Cens estival 2021: Les aus aquàtiques acusen la mancança d’hàbitats de qualitat durant l’època de cria

Toni Castelló
29 juny, 2022

Agró roig a l’estiu, al bell mig d’un camp d’arròs (foto: María Antón).

El cens estival d’aus aquàtiques de l’Albufera en 2021 ha confirmat la presència de 39 espècies nidificants a l’aiguamoll. Este treball es considera fonamental per tal d’avaluar els resultats de la gestió de l’espai sobre espècies i hàbitats, identificar amenaces i, si cal, establir mesures de correcció. Les aus en són un bon indicador. Un any més, un equip format per la Direcció General de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, l’Ajuntament de València i SEO/BirdLife, que coordina els treballs, ha abordat el seguiment de les aus aquàtiques nidificants a l’Albufera.

Garses colonials: No ens deixem enganyar per les xifres

Un dels grups d’avifauna més representatius de l’Albufera són les ardeides o garses. Estes aus tendeixen a establir-se en colònies que ocupen espais remots i inaccessibles al voltant del llac. A la llum de les dades obtingudes en 2021, pot dir-se que el nombre de garses continua creixent des de 2019. No obstant això, estos resultats generals presenten alguns matisos que cal revisar i que revelen un escenari no tan esperançador.

En primer lloc, cal dir que els nombres de parelles d’espècies de garses catalogades com l’oroval mostren signes de regressió. L’oroval ha passat de 456 parelles en 2015 a 121 en 2021. Una altra espècie catalogada, l’agró roig, mostra alts i baixos: els nombres han estat estables en 2020 i 2021 amb 47 i 49 parelles, respectivament; però, per exemple, el complet abandonament del nucli colonial més important al 2019 va deixar la població amb tan sols 20 parelles eixe any.

Estes dades semblen assenyalar, d’una banda, certa fragilitat pel que fa a la disponibilitat d’hàbitats adequats per a la nidificació d’algunes espècies de garses. Un altre factor limitant per a les colònies de garses de l’Albufera sembla ser la falta de sincronització entre els períodes d’inundació de l’arrossar i l’època reproductiva d’estes aus. En altres paraules, el fet que la inundació de les parcel·les tinga lloc tardanament al mes de juny fa que les garses i moltes altres aus troben la marjal seca quan han d’alimentar els pollets. Este és un factor que amenaça la supervivència de les poblacions a llarg termini.

«El resultat més destacable de 2021 va ser el notable augment de la colònia reproductora de gavina capnegra, amb un màxim històric de 1.379 parelles, més del doble que en 2020 i vuit vegades més que en 2015»

Una altra garsa que es va mostrar en quantitats menors en 2021 va ser l’agró blau, el qual va vore reduïda la població reproductora a la meitat: de 398 parelles en 2020 a 215 en 2021. Les xifres en 2021 per al martinet de nit, l’esplugabous i la garseta blanca van ser estables o lleugerament superiors en comparació amb els anys previs.

El fet que ha compensat principalment les disminucions descrites per a 2021 va ser el creixement de la població nidificant de picaport. El nombre de parelles a 2021 ha superat les 2.600, duplicant el tamany de la colònia de 2020. Esta tendència coincideix amb un creixement de la població al Mediterrani occidental. La marcada flexibilitat del picaport a l’hora de trobar aliment també podria estar darrere d’este increment.

Ànecs: Les espècies més sensibles continuen estancades

El paper indicador de les aus aquàtiques es fa palès de nou amb les anàtides. Els resultats dels censos en 2021 han confirmat que les espècies d’ànecs que necessiten hàbitats amb més qualitat, és a dir el sivert, el boix, la tadorna, la rosseta i el roncadell, troben els millors llocs per la nidificació a les zones de reserva del parc natural: Racó de l’Olla, Tancat de la Pipa i Tancat de Mília. Els nombres de parelles continuen sent molt baixos: sivert, 36; boix, 15; tadorna, 11; rosseta, 4, i roncadell, 1. Esta situació reflecteix la pobra qualitat de l’aigua i la falta d’hàbitats adequats per a estes espècies, i fa realment difícil que les poblacions es recuperen.

