Arròs i biodiversitat, una relació simbiòtica

Vicent Llorens
2 novembre, 2023

El projecte del Tancat de l’Estell es consolida gràcies al suport de la Fundació Bancaixa i CaixaBank mitjançant la IV Convocatòria Mediambiental

L’antagonisme entre agricultura i biodiversitat, entre progrés i conservació, és anacrònic i pervers. Qui l’alimenta demagògicament per a guanyar-se els d’una part o l’altra tal vegada encara no haja entés que són com les dues cares d’una moneda, necessàriament complementàries. A l’Albufera, per una lògica primària, però també per raons d’índole política i administrativa, a hores d’ara no pot existir l’agricultura de l’arròs sense la conservació de la naturalesa, ni tampoc l’aiguamoll sense este cultiu associat.

Fins i tot agronòmicament, cada vegada més, la viabilitat de l’arrossar depèn de la seua qualitat com a hàbitat alternatiu a l’aiguamoll natural. Davant l’augment dels costos de producció, la pèrdua de la fertilitat del sòl, l’amenaça de la salinització o la persistent incidència de plagues, el manteniment i la millora de la qualitat ambiental i la biodiversitat són garanties de sostenibilitat econòmica.

Sobre esta idea de reciprocitat i mitjançant un acord de custòdia del territori que es fonamenta en una negociació win-to-win —ningú guanya si no guanyen tots—, la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas i la Fundació Assut treballen conjuntament des de 2011 orientades doblement cap al benefici de l’activitat agrícola i la millora del paisatge i la biodiversitat. El doble objectiu passa per reconéixer i acceptar les limitacions i desafiaments que, com a factor diferenciador, suposa cultivar arròs en un espai natural protegit, i tractar d’aprofitar precisament els avantatges i oportunitats que este binomi planteja.

Ningú guanya si no guanyen tots: La Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas i la Fundació Assut treballen conjuntament des de 2011 orientades doblement cap al benefici de l’activitat agrícola i la millora del paisatge i la biodiversitat.

L’impuls dels darrers anys

Forma part d’este treball conjunt la posada en marxa d’iniciatives de seguiment agronòmic i d’anàlisi dels processos ecològics que permeten el desenvolupament de sistemes de vigilància i alerta primerenca davant esdeveniments puntuals o situacions continuades d’amenaça. En 2022, amb l’objectiu de determinar i actuar sobre les causes de la degradació ambiental, es va impulsar el monitoratge continu mitjançant indicadors de qualitat ecològica, en camp i a distància, i del seguiment de l’estat de conservació d’espècies d’avifauna que poden ser considerades bioindicadors de referència. Es va començar a treballar en una implantació progressiva d’instruments d’agricultura de precisió amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat d’esta activitat productiva. I s’han continuat promovent accions de restauració ecològica i de recuperació de l’hàbitat per a la fauna. Entre estes, s’inclou la restauració i creació d’espais de refugi i alimentació per a espècies amenaçades de quiròpters (rates penades), així com intervencions puntuals tendents a facilitar la presència durant la migració postnupcial i la hivernada d’aus limícoles la dependència de les quals d’una gestió adequada de l’arrossar és molt alta. Esta intervenció activa inclou també la plantació de flora autòctona i la retirada de fem, enderrocs i espècies invasores.

I, durant 2023, la continuïtat d’este treball s’ha concretat en una desena d’accions puntuals basades en les diferents línies estratègiques que defineixen el projecte. Estes línies d’actuació atenen aspectes com la integració i adequació de les pràctiques agrícoles, la recuperació del patrimoni, la gestió racional de la caça, la millora de l’hàbitat i la promoció d’activitats i usos compatibles amb l’agricultura. A més, l’acord de custòdia contempla l’execució de programes d’investigació i accions d’educació i divulgació dirigits a millorar el coneixement i la implicació de la societat en la conservació d’esta mena d’espais. Dins d’estes estratègies, es detallen a continuació les deu iniciatives principals que es duen a terme enguany.


