El Consell modifica el règim jurídic del Parc Natural

Els canvis, aprovats pel ple del Consell i reflectits en el Decret 52/2019, afermen la protecció de l’espai després d’una llarga història d’al·legacions, impugnacions i sentències d’anul·lació.
L'Amfibi
4 juliol, 2019

Un tractor fanguejant al tancat de l'Estell, davant la casa dels Gorets i les instal·lacions de Muceval (foto: Vicent Llorens).

El Parc Natural de l’Albufera va ser declarat espai natural protegit mitjançant el Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, decret que els tribunals van considerar nul en 1990 per un defecte de forma. Este mateix any, el propi govern de la Generalitat va aprovar el Pla Especial de Protecció del Parc Natural, el qual va ser impugnat i anul·lat en 1992, en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que seria ratificada en 1999 pel Suprem.

A fi de resoldre esta situació de buit legal, al maig de 1993 es va aprovar definitivament el Decret 71/1993 de règim jurídic del Parc Natural de l’Albufera, el qual ha continuat vigent fins ara i es va vore consolidat en 1995 i 2004 amb les aprovacions respectives del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG).

Adaptació del PRUG

No obstant això, contra el Decret del PRUG, després del procés emprès per Acció Ecologista-Agró, de nou el Tribunal Superior valencià va dictar una sentència que, ratificada més tard pel Suprem, va invalidar diversos dels seus preceptes; en particular, aquells que establien la possibilitat de modificar la classificació del sòl, per ser competència del PORN i per la prevalença d’este sobre qualsevol altre instrument d’ordenació.

Davant esta situació jurídica, en 2012, Medi Ambient va acordar iniciar el procediment per a l’aprovació d’un nou PRUG que s’adaptara a la realitat territorial i legislativa. Este procés, que es prolonga per més de sis anys, passava per la modificació del règim jurídic, admesa el passat 11 d’abril, i la seua adequació a la sentència que revocava el Pla Rector d’Ús i Gestió de 2004.

Més garanties i una nova gestió

El nou règim jurídic aborda un dels punts més importants, la qüestió urbanística, i elimina qualsevol referència a possibles reclassificacions de sòl. Pel que fa a la gestió del Parc Natural, el decret atorga les competències a la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, la qual substitueix el Consell Directiu, un òrgan de decisió que presentava algunes deficiències. Així mateix, actualitza i amplia la composició de la Junta Rectora i disposa que, dins d’ella, es constituïsca una comissió tècnica per al seguiment i l’avaluació del règim hídric de l’Albufera. A més, estableix substituir la cartografia dels límits de l’espai protegit per una altra amb major nivell de detall.

Share This