El cas del collverd, espècie més flexible pel que fa a l’hàbitat i l’alimentació, confirma en 2021 l’estabilitat observada en anys previs, un equilibri que situa la població reproductora al voltant de les dues mil parelles.

Lleugera recuperació d’algunes aus marines

Juntament amb les garses, les aus marines aporten una gran part dels valors ambientals que han fet de l’Albufera objecte de diferents figures de protecció nacionals i internacionals. A l’àrea de reserva del Racó de l’Olla, es troba el gros de les colònies, les quals han mostrat certa recuperació. No obstant això, els nombres encara estan prou lluny d’aquells que, fa uns anys, situaren l’Albufera en un lloc destacat en el context del Mediterrani occidental pel que fa a les aus marines.

El resultat més destacable de 2021 va ser el notable augment de la colònia reproductora de gavina capnegra, amb un màxim històric de 1.379 parelles, més del doble que en 2020 i vuit vegades més que en 2015. El nombre de parelles d’altres aus marines es va mantindre estable —en els casos de la gavina vulgar, el gavinot mediterrani, el curroc, la mongeta i el xatrac elegant— o va mostrar lleugers increments —gavina capblanca, gavina corsa, xatrac d’albufera i xatrac becllarg—.

Els resultats de 2021 posen de manifest la importància que tenen els espais on el maneig de l’hàbitat és sensible amb la biodiversitat, i els problemes que comporta la mancança d’àrees d’alimentació en èpoques crítiques per a la reproducció.


Parelles per espècie

ESCABUSSONS

Escabussonet – Tachybaptus ruficollis: 28

Cabrellot – Podiceps cristatus: 22

Escabussó collnegre – Podiceps nigricollis: 0

AGRONS

Vítol – Botaurus stellaris: 0

Baoret – Ixobrychus minutus: 80

Martinet de nit – Nycticorax nycticorax: 173

Esplugabous – Bubulcus ibis: 1.165

Oroval – Ardeola ralloides: 121

Garseta blanca – Egretta garzetta: 1.290

Agró blanc – Ardea alba: 1

Agró blau – Ardea cinerea: 215

Agró roig – Ardea purpurea: 49

PICAPORTS

Picaport – Plegadis falcinellus: 2.686

FLAMENCS

Flamenc – Phoenicopterus roseus: 0

ÀNECS

Tadorna – Tadorna tadorna: 11

Ascle – Mareca strepera: 0

Collverd – Anas platyrhynchos: 2.471

Roncadell – Spatula querquedula: 1

Bragat – Spatula clypeata: 0

Rosseta – Marmaronetta angustirostris: 4

Sivert – Netta rufina: 36

Boix – Aythya ferina: 15

Roget – Aythya nyroca: 0

Ànec capblanc – Oxyura leucocephala: 0

RÀL·LIDS

Rascló – Rallus aquaticus: +

Polla d’aigua – Gallinula chloropus: +

Gall de canyar – Porphyrio porphyrio: 95

Fotja comuna – Fulica atra: 28

Fotja banyuda – Fulica cristata: 0

LIMÍCOLES

Camallonga – Himantopus himantopus: 733

Llesna – Recurvirostra avosetta: 51

Torlit – Burhinus oedicnemus: 0

Carregada – Glareola pratincola: 25

Corriolet – Charadrius dubius: 33

Corriol camanegre – Charadrius alexandrinus: 39

Judia – Vanellus vanellus: 0

Siseta blanca – Actitis hypoleucos: 0

GAVINES I XATRACS

Gavina capnegra – Larus melanocephalus: 1.379

Gavina vulgar – Chroicocephalus ridibundus: 930

Gavina capblanca – Chroicocephalus genei: 15

Gavina corsa – Ichthyaetus audouinii: 20

Gavinot mediterrani – Larus michahellis: 3

Curroc – Gelochelidon nilotica: 994

Xatrac d’albufera – Sterna hirundo: 425

Xatrac becllarg – Thalasseus sandvicensis: 1022

Mongeta – Sternula albifrons: 58

Fumarell de galta blanca – Chlydonias hybrida: 0

Xatrac elegant – Sterna elegans: 2

RAPINYAIRES

Arpellot cendrós – Circus pygargus: 0

Arpellot de marjal – Circus aeruginosus 3

ETIQUETES: aus | biodiversitat | censos

Versión en castellano:

Censo estival 2021: Las aves acuáticas acusan la falta de hábitats de calidad durante la época de cría

El censo estival de aves acuáticas de L’Albufera en 2021 ha confirmado la presencia de 39 especies nidificantes en el humedal. Este trabajo se considera fundamental para evaluar los resultados de la gestión del espacio sobre especies y hábitats, identificar amenazas y, si hace falta, establecer medidas de corrección. Las aves son un buen indicador. Un año más, un equipo formado por la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, el Ayuntamiento de València y SEO/BirdLife, que coordina los trabajos, ha abordado el seguimiento de las aves acuáticas nidificantes en L’Albufera.

Garzas coloniales: Que no nos engañen las cifras

Uno de los grupos de avifauna más representativos de L’Albufera es el de las ardeidas o garzas. Estas aves tienden a establecerse en colonias que ocupan espacios remotos e inaccesibles alrededor del lago. A la luz de los datos obtenidos en 2021, puede decirse que el número de garzas continúa creciendo desde 2019. Sin embargo, estos resultados generales presentan algunos matices que hay que revisar y que revelan un escenario no tan esperanzador.

En primer lugar, hay que decir que los números de parejas de especies de garzas catalogadas como la garcilla cangrejera muestran signos de regresión. La cangrejera ha pasado de 456 parejas en 2015 a 121 en 2021. Otra especie catalogada, la garza imperial, muestra altibajos: los números han sido estables en 2020 y 2021 con 47 y 49 parejas, respectivamente; pero, por ejemplo, el completo abandono del núcleo colonial más importante en 2019 dejó la población con tan solo 20 parejas ese año.

Estos datos parecen señalar, por un lado, cierta fragilidad en cuanto a la disponibilidad de hábitats adecuados para la nidificación de algunas especies de garzas. Otro factor limitante para las colonias de garzas de L’Albufera parece ser la falta de sincronización entre los periodos de inundación del arrozal y la época reproductiva de estas aves. En otras palabras, el hecho que la inundación de las parcelas tenga lugar tardíamente en el mes de junio hace que las garzas y otras muchas aves encuentren el marjal seco cuando tienen que alimentar a los pollos. Este es un factor que amenaza la supervivencia de las poblaciones a largo plazo.

«El resultado más destacable de 2021 fue el notable aumento de la colonia reproductora de gaviota cabecinegra, con un máximo histórico de 1.379 parejas, más del doble que en 2020 y ocho veces más que en 2015»

Otra ardeida que se mostró en cantidades menores en 2021 fue la garza real, que vio reducida la población reproductora a la mitad: de 398 parejas en 2020 a 215 en 2021. Las cifras en 2021 para el martinete, la garcilla bueyera y la garceta común fueron estables o ligeramente superiores en comparación con los años previos.

El hecho que ha compensado principalmente las disminuciones descritas para 2021 fue el crecimiento de la población nidificante de morito común. El número de parejas en 2021 ha superado las 2.600, duplicando el tamaño de la colonia de 2020. Esta tendencia coincide con un crecimiento de la población en el Mediterráneo occidental. La marcada flexibilidad del morito a la hora de encontrar alimento también podría estar detrás de este incremento.

Patos: Las especies más sensibles siguen estancadas

El papel indicador de las aves acuáticas se hace patente de nuevo con las anátidas. Los resultados de los censos en 2021 han confirmado que las especies de patos que necesitan hábitats de mayor calidad, como el pato colorado, el porrón europeo, el tarro blanco y las cercetas pardilla y carretona, encuentran los mejores lugares para la nidificación en las zonas de reserva del parque natural: Racó de l’Olla, Tancat de la Pipa y Tancat de Mília. El número de parejas continúa siendo muy bajo: pato colorado, 36; porrón europeo, 15; tarro blanco, 11; cerceta pardilla, 4, y cerceta carretona, 1. Esta situación refleja la pobre calidad del agua y la falta de hábitats adecuados para estas especies, y hace realmente difícil que las poblaciones se recuperen. El caso del ánade real, especie más flexible en cuanto al hábitat y la alimentación, confirma en 2021 la estabilidad observada en años previos, un equilibrio que sitúa la población reproductora en torno a las 2.000 parejas.

