Inauguració del Centre Maria Rosa Miracle per al seguiment d’aiguamolls

L'Amfibi
1 agost, 2023

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Aiguamolls, el passat 2 de febrer, la consellera d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, va inaugurar el Centre de Seguiment d’Aiguamolls Maria Rosa Miracle. Després de més de vint anys de seguiment de les zones humides per part de l’administració autonòmica, este nou laboratori, amb seu en les instal·lacions de l’Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l’Albufera, al Palmar, permetrà millorar la coordinació i el control d’estos monitoratges, incorporar noves tecnologies i col·laborar amb grups investigadors i tècnics que desenvolupen treballs en aiguamolls.

Associat plenament al projecte de l’Estació Biològica de l’Albufera, este centre es converteix a més en «un espai per a la formació avançada d’estudiants i joves investigadors, la difusió de la investigació científica i el coneixement de la naturalesa en la societat valenciana». Este laboratori està reunint dades i centralitzant la informació sobre l’estat de conservació dels aiguamolls de la Comunitat Valenciana. La seua ubicació, infraestructures i mitjans tècnics i científics impliquen un «salt qualitatiu» en el seguiment de les zones humides, segons la Conselleria, i el converteixen en una referència en el seu estudi i coneixement mitjançant la utilització de noves eines de digitalització i teledetecció, entre altres.

María Sahuquillo, directora del Parc Natural de l’Albufera en el moment de la inauguració, actualment cap de secció de Zones Humides, va destacar durant la presentació que esta nova infraestructura «és hereua i continuadora d’una tradició investigadora que té un antecedent molt assenyalat en el Laboratori d’Hidrobiologia Espanyol, fundat per Celso Arévalo Carretero en 1912, a València». Sahuquillo va voler també reconéixer la trajectòria de Maria Rosa Miracle, «investigadora pionera en Limnologia, primera catedràtica d’Ecologia de la Universitat de València i creadora d’una gran escola d’estudi i defensa dels aiguamolls, espais que exerceixen una labor cardinal com a embornals de carboni i mitigadors dels efectes del canvi climàtic». Per això, va explicar, el laboratori porta el seu nom.

Per la seua banda, Isaura Navarro va destacar la riquesa dels aiguamolls que atresora la Comunitat Valenciana i la importància d’aquests ecosistemes «per ser zones altament productives que proporcionen recursos com a cultius i pesca, però també pel seu valor turístic, i per ser un escenari magnífic per a la biodiversitat». Navarro va insistir a reconéixer la importància dels aiguamolls com l’Albufera en la tasca de «segrest» de gasos d’efecte d’hivernacle i el seu paper com a esponja natural que dilata i tempera l’efecte de les sequeres i mitiga el canvi climàtic.

L’ara ex consellera va recordar que la Generalitat va ser pionera a protegir totes les zones humides de manera genèrica en 1994 mitjançant la Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, una protecció que es concretaria anys més tard amb l’aprovació en 2002 del Catàleg de Zones Humides. Ampliada recentment amb set nous llocs, esta llista inclou 55 aiguamolls valencians, 36 dels quals formen part de la Xarxa Natura 2000.


Peu de foto: Una investigadora analitza una mostra d’aigua i sòl de l’arrossar en el Laboratori del Centre de Seguiment d’Aiguamolls. Darrere, María Sahuquillo, directora del Parc Natural de l’Albufera (en l’actualitat, cap de secció de Zones Humides), flanquejada per Felicidad Cuesta i María José Modesto, excap i cap, respectivament, del Servei d’Espais Naturals Protegits (foto: V. L.).

Versión en castellano:

Inauguración del Centro Maria Rosa Miracle para el seguimiento de humedales

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, el pasado 2 de febrero, la consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, inauguró el Centro de Seguimiento de Humedales Maria Rosa Miracle. Tras más de veinte años de seguimiento de las zonas húmedas por parte de la administración autonómica, este nuevo laboratorio, con sede en las instalaciones de la Oficina de Gestión Técnica del Parc Natural de l’Albufera, en El Palmar, permitirá mejorar la coordinación y el control de estas monitorizaciones, incorporar nuevas tecnologías y colaborar con grupos investigadores y técnicos que desarrollen trabajos en humedales.

Asociado plenamente al proyecto de la Estación Biológica de L’Albufera, este centro se convierte además en «un espacio para la formación avanzada de estudiantes y jóvenes investigadores, la difusión de la investigación científica y el conocimiento de la naturaleza en la sociedad valenciana». Este laboratorio está reuniendo datos y centralizando la información sobre el estado de conservación de los humedales de la Comunitat Valenciana. Su ubicación, infraestructuras y medios técnicos y científicos implican un «salto cualitativo» en el seguimiento de las zonas húmedas, según la Conselleria, y lo convierten en una referencia en su estudio y conocimiento a través de la utilización de nuevas herramientas de digitalización y teledetección, entre otras.

María Sahuquillo, directora del Parc Natural de l’Albufera en el momento de la inauguración, actualmente jefa de sección de Zonas Húmedas, destacó durante la presentación que esta nueva infraestructura «es heredera y continuadora de una tradición investigadora que tiene un antecedente muy señalado en el Laboratorio de Hidrobiología Español, fundado por Celso Arévalo Carretero en 1912, en Valencia». Sahuquillo quiso también reconocer la trayectoria de Maria Rosa Miracle, «investigadora pionera en Limnología, primera catedrática de Ecología de la Universitat de Valencia y creadora de una gran escuela de estudio y defensa de los humedales, espacios que desempeñan una labor cardinal como sumideros de carbono y mitigadores de los efectos del cambio climático». Por eso, explicó, el laboratorio lleva su nombre.

Por su parte, Isaura Navarro destacó la riqueza de los humedales que atesora la Comunitat Valenciana y la importancia de estos ecosistemas «por ser zonas altamente productivas que proporcionan recursos como cultivos y pesca, pero también por su valor turístico, y por ser un escenario magnífico para la biodiversidad». Navarro insistió en reconocer la importancia de los humedales como L’Albufera en la tarea de «secuestro» de gases de efecto invernadero y su papel como esponja natural que dilata y atempera el efecto de las sequías y mitiga el cambio climático.

La ahora ex consellera recordó que la Generalitat fue pionera en proteger todas las zonas húmedas de forma genérica en 1994 a través de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, una protección que se concretaría años más tarde con la aprobación en 2002 del Catálogo de Zonas Húmedas. Ampliada recientemente con siete nuevos lugares, esta lista incluye 55 humedales valencianos, 36 de los cuales forman parte de la Red Natura 2000.

 

Share This