1/ Estació meteorològica

Instal·lació d’una estació de recollida de dades meteorològiques que proporciona informació per a la prevenció i presa de decisions sobre plagues de l’arròs sensibles a canvis de temperatura i humitat. L’acció té com a objectiu comunicar estos valors als agricultors i evitar tractaments preventius de pesticides.


2/ Qualitat de l’aigua

Monitoratge continu de la qualitat fisicoquímica i ecològica a partir d’índexs de biodiversitat de macroinvertebrats aquàtics i mostreig de l’aigua de séquies d’entrada i eixida. Estes dades alimenten la línia de base encetada en 2021 sobre qualitat ecològica de l’aigua en la marjal. Informen també sobre la conservació i diversitat de les comunitats de macroinvertebrats.


3/ Censos i anellament científic

Censos hivernals d’ús de l’espai per part de les aus —hàbitat d’alimentació i refugi— i censos prenupcials, de nidificació i postnupcials. L’objectiu és obtindre dades sobre la millora ambiental a partir de les intervencions de restauració i promoure l’ús de l’avifauna com a bioindicador de qualitat ecològica.


4/ Mesurament de nutrients en fulla

Este punt consisteix en l’alçament de dades (pilot d’adobament) en la fase de cultiu de l’arròs a fi d’avaluar el contingut de nutrients en fulla i, amb això, realitzar adobaments de precisió que minimitzen l’emissió de contaminants a aigües i sòl.


5/ Teledetecció de necessitats d’adobament

Model pilot de càlcul de requeriments d’adobament de precisió a partir de la triangulació de dades de sèrie interanual de dades en camp (nutrients en fulla), producció d’arròs i índexs de reflectància d’imatges satel·litàries, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.


6/ Acompanyament a agricultors

Capacitació d’agricultors arrossers sobre l’agricultura de precisió, amb informació sobre les alternatives i impactes de l’ús d’adobs i pesticides —costos, emissió de contaminants, nova normativa— i els instruments —fórmules de càlcul de quantitats i aplicació— dirigits a la disminució de l’ús d’estos inputs sense comprometre la collita.


7/ Restauració de marges i séquies

Retirada de fems, enderrocs i arrossegaments no naturals en séquies i marges, i preparació de terrenys per a la vegetació d’espècies autòctones en col·laboració amb el Servici Devesa-Albufera, amb plantacions, revisions i reposicions periòdiques.


8/ Hàbitat per a quiròpters

Anàlisi de l’estat del patrimoni construït i les caixes niu o refugis existents; estudi GIS sobre hàbitat potencial, i informe amb zones i propostes d’intervenció prioritària per a propietaris i administració. Inclou la creació d’hàbitat de refugi mitjançant la col·locació de caixes niu/refugi.


9/ Hàbitat per a aus limícoles

La iniciativa («Arrossars de pas») consisteix en la gestió agronòmica de camps fallits d’arròs —a tota la marjal de l’Albufera— a fi de facilitar espais de descans i alimentació durant el pas migratori postnupcial. El fanguejat i el manteniment d’una làmina d’aigua afavoreixen la colonització de macroinvertebrats i peixos que serveixen d’aliment a moltes espècies d’aus limícoles en un moment crític.


10/ Activitats de participació

Desenvolupament d’activitats participatives i divulgatives relacionades amb el cicle de l’arròs i amb els valors naturals i culturals de l’Albufera, particularment centrades al Tancat de l’Estell.

La Convocatòria Mediambiental

El projecte del Tancat de l’Estell ha continuat en l’exercici 2022-2023 gràcies en gran part a l’ajuda concedida per la Fundació Bancaixa i CaixaBank mitjançant la seua IV Convocatòria Mediambiental. És el segon any consecutiu en què les actuacions vinculades a l’acord de custòdia del territori entre la Fundació Assut i la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas reben el suport d’ambdues entitats a través d’esta línia de finançament. La Convocatòria Mediambiental, amb una dotació total de 150.000 euros repartits entre deu projectes, constitueix un dels principals suports a la Comunitat Valenciana a esta mena d’iniciatives de millora del patrimoni natural. A més a més, CaixaBank col·labora també amb el projecte via la Convocatòria Mediambient 2023.

