Oronetes a l’hivern

Bosco Dies
10 març, 2023

Les oronetes i les oronetes cuablanques, pardals pertanyents a la família dels hirundínids, representen un grup d’ocells migradors que tradicionalment es presenten a la nostra regió amb l’arribada de la primavera, després de passar l’hivern al continent africà. Només el roquer (Ptyonoprogne rupestris) es mostra a l’hivern a l’Albufera, on forma grups molt nombrosos que solen freqüentar edificis i zones urbanes pròximes al litoral. Esta situació ha anat canviant als darrers anys i, actualment, tant l’oroneta (Hirundo rustica) com l’oroneta cuablanca (Delichon urbicum) s’han vingut observant en nombre reduït, entre dos i cinc ocells, durant els mesos hivernals en zones puntuals de la costa de l’Albufera.

No obstant això, durant l’hivern de 2022-2023, les xifres registrades d’estes espècies han sigut molt superiors a allò normal, amb màxims sense precedents que semblen confirmar el canvi dels patrons de presència d’este grup d’ocells. La suavitat de les temperatures dels últims hiverns està probablement darrere d’esta presència inusual d’hirundínids, dels quals s’han arribat a comptar més de seixanta oronetes cuablanques, quasi quaranta oronetes, sis oronetes cua-rogenques (Cecropis daurica) i quatre parpallons (Riparia riparia). Els ocells van romandre formant grups monoespecífics en una de les urbanitzacions de la Devesa, pròxima a la platja, i integrant al mateix temps un grup molt major de roquers, amb quasi cinc-cents exemplars estimats.

L’augment, a l’hivern, d’aus que tradicionalment eren migradores i que s’absentaven els mesos més freds, està sent cada vegada més habitual en la península ibèrica i altres regions europees, i sembla relacionat amb els efectes del canvi climàtic. Les altes temperatures que es registren en estos mesos afavoreixen el desenvolupament d’insectes que són la base alimentosa d’un gran nombre d’espècies. En disposar d’aliment durant tot l’any, moltes aus opten per no desplaçar-se cap a llocs més llunyans, amb la qual cosa estalvien energia i redueixen els riscos que implica haver de realitzar un viatge tan llarg —a vegades de més de quatre mil quilòmetres—. Este comportament implica també un risc, ja que la irrupció i l’entrada d’aire fred típiques d’este període poden fer canviar radicalment les condicions i amenaçar la supervivència d’estos ocells poc adaptats a les baixes temperatures. De fet, amb l’arribada de la borrasca Fien, la qual va portar un descens substantiu de les temperatures a mitjan gener de 2023, el nombre d’oronetes es va vore marcadament reduït.

Imatge principal: El roquer (avión roquero) és l’única espècie d’hirundínids que tradicionalment és present a l’Albufera a l’hivern (foto: Vicent Llorens).

ETIQUETES: aus | birding albufera

Versión en castellano:

Golondrinas en invierno

Las golondrinas y los aviones, aves pertenecientes a la familia de los hirundínidos, representan un grupo de aves migratorias que tradicionalmente se presentan en nuestra región con la llegada de la primavera, tras pasar el invierno en el continente africano. Solo el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) se muestra en invierno en L’Albufera, donde forma grupos muy numerosos que suelen frecuentar edificios y zonas urbanas próximas al litoral. Esta situación ha ido cambiando en los últimos años y, actualmente, tanto la golondrina común (Hirundo rustica) como el avión común (Delichon urbicum) se han venido observando en reducido número, entre dos y cinco aves, durante los meses invernales en zonas puntuales del litoral de L’Albufera.

Sin embargo, durante el invierno de 2022-2023, las cifras registradas de estas especies han sido muy superiores a lo normal, con máximos sin precedentes que parecen confirmar el cambio de los patrones de presencia de este grupo de aves. La suavidad de las temperaturas de los últimos inviernos está probablemente detrás de esta presencia inusual de aves, de las que se han llegado a contar más de sesenta aviones comunes, casi cuarenta golondrinas comunes, seis golondrinas dáuricas (Cecropis daurica) y cuatro aviones zapadores (Riparia riparia). Estas aves permanecieron formando grupos monoespecíficos en una de las urbanizaciones de La Devesa, próxima al litoral, e integrando a su vez un grupo mucho mayor de avión roquero, con casi quinientos ejemplares estimados.

El aumento, en invierno, de aves que tradicionalmente eran migradoras y que se ausentaban los meses más fríos, está siendo cada vez más habitual en la península ibérica y otras regiones europeas, y parece relacionado con los efectos del cambio climático. Las altas temperaturas que se registran en los meses habitualmente fríos favorecen el desarrollo de insectos que son la base alimenticia de un gran número de especies. Al disponer de alimento durante todo el año, muchas aves optan por no desplazarse hacia lugares más lejanos, con lo cual ahorran energía y reducen los riesgos que implica tener que realizar un viaje tan largo —en ocasiones de más de cuatro mil kilómetros—. Este comportamiento conlleva también un riesgo, ya que la irrupción y la entrada de aire frío propias de este periodo pueden hacer cambiar radicalmente las condiciones y poner en jaque la supervivencia de estas aves poco adaptadas a las bajas temperaturas. De hecho, con la llegada de la borrasca Fien, que trajo un descenso brusco de las temperaturas a mediados de enero de 2023, el número de golondrinas y aviones se vio marcadamente reducido.

Share This