El cas del xatrac elegant

José Ignacio Dies i Miguel Chardí
1 desembre, 2023

Imatge: Xatrac elegant, a l’esquerra, al costat de xatrac becllarg, en un dibuix de camp realitzat per Gorka Gorospe al Racó de l’Olla, en juliol de 2017 (font: Birding Albufera).

La presència de xatrac elegant es va registrar per primera vegada a l’Albufera de València el 21 d’abril de 2006, quan un exemplar mascle adult va visitar la colònia reproductora de xatrac becllarg instal·lada a la reserva natural del Racó de l’Olla. Es tracta d’una espècie americana, distribuïda per la costa est del Pacífic, l’àrea de cria del qual es concentra a les illes del nord del golf de Califòrnia i la costa de Califòrnia, entre San Diego i Los Angeles, i l’àrea d’hivernada s’estén per la costa oriental del Pacífic sud, de Guatemala a Xile. Quan es va vore ací, esta espècie ja s’havia citat a Espanya prèviament a finals d’abril de 1993 al delta del Llobregat i existia una captura fortuïta, realitzada en el transcurs d’una campanya d’anellament, a les maresmes de l’Odiel, el 8 d’octubre de 2002. Aquest exemplar anellat a Huelva és el que ara estava visitant la reserva del Racó i ja havia sigut vist en època de cria al delta de l’Ebre a partir de 2004 igualment i encara ha continuat visitant el Racó de l’Olla durant la passada temporada de cria.

El xatrac elegant ha estat presentant-se amb una regularitat creixent a Europa des de 1974, donant lloc a una presència aïllada d’aus adultes, especialment, en les colònies de xatrac becllarg situades a la costa atlàntica de França i, més recentment, a la costa mediterrània d’Espanya i França, formant parelles mixtes amb el xatrac becllarg amb una certa regularitat. El nombre d’adults de xatrac elegant es va incrementar gradualment i es va començar a registrar la formació de parelles pures a Espanya a partir de 2009 i a França en 2021. La inesperada presència a Europa d’esta espècie, amb àrees de cria tan remotes, va motivar la necessitat de confirmar-ne la identitat mitjançant mostres d’ADN, la qual cosa ha permés descartar que es tractara d’exemplars híbrids amb un fenotip idèntic al del xatrac elegant.

En total, s’ha registrat la seua reproducció a Espanya en 17 temporades des de 2004. La reserva del Racó de l’Olla ha sigut la localitat que ha albergat la major part dels casos de cria d’esta espècie, on ha instal·lat 23 postes. En algunes ocasions també ha criat a la marjal dels Moros i el port de València, en xicotetes colònies que poden considerar-se satèl·lits de la de l’Albufera, i al delta de l’Ebre —unes tres ocasions—. Amb els anys s’ha confirmat a Espanya una presència creixent de xatrac elegant, amb un màxim de sis exemplars en 2021, els quals mantenen un comportament migratori, apareixent ací entre març i octubre i hivernant a l’Àfrica. La circumstància que un dels exemplars estiguera anellat ha permés assegurar que, quan les condicions de reproducció no eren adequades a la reserva del Racó de l’Olla, este mateix individu ha optat per instal·lar-se amb la seua parella en localitats alternatives pròximes de València, així com al delta de l’Ebre i, fins i tot, a la regió de la Camarga francesa.

La seua presència ací constitueix un exemple excepcional de dispersió a llarga distància que sembla motivat per un ràpid creixement de la població americana des de 1995 que pot conduir a la colonització de llocs remots, en este cas d’Europa, mitjançant l’arribada reiterada d’exemplars divagants. Les aus que estan criant ara ací s’enfronten a desafiaments com, especialment, la pèrdua de nius per fenòmens meteorològics extrems. Amb el temps sabrem si ho aconsegueixen i si els xatracs elegants formaran part de la nostra avifauna en el futur.

ETIQUETES: aus | Racó de l'Olla

Versión en castellano:

El caso del charrán elegante

La presencia de charrán elegante se registró por primera vez en L’Albufera de Valencia el 21 de abril de 2006, cuando un ejemplar macho adulto visitó la colonia reproductora de charrán patinegro instalada en la reserva natural del Racó de l’Olla. Se trata de una especie americana, distribuida por la costa este del Pacífico, cuya área de cría se concentra en las islas del norte del Golfo de California y en la costa de California, entre San Diego y Los Ángeles, y su área de invernada se extiende por la costa oriental del Pacífico sur, de Guatemala a Chile. Cuando se vio aquí, esta especie ya se había citado en España previamente a finales de abril de 1993 en el delta del Llobregat y existía una captura fortuita, realizada en el transcurso de una campaña de anillamiento en las marismas del Odiel, el 8 de octubre de 2002. Este ejemplar anillado en Huelva es el que ahora estaba visitando la reserva del Racó y ya había sido visto en época de cría en el delta del Ebro a partir de 2004 igualmente y todavía ha seguido visitando el Racó de l’Olla durante la pasada temporada de cría.

El charrán elegante se ha estado presentando con una regularidad creciente en Europa desde 1974, dando lugar a una presencia aislada de aves adultas, especialmente, en las colonias de charrán patinegro situadas en la costa atlántica de Francia y, más recientemente, en la costa mediterránea de España y Francia, formando parejas mixtas con el charrán patinegro con cierta regularidad. El número de adultos de charrán elegante incrementó gradualmente y se empezó a registrar la formación de parejas puras en España a partir de 2009 y en Francia en 2021. La inesperada presencia en Europa de esta especie, con áreas de cría tan remotas, motivó la necesidad de confirmar su identidad mediante muestras de ADN, permitiendo descartar que pudiera tratarse de ejemplares híbridos con un fenotipo idéntico al del charrán elegante.

En total, se ha registrado su reproducción en España en diecisiete temporadas desde 2004. La reserva del Racó de l’Olla ha sido la localidad que ha albergado la mayor parte de los casos de cría de esta especie, donde ha instalado 23 puestas. En algunas ocasiones también ha criado en el marjal dels Moros o en el puerto de Valencia, en pequeñas colonias que pueden considerarse satélites de la de L’Albufera de Valencia y en el delta del Ebro ha criado en unas tres ocasiones. Con los años se ha confirmado en España una presencia creciente de charrán elegante, de hasta un máximo de seis ejemplares en 2021, que mantienen un comportamiento migratorio, apareciendo aquí entre marzo y octubre e invernado en África. La circunstancia de que uno de los ejemplares estuviese anillado ha permitido asegurar que cuando las condiciones de reproducción no eran adecuadas en la reserva del Racó, este mismo ejemplar ha optado por instalarse con su pareja en localidades alternativas cercanas de Valencia, así como en el delta del Ebro o incluso en la región de la Camarga francesa.

Su presencia aquí constituye un ejemplo excepcional de dispersión a larga distancia que parece motivado por un rápido crecimiento de su población americana desde 1995 que puede conducir a la colonización de lugares remotos, en este caso de Europa, a través de la llegada reiterada de ejemplares divagantes. Las aves que están criando ahora aquí se enfrentan a desafíos que incluyen, especialmente, la pérdida de nidos por fenómenos meteorológicos extremos. Con el tiempo sabremos si lo consiguen y si los charranes elegantes formarán parte de nuestra avifauna en el futuro.

Share This