Juntament amb el suport de la Fundació Bancaixa i CaixaBank, algunes de les línies d’actuació incloses en el projecte del Tancat de l’Estell compten en 2023 amb altres fonts de finançament, com ara una ajuda directa atorgada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per mitjà del Parc Natural de l’Albufera, que a més posa a la disposició del projecte el Laboratori del Centre Maria Rosa Miracle per al Seguiment d’Aiguamolls, i el programa «Som Albufera» de Bodegas Vicente Gandía, centrat en accions de voluntariat i divulgació. D’altra banda, dins de la col·laboració dels agricultors del Tancat de l’Estell, la majoria propietaris d’unes poques fanecades, destaca el compromís de participació des d’un enfocament tècnic i empresarial d’Arroz Tartana i Muceval, empreses que gestionen una part molt significativa d’esta superfície arrossera de tres-centes hectàrees.

Arròs i conservació: Un pollet de camallonga en un camp d’arròs, a l’inici de l’estiu. En la foto de portada (inici), un tractor fanguejant a l’hivern, seguit per gavines, davant de la casa dels Gorets, al Tancat de l’Estell (fotos: V. L. / Arxiu Fundació Assut).

Versión en castellano:

El proyecto del Tancat de l’Estell se consolida gracias al respaldo de la Fundación Bancaja y CaixaBank a través de la IV Convocatoria Medioambiental

 

Arroz y biodiversidad, una relación simbiótica

El antagonismo entre agricultura y biodiversidad, entre progreso y conservación, es anacrónico y perverso. Quien lo alimenta demagógicamente para ganarse a los de una parte o la otra tal vez aún no haya entendido que ambas son como las dos caras de una moneda, necesariamente complementarias. En L’Albufera, por una lógica primaria, pero también por razones de índole política y administrativa, a día de hoy no puede existir la agricultura del arroz sin la conservación de la naturaleza, ni tampoco el humedal sin este cultivo asociado.

Incluso agronómicamente, cada vez más, la viabilidad del arrozal depende de su calidad como hábitat alternativo al humedal natural. Frente al aumento de los costes de producción, la pérdida de la fertilidad del suelo, la amenaza de la salinización o la persistente incidencia de plagas, el mantenimiento y la mejora de la calidad ambiental y la biodiversidad son garantías de sostenibilidad económica.

Sobre esta idea de reciprocidad y mediante un acuerdo de custodia del territorio que se fundamenta en una negociación win-to-win —nadie gana si no ganan todos—, la Comunidad de Regantes de L’Estell i Rojas y la Fundació Assut trabajan conjuntamente desde 2011 orientadas doblemente hacia el beneficio de la actividad agrícola y la mejora del paisaje y la biodiversidad. El doble objetivo pasa por reconocer y aceptar las limitaciones y desafíos que, como factor diferenciador, supone cultivar arroz en un espacio natural protegido, y tratar de aprovechar precisamente las ventajas y oportunidades que este binomio plantea.

Nadie gana si no ganan todos: La Comunidad de Regantes de L’Estell i Rojas y la Fundació Assut trabajan conjuntamente desde 2011 orientadas doblemente hacia el beneficio de la actividad agrícola y la mejora del paisaje y la biodiversidad.