Ligera recuperación de algunas aves marinas

Junto a las garzas, las aves marinas aportan una gran parte de los valores ambientales que han hecho de L’Albufera objeto de diferentes figuras de protección nacionales e internacionales. En el área de reserva del Racó de l’Olla, se encuentra el grueso de las colonias, las cuales han mostrado cierta recuperación. Sin embargo, los números todavía están bastante lejos de aquellos que, hace unos años, situaron L’Albufera en un lugar destacado en el contexto del Mediterráneo occidental por lo que respecta a las aves marinas.

El resultado más destacable de 2021 fue el notable aumento de la colonia reproductora de gaviota cabecinegra, con un máximo histórico de 1.379 parejas, más del doble que en 2020 y ocho veces más que en 2015. El número de parejas de otras aves marinas se mantuvo estable —en los casos de las gaviotas reidora y patiamarilla, la pagaza piconegra, la avefría y el charrán elegante— o mostró ligeros aumentos —gaviota picofina, gaviota de Audouin y charranes común y patinegro—.

Los resultados de 2021 ponen de manifiesto la importancia que tienen los espacios donde el manejo del hábitat es sensible con la biodiversidad y los problemas que comporta la carencia de áreas de alimentación en épocas críticas para la reproducción.

Parejas por especie

SOMORMUJOS

Zampullín chico – Tachybaptus ruficollis: 28

Somormujo lavanco – Podiceps cristatus: 22

Zampullín cuellinegro – Podiceps nigricollis: 0

GARZAS

Avetoro – Botaurus stellaris: 0

Avetorillo – Ixobrychus minutus: 80

Martinete – Nycticorax nycticorax: 173

Garcilla bueyera – Bubulcus ibis: 1.165

Garcilla cangrejera – Ardeola ralloides: 121

Garceta común – Egretta garzetta: 1.290

Garceta grande – Ardea alba: 1

Garza real – Ardea cinerea: 215

Garza imperial – Ardea purpurea: 49

MORITOS

Morito común – Plegadis falcinellus: 2.686

FLAMENCOS

Flamenco – Phoenicopterus roseus: 0

PATOS

Tarro blanco – Tadorna tadorna: 11

Ánade friso – Mareca strepera: 0

Ánade real – Anas platyrhynchos: 2.471

Cerceta carretona – Spatula querquedula: 1

Cuchara europeo – Spatula clypeata: 0

Cerceta pardilla – Marmaronetta angustirostris: 4

Pato colorado – Netta rufina: 36

Porrón europeo – Aythya ferina: 15

Porrón pardo – Aythya nyroca: 0

Malvasía cabeciblanca – Oxyura leucocephala: 0 

RÁLIDOS

Rascón – Rallus aquaticus: +

Polla de agua – Gallinula chloropus: +

Calamón – Porphyrio porphyrio: 95

Focha – Fulica atra: 28

Focha cornuda – Fulica cristata: 0

LIMÍCOLAS

Cigüeñuela – Himantopus himantopus: 733

Avoceta – Recurvirostra avosetta: 51

Alcaraván – Burhinus oedicnemus: 0

Canastera – Glareola pratincola: 25

Chorlitejo chico – Charadrius dubius: 33

Chorlitejo patinegro – Charadrius alexandrinus: 39

Avefría – Vanellus vanellus: 0

Andarríos chico – Actitis hypoleucos: 0

GAVIOTAS Y CHARRANES

Gaviota cabecinegra – Larus melanocephalus: 1.379

Gaviota reidora – Chroicocephalus ridibundus: 930

Gaviota picofina – Chroicocephalus genei: 15

Gaviota de Audouin – Ichthyaetus audouinii: 20

Gaviota patiamarilla – Larus michahellis: 3

Pagaza piconegra – Gelochelidon nilotica: 994

Charrán común – Sterna hirundo: 425

Charrán patinegro – Thalasseus sandvicensis: 1022

Charrancito – Sternula albifrons: 58

Fumarel cariblanco – Chlydonias hybrida: 0

Charrán elegante – Sterna elegans: 2

RAPACES

Aguilucho cenizo – Circus pygargus: 0

Aguilucho lagunero – Circus aeruginosus: 3

Share This