Irrupció de cauet i gavina de tres dits amb els temporals

Bosco Dies
23 març, 2023

Durant els mesos d’hivern de 2022 i 2023 es va produir en zones del litoral de l’Albufera i també de la Comunitat Valenciana, una de les majors irrupcions registrades de cauet i fraret, aus marines que crien a la façana atlàntica del nord d’Europa i que a l’hivern es desplacen a regions marines localitzades més al sud, arribant a la mar Cantàbrica, la costa atlàntica de la península ibèrica, el nord del Marroc i, en menor número, la mar Mediterrània.

Els forts temporals de l’oest que tingueren lloc a l’Atlàntic a la fi de la tardor de 2022 —entre ells, les borrasques Béatrice, Denise i Efrain— van forçar a milers d’aus a desplaçar-se cap a l’interior de la Mediterrània, a través de l’estret de Gibraltar, donant lloc a les majors xifres registrades en el que va de segle al litoral de València, Catalunya i les Illes Balears. Fins i tot un exemplar va arribar a vore’s a la mar Egea, la qual cosa ha suposat la primera cita per a Grècia.

Gavina de tres dits (foto: Joan Balfagón).

En gran nombre i males condicions

Al litoral de l’Albufera, en el tram comprés entre el port de València i el cap de Cullera, es van superar els quatre-cents exemplars observats. Una gran part d’estes aus va arribar en males condicions físiques, la qual cosa, unit a la falta d’alimentació —la Mediterrània ofereix menys recursos alimentosos a este grup d’aus marines—, va ocasionar una gran mortaldat d’exemplars, els quals van ser recollits morts o molt afeblits al llarg del litoral de la península i les Balears.

Imatge principal, cauet. Ací dalt, fraret (fotos: Víctor París).

També frarets

Una altra de les aus marines que es va vore afectada per estos forts temporals de finals de la tardor va ser el fraret (Fratercula arctica), espècie similar a l’alca comú però que es presenta en aigües pelàgiques allunyades de la costa, la qual cosa dificulta la detecció. Al llarg de la primavera de 2023, quan estes aus tornen als llocs de cria a l’Atlàntic nord, van ser registrades les majors xifres obtingudes fins ara al litoral de l’Albufera, amb dies en què van arribar a observar-se diverses desenes d’individus desplaçant-se cap al sud. Estos mateixos temporals de l’oest van propiciar també la presència d’aus poc freqüents a l’Albufera, com la gavina de tres dits (Rissa tridactyla), una espècie eminentment atlàntica que a la Mediterrània es presenta en reduït nombre. Durant diverses setmanes, entre novembre i desembre, van ser registrats diversos exemplars a la gola del Pujol i arrossars inundats de la marjal d’Alfafar.

ETIQUETES: aus | birding albufera

Versión en castellano:

Irrupción de alca común y gaviota tridáctila con los temporales

Durante los meses de invierno de 2022 y 2023 se produjo en zonas del litoral de L’Albufera y también de la Comunitat Valenciana, una de las mayores irrupciones registradas de alca común y frailecillo atlántico, dos aves marinas que crían en la fachada atlántica del norte de Europa y que en invierno se desplaza a regiones marinas localizadas más al sur, llegando al mar Cantábrico, la costa atlántica de la península ibérica, el norte de Marruecos y, en menor número, el mar Mediterráneo.

Los fuertes temporales del oeste registrados en el Atlántico a finales del otoño de 2022 —entre ellos, las borrascas Béatrice, Denise y Efrain— forzaron a miles de aves a desplazarse hacia el interior del Mediterráneo, a través del estrecho de Gibraltar, dando lugar a las mayores cifras registradas hasta la fecha en lo que va de siglo en el litoral de Valencia, Cataluña e Islas Baleares. Incluso un ejemplar llegó a registrarse en el mar Egeo (Grecia), lo que ha supuesto la primera cita para este país.

En gran número y malas condiciones

En el litoral de L’Albufera, en el tramo comprendido entre el puerto de Valencia y el cabo de Cullera, se superaron los cuatrocientos ejemplares observados. Una gran parte de estas aves llegó en malas condiciones físicas, lo que, unido a la falta de alimentación —el Mediterráneo ofrece menos recursos alimenticios a este grupo de aves marinas—, ocasionó una gran mortandad de ejemplares, que fueron recogidos muertos o muy debilitados a lo largo del litoral de la península y Baleares.

También frailecillos

Otra de las aves marinas que se vio afectada por estos fuertes temporales de finales de otoño fue el frailecillo atlántico (Fratercula arctica), ave similar al alca común pero que se presenta en aguas pelágicas alejadas de la costa, lo que dificulta su detección. A lo largo de la primavera de 2023, cuando estas aves regresan a los lugares de cría en el Atlántico norte, fueron registradas las mayores cifras obtenidas hasta la fecha en el litoral de L’Albufera, con días en los que llegaron a observarse varias decenas de individuos desplazándose hacia el sur.

Estos mismos temporales del oeste propiciaron también la presencia de aves poco frecuentes en L’Albufera como la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla) una especie eminentemente atlántica que en el Mediterráneo se presenta en escaso número. A lo largo de varias semanas, entre los meses de noviembre y diciembre, fueron registrados varios ejemplares en la Gola de El Pujol y arrozales inundados del marjal de Alfafar.

Share This