El impulso de los últimos años

Forma parte de este trabajo conjunto la puesta en marcha de iniciativas de seguimiento agronómico y de análisis de los procesos ecológicos que permitan el desarrollo de sistemas de vigilancia y alerta temprana ante eventos puntuales o situaciones continuadas de amenaza. En 2022, con el objetivo de determinar y actuar sobre las causas de la degradación ambiental, se impulsó el monitoreo continuo a través de indicadores de calidad ecológica, en campo y a distancia, y del seguimiento del estado de conservación de especies de avifauna que pueden ser consideradas bioindicadores de referencia. Se empezó a trabajar en una implantación progresiva de instrumentos de agricultura de precisión con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de esta actividad productiva. Y se han seguido promoviendo acciones de restauración ecológica y de recuperación del hábitat para la fauna. Entre estas, se incluye la restauración y creación de espacios de refugio y alimentación para especies amenazadas de quirópteros (murciélagos), así como intervenciones puntuales tendentes a facilitar la presencia durante la migración postnupcial y la invernada de aves limícolas cuya dependencia de una gestión adecuada del arrozal es muy alta. Esta intervención activa incluye también la plantación de flora autóctona y la retirada de basura, escombros y especies invasoras.

Y, durante 2023, la continuidad de este trabajo se ha concretado en una decena de acciones puntuales basadas en las diferentes líneas estratégicas que definen el proyecto. Estas líneas de actuación atienden aspectos como la integración y adecuación de las prácticas agrícolas, la recuperación del patrimonio, la gestión racional de la caza, la mejora del hábitat y la promoción de actividades y usos compatibles con la agricultura. Además, el acuerdo de custodia contempla la ejecución de programas de investigación y acciones de educación y divulgación dirigidos a mejorar el conocimiento y la implicación de la sociedad en la conservación de este tipo de espacios. Dentro de estas estrategias, se detallan a continuación las diez iniciativas principales que se llevan a cabo este año.

1/ Estación meteorológica

Instalación de una estación de recogida de datos meteorológicos que proporciona información para la prevención y toma de decisiones sobre plagas del arroz sensibles a cambios de temperatura y humedad. La acción tiene como fin comunicar estos valores a los agricultores y evitar tratamientos preventivos de pesticidas.

2/ Calidad del agua

Monitoreo continuo de la calidad fisicoquímica y ecológica a partir de índices de biodiversidad de macroinvertebrados acuáticos y muestreo del agua de acequias de entrada y salida. Estos datos alimentan la línea de base iniciada en 2021 sobre calidad ecológica del agua en el humedal y el arrozal. Informan también sobre la conservación y diversidad de las comunidades de macroinvertebrados.

3/ Censos y anillamiento científico

Censos invernales de uso del espacio por parte de las aves —hábitat de alimentación y refugio— y censos prenupciales, de nidificación y postnupciales. El objetivo es obtener datos sobre la mejora ambiental a partir de las intervenciones de restauración y promover el empleo de la avifauna como bioindicador de calidad ecológica.

4/ Medición de nutrientes en hoja

Este punto consiste en el levantamiento de datos (piloto de abonado) en la fase de cultivo del arroz a fin de evaluar el contenido de nutrientes en hoja y, con ello, realizar abonados de precisión que minimicen la emisión de contaminantes a aguas y suelo.

5/ Teledetección de necesidades de abonado

Modelo piloto de cálculo de requerimientos de abonado de precisión a partir de la triangulación de datos de serie interanual de datos en campo (nutrientes en hoja), producción de arroz e índices de reflectancia de imágenes satelitales, en colaboración con la Universitat Politècnica de València.

6/ Acompañamiento a agricultores

Capacitación de agricultores arroceros sobre la agricultura de precisión, con información sobre las alternativas e impactos del uso de abonos y pesticidas —costes, emisión de contaminantes, nueva normativa— y los instrumentos —fórmulas de cálculo de cantidades y aplicación— dirigidos a la disminución del uso de estos insumos sin comprometer la cosecha.

7/ Restauración de márgenes y acequias

Retirada de basuras, escombros y arrastres no naturales en acequias y márgenes, y preparación de terrenos para la vegetación de especies autóctonas en colaboración con el Servicio Devesa-Albufera, con plantaciones, revisiones y reposiciones periódicas.

8/ Hábitat para quirópteros

Análisis del estado de patrimonio construido y las cajas nido o refugios existentes; estudio GIS sobre hábitat potencial, e informe con zonas y propuestas de intervención prioritaria para propietarios y administración. Incluye la creