José Tena: «L’àrea marina pateix una malaltia greu que precisa una cura integral, un pla a llarg termini»

José Tena, doctor en Biologia Marina i director de l'Institut en Investigació i Medi Ambient de la Universitat Catòlica de València (IMEDMAR-UCV), lamenta la desaparició de la praderia de posidònia que va vore al litoral de l’Albufera en les seues primeres immersions a principis dels anys vuitanta i que esta zona submergida haja sigut «la gran oblidada». Advoca per l'educació, l'estudi i la conservació per a protegir el litoral, part fonamental d'un aiguamoll que ha d'entendre's en tot el seu conjunt.
Vicent Llorens
1 juliol, 2022

[Entrevista associada al reportatge de portada del número 4 de L’Amfibi: El futur de l’Albufera passa per la mar]

— Quin s l’interès de la zona litoral de l’Albufera?

— A la zona submergida no li hem donat el valor que té. Les comunitats marines bentòniques, com les praderies de posidònia, són part del gran ecosistema litoral. Van existir fa 40 anys, però a penes en queda rastre. La pervivència del cordó dunar i el bosc litoral passa per la presència i la recuperació d’estes comunitats que els protegisquen de l’onatge i els grans temporals. Va ser una pena que, al seu moment, en la declaració del parc natural, no poguera contemplar-se la protecció de l’àrea marina.

— Què resta d’aquell ecosistema?

Aquelles praderies han sigut substituïdes per la seua pitjor versió, una tanatocenosi a penes constituïda pels rizomes de les antigues extensions de Posidonia oceanica; una acumulació de restes que, no obstant això, poden arribar a cobrir-se per comunitats precoral·lígenes o coral·lígenes el valor ecològic de les quals, a causa de la biodiversitat que alberguen, és molt alt.

— Què més se sap d’estos fons?

— Són molt interessants les comunitats d’arenes fines, riques en invertebrats i aliment per als peixos. Estos fons, durant el dia, semblen deserts, però a la nit es mostren pletòrics de vida, replets d’invertebrats que aprofiten la foscor per a eixir i que són aliment i reclam per a moltíssimes espècies de peixos. A més, hi ha formacions de Sabellaria alveolata, el cuc de panal, que fan que, en un fons d’arena, la biodiversitat es dispare. També tenim taques relictes de posidònia que, encara que molt disperses i laxes, són importants reservoris de vida. Els fons marins de la zona LIC de l’Albufera són els grans oblidats i compten amb moltíssimes comunitats encara per descobrir i divulgar.

«La pervivència del cordó dunar i el bosc litoral passa per la recuperació de les comunitats submergides que els protegisquen de l’onatge i els grans temporals»

— Hi ha eixe interès pel descobriment?

— Els qui treballem en biologia marina ens enfrontem a la dificultat de defendre el valor d’allò que no es veu. Esta tasca és més fàcil al bosc de la Devesa que no al fons de la mar. Quan parlem dels ecosistemes marins, la major part de la ciutadania no els ha vist, no els coneix i, per tant, ningú no fa excessiva força. La gent hauria de conèixer el que alberguen estos fons, prendre consciència del valor de les formacions coral·lígenes, per exemple. Convide als qui venen a estes platges a portar-se unes aletes i unes ulleres i fer una volta. Es pot gaudir molt també en esta zona.

— Fins i tot es pot gaudir del que apareix a la mateixa platja.

— Les clàssiques boles de restes de rizoma de posidònia, closques de sépia, ous de ratlla i tauró, meduses, algues, crustacis… Els cúmuls de posidònia i una altra biomassa són una meravella. La diversitat d’algues que apareixen és indici de la gran riquesa submarina. És un absurd enviar excavadores a retirar-les, perquè estes restes tenen un efecte de captació de grans d’arena que ajuden a conservar les platges. La retirada de fem, de plàstics, hauria de ser selectiva. Els usuaris hem d’aprendre a no exigir estes neteges de platja indiscriminades, igual que no demanem que s’agrane el bosc de pinotxa.

— Com conscienciar d’allò que no s’aprecia a simple vista?

— Els científics hem de posar-nos les piles i entendre la importància de comunicar i divulgar el que sabem. A més, és clau acostar el coneixement de la mar mitjançant la formació reglada. Arriben alumnes a estudiar Ciències de la Mar als qui ningú no els havia parlat dels ecosistemes de Posidonia oceanica, perfectament comparables als boscos tropicals, amb una capacitat de producció d’oxigen brutal. La mateixa platja és una aula de naturalesa on ensenyar multitud d’aspectes presents en els currículums de Secundària i Batxillerat.

— Quins factors s’associen a la degradació de l’àrea marina?

— A la zona de l’Albufera, el canvi hidrodinàmic que suposen les infraestructures construïdes a la costa, com el port de València, i la contaminació en són les causes principals. Ací no existeix la pressió de la pesca.

— Com podria recuperar-se?

— El primer és avaluar l’estat actual dels ecosistemes bentònics de la zona LIC, que no es coneix, fer-ne un bon cartografiat i, després, aplicar mesures de conservació adequades. S’hi es detecten taques de posidònia encara vives, caldria cartografiar-les, protegir-les i estudiar-ne l’evolució. Es realitzen estudis i campanyes puntuals, com el seguiment de les comunitats bentòniques de la zona LIC que encetem ara al juliol, però això són tiretes. Ací el que hi ha és una malaltia greu que precisa una cura integral, un pla de gestió a llarg termini.

— I plantejar ampliar la zona protegida?

— El meu plantejament és que la zona LIC es poguera integrar al parc natural. Que el parc incloguera tot el que té a vore amb l’estabilitat del sistema, des de la mar, a partir dels 30 metres de profunditat, fins als límits terrestres actuals. Parlem d’un tot, d’un conjunt d’interrelacions.

«Estem en una frontera entre un sistema d’aigua dolça i un altre d’aigua marina on es produeix una explosió de formes de vida i en el qual hi ha molt per investigar»

— Com es percep als fons marins esta interrelació?

— Hi ha moltes espècies, com les llisses, que no són comunes en altres zones on no arriben aigües dolces. Entre els invertebrats, veiem moltes espècies molt tolerants a canvis de salinitat que donen riquesa a l’àrea. Estem en una frontera entre un sistema d’aigua dolça i un altre d’aigua marina on es produeix una explosió de formes de vida i en el qual hi ha molt per investigar.

— I els efectes del canvi climàtic?

— Hi ha un desequilibri dels ecosistemes marins a causa de l’increment de la temperatura superficial de la mar. I es produeixen temporals més agressius que accentuen el problema de l’erosió al litoral. A més, la capacitat amortidora de l’onatge que tenien les praderies de posidònia i altres formacions bentòniques ha desaparegut amb elles.

— L’opció de recórrer a esculls artificials per a frenar l’onatge beneficiaria a les comunitats associades als fons marins?

— S’està avançant molt sobre tipologies de formigó ecològic que poden incrementar de manera ràpida la biodiversitat i són grans captadors de carboni. Gràcies a estos nous materials i amb estudis seriosos sobre la seua resposta front els corrents, es podria aconseguir una major protecció dels fons d’arena i de les platges. Caldria un pla d’acció.

Versión en castellano:

José Tena: «El área marina sufre una enfermedad grave que precisa una cura integral, un plan a largo plazo»

José Tena, doctor en Biología Marina y director del Instituto en Investigación y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Valencia (IMEDMAR-UCV), lamenta la desaparición de la pradera de posidonia que vio en el litoral de L’Albufera en sus primeras inmersiones a principios de los años ochenta y que esta zona sumergida haya sido «la gran olvidada». Aboga por la educación, el estudio y la conservación para proteger el litoral, parte fundamental de un humedal que debe entenderse en su conjunto.

— ¿Cuál es el interés de la zona litoral de L’Albufera?

— A la zona sumergida no le hemos dado el valor que tiene. Las comunidades marinas bentónicas, como las praderas de posidonia, son parte del gran ecosistema litoral. Existieron hace 40 años, pero apenas si queda rastro de ellas. La pervivencia del cordón dunar y el bosque litoral pasa por la presencia y la recuperación de estas comunidades que los protejan del oleaje y los grandes temporales. Fue una pena que, en su momento, en la declaración del Parque Natural, no pudiera contemplarse la protección del área marina.

— ¿Qué queda de aquel ecosistema?

Aquellas praderas han sido sustituidas por su peor versión, una tanatocenosis apenas constituida por los rizomas de las antiguas praderas de Posidonia oceanica; una acumulación de restos que, sin embargo, pueden llegar a cubrirse por comunidades precoralígenas o coralígenas cuyo valor ecológico, debido a la biodiversidad que albergan, es muy alto.

— ¿Qué más se sabe de estos fondos?

— Son muy interesantes las comunidades de arenas finas, ricas en invertebrados y alimento para los peces. Estos fondos, durante el día, parecen desiertos, pero por la noche se muestran pletóricos de vida, repletos de invertebrados que aprovechan la oscuridad para salir y que son alimento y reclamo para muchísimas especies de peces. Además, hay formaciones microrrecifales de Sabellaria alveolata, el cuc de panal, que hacen que, en un fondo de arena, la biodiversidad se dispare. También tenemos manchas relictas de posidonia que, aunque muy dispersas y laxas, son importantes reservorios de vida. Los fondos marinos de la zona LIC de L’Albufera son los grandes olvidados y cuentan con muchísimas comunidades aún por descubrir y divulgar.

«La pervivencia del cordón dunar y el bosque litoral pasa por la recuperación de las comunidades sumergidas que los protejan del oleaje y los grandes temporales»

— ¿Existe ese interés por el descubrimiento?

— Quienes trabajamos en biología marina nos enfrentamos a la dificultad de defender el valor de algo que no se ve. Esta labor es más fácil en el bosque de La Devesa que en el fondo del mar.  Cuando hablamos de los ecosistemas marinos, la mayor parte de la ciudadanía no los ha visto, no los conoce y, por lo tanto, nadie hace excesiva fuerza. La gente debería conocer lo que albergan estos fondos, tomar conciencia del valor de las formaciones coralígenas, por ejemplo. Invito a quienes vienen a estas playas a traerse unas aletas y unas gafas y darse una vuelta. Se puede disfrutar mucho también en esta zona.

— Incluso se puede disfrutar de lo que aparece en la misma playa.

— Las clásicas bolas de restos de rizoma de posidonia, jibias de sepia, huevos de raya y tiburón, medusas, algas, crustáceos… Las arribazones de posidonia y otra biomasa son una maravilla. La diversidad de algas que aparecen es indicio de la gran riqueza submarina. Es un absurdo enviar excavadoras a retirarlas, porque estos restos tienen un efecto de captación de granos de arena que ayudan a conservar las playas. La retirada de basura, de plásticos, debería ser selectiva. Los usuarios hemos de aprender a no exigir estas limpiezas de playa indiscriminadas, igual que no pedimos que se barra el bosque de hojarasca.

— ¿Cómo concienciar de algo que no se aprecia a simple vista?

—Los científicos hemos de ponernos las pilas y entender la importancia de comunicar y divulgar lo que sabemos. Además, es clave acercar el conocimiento del mar a través de la formación reglada. Llegan alumnos a estudiar Ciencias del Mar a quienes nadie les había hablado de los ecosistemas de Posidonia oceanica, perfectamente comparables a los bosques tropicales, con una capacidad de producción de oxígeno brutal. La misma playa es un aula de naturaleza donde enseñar multitud de aspectos presentes en los currículos de Secundaria y Bachillerato.

— ¿Qué factores se asocian a la degradación del área marina?

— En la zona de L’Albufera, el cambio hidrodinámico que suponen las infraestructuras construidas en la costa, como el puerto de Valencia, y la contaminación son las causas principales. Aquí no existe la presión de la pesca.

— ¿Cómo podría recuperarse?

— Lo primero es evaluar el estado actual de los ecosistemas bentónicos de la zona LIC, que no se conoce, hacer un buen cartografiado y, después, aplicar medidas de conservación adecuadas. Si se detectan manchas de posidonia aún vivas, habría que cartografiarlas, protegerlas y estudiar su evolución. Se realizan estudios y campañas puntuales, como el seguimiento de las comunidades bentónicas de la zona LIC que iniciamos ahora en julio, pero son parches, tiritas. Aquí lo que hay es una enfermedad grave que precisa una cura integral, un plan de gestión a largo plazo.

— ¿Y plantear ampliar esa zona?

— Mi planteamiento es que la zona LIC se pudiera integrar en el parque natural. Que el parque incluya todo lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema, desde el mar, a partir de los 30 metros de profundidad, hasta los límites terrestres actuales. Hablamos de un todo, de un conjunto de interrelaciones.

«Estamos en una frontera entre un sistema de agua dulce y otro de agua marina donde se produce una explosión de formas de vida y en el que hay mucho por investigar»

— ¿Cómo se percibe en los fondos marinos esa interrelación?

— Hay muchas especies, como las llisas, que no son comunes en otras zonas donde no llegan aguas dulces. Entre los invertebrados, vemos muchas especies muy tolerantes a cambios de salinidad que dan riqueza al área. Estamos en una frontera entre un sistema de agua dulce y otro de agua marina donde se produce una explosión de formas de vida y en el que hay mucho por investigar.

— ¿Y los efectos del cambio climático?

— Hay un desequilibrio de los ecosistemas marinos debido al incremento de la temperatura superficial del mar. Y se producen temporales más agresivos que acentúan el problema de la erosión en el litoral. Además, la capacidad amortiguadora del oleaje que tenían las praderas de posidonia y otras formaciones bentónicas ha desaparecido con ellas.

— ¿La opción de recurrir a arrecifes artificiales para frenar el oleaje beneficiaría a las comunidades asociadas a los fondos marinos?

— Se está avanzando mucho sobre tipologías de hormigón ecológico que pueden incrementar de manera rápida la biodiversidad y son grandes captadores de carbono. Gracias a estos nuevos materiales y con estudios serios sobre su respuesta frente a las corrientes, se podría conseguir una mayor protección de los fondos de arena y de las playas. Sería necesario un plan de acción.

Share This