A risc de resultar repetitiu, insistisc que la conservació del medi marí en general passa necessàriament per una visió integrada dels processos i per desenvolupar una adequada ordenació dels usos i dels valors naturals que contemple l’espai marí i el terrestre en conjunt.

Versión en castellano:

Pablo Vera: «La conservación de L’Albufera pasa por una visión integrada del mar, el litoral y el área terrestre»

El área marina de L’Albufera es fundamental para la conservación de varias especies de aves. La pardela balear, por ejemplo, se halla en peligro de extinción a escala global. Y hay otras 19 especies recogidas en la Directiva Aves europea: otras pardelas, charranes, gaviotas… Además, los planes de recuperación de especies amenazadas en la Comunitat Valenciana, como la gaviota de Audouin, la pardela cenicienta, el paíño europeo, el cormorán moñudo y la gaviota picofina, consideran clave esta zona. Para Pablo Vera, técnico del Servicio de Conservación de Ambientes Acuáticos de SAV en Devesa-Albufera, con una experiencia de varios años de trabajo por la conservación de las aves en SEO/BirdLife, esta área y estas especies son cruciales en el mapa de la conservación internacional.

— ¿Qué información nos dan las aves sobre el estado de conservación del medio marino?

— Las aves marinas son centinelas de la conservación del mar. Cada grupo de especies tiene unos requerimientos distintos, tanto por lo que respecta a su alimento como a los lugares de alimentación. Su mayor o menor presencia en las zonas habituales nos da pistas sobre la calidad de estos ambientes y el valor de su biodiversidad. Por ejemplo, la aparición en grupos de pesca de aves que se alimentan de pequeños peces en el litoral, como el charrancito, el cormorán moñudo y la gaviota picofina, nos informa sobre la abundancia de estos peces y sobre el éxito de la alimentación de estas aves. Los charranes y los alcatraces dependen tanto de la presencia de ciertos peces medianos como de la de atunes y otros grandes predadores marinos, como los delfines, que empujan esos peces a la superficie.

— ¿Cuál es el estado de conservación del mar en el área de L’Albufera?

— Valorar el estado de salud de una especie o un hábitat requiere de un seguimiento a largo plazo. Esto es difícil, sobre todo en el mar, debido a la falta de medios. En L’Albufera, contamos con censos periódicos de aves migratorias e invernantes en los que participan muchos ornitólogos. Entre estos censos, el de las aves marinas nidificantes está aportando datos cada año desde 1984. Del análisis de esta información, se desprende que las poblaciones reproductoras de charranes comunes y patinegros han sufrido un colapso en los últimos 15 años. Otras aves que se alimentan cerca de la orilla, como el charrancito y la gaviota picofina, también han decaído en sus áreas de cría. Hay que profundizar en las causas, pero, en el caso de los charranes, es evidente que las zonas de alimentación han perdido mucho de su valor.

«La mayor o menor presencia de aves en sus zonas habituales nos da pistas sobre la calidad de estos ambientes y el valor de su biodiversidad»

— ¿Qué dependencia tienen estas aves de la gestión del parque natural?

— La restauración del Racó de l’Olla a principios de los años noventa supuso un hito en la gestión dirigida a la conservación de las aves marinas, incluso a escala internacional. Esta intervención supuso la creación de un área de nidificación próxima a la ya existente de alimentación y, con ello, el asentamiento de las colonias de charranes y gaviotas más importantes del Mediterráneo occidental. Pero, por lo que respecta al medio marino, a raíz de su inclusión en la Red Natura 2000 y del requerimiento de proteger los ecosistemas de praderas submarinas, apenas se han regulado determinadas actividades pesqueras, como el arrastre. Lamentablemente, esta medida no se acompañó de otras igualmente necesarias, como la regulación de la pesca deportiva y otras actividades recreativas que siguen sin zonificarse a pesar de los impactos que causan en las zonas de alimentación de las aves marinas y en las de nidificación del chorlitejo patinegro. La conclusión es que, aunque haya medidas trascendentales, su éxito a largo plazo se ve comprometido si las decisiones de gestión no contemplan los ecosistemas marinos en su integridad.

— Más allá de la gestión propia del parque natural, ¿cómo afectan decisiones presuntamente ajenas como la ampliación del puerto de València?

— Esta es una pregunta clave que debió plantearse durante la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación. Pese a que entonces ya era obligatorio evaluar este impacto sobre los hábitats marinos y litorales, las administraciones permitieron a la Autoridad Portuaria de València comenzar las obras sin una valoración adecuada. Ahora vemos que, tras la construcción del dique norte, las playas y el sistema dunar de L’Albufera sufren una degradación catastrófica. Y vemos también que, en el entorno de Pinedo, la falta de oxígeno en el agua durante gran parte del año provoca la huida de los peces y, en consecuencia, la desaparición de un área clave para la alimentación de los charranes y el colapso de sus poblaciones.

«Tras la construcción del dique norte, las playas y el sistema dunar de L’Albufera sufren una degradación catastrófica»

— De nuevo se pone de manifiesto la importancia de contemplar la realidad en su integridad.

— Efectivamente, los ecosistemas han de gestionarse de manera integral y deben evaluarse todas las presiones y amenazas, aunque ocurran fuera de los límites del espacio natural protegido. La continuidad del proyecto de ampliación del puerto, que supondrá un aumento enorme del tránsito y fondeo de barcos, va a tener un impacto evidente en L’Albufera marina. No se ha evaluado en absoluto cómo esto puede influir en la gestión del espacio ni en los planes de conservación y recuperación de especies amenazadas.

— Te has referido al impacto de los deportes náuticos y otras actividades recreativas.

La práctica de la pesca deportiva y los deportes náuticos y de deslizamiento se ha incrementado, debido en parte a la ausencia de un marco normativo que regule y permita compatibilizar la práctica de estos deportes con la conservación de los valores naturales. Constantemente, vemos pasar motos acuáticas a toda velocidad y a personas haciendo paddle surf junto a grupos de alimentación de aves amenazadas, causando revuelos y el abandono de esas zonas. En 2020, en el Mareny de Sant Llorenç, en apenas un rato, cuatro nidos de chorlitejo fueron destruidos después de que un montón de kitesurfistas acudieran a la playa al levantarse el viento y depositaran sus aparejos junto a las dunas, en una zona donde no se puede practicar este deporte.

«La continuidad del proyecto de ampliación del puerto, que supondrá un aumento enorme del tránsito y fondeo de barcos, va a tener un impacto evidente en L’Albufera marina»

— Parece clave la implicación de estos y otros usuarios del mar y las playas.

Estas situaciones ponen de manifiesto que, mientras no haya unos criterios de gestión integrada del mar, el litoral y la parte terrestre, estaremos lejos de cumplir los objetivos de conservación. Efectivamente, se trata de un asunto complejo que debe afrontarse con la participación de los usuarios. La compatibilidad es posible con una adecuada zonificación y ordenación, y tal vez revisando algunas normas actuales que, lejos de evitar conflictos de usos lúdicos y ambientales, los favorecen. El valor de las playas naturales de L’Albufera es incalculable y bien merece ese esfuerzo.

— ¿Convendría ampliar el área marina protegida?

— Antes que plantear la ampliación del área marina protegida, habría que optimizar su diseño actual, definir y ordenar los objetivos y las prácticas de gestión, las actividades… Y, para ello, deben tenerse en cuenta los datos actuales sobre presencia y distribución de especies y hábitats. A riesgo de resultar repetitivo, insisto en que la conservación del medio marino en general pasa necesariamente por una visión integrada de los procesos y por desarrollar una adecuada ordenación de los usos y de los valores naturales que contemple el espacio marino y el terrestre en su conjunto.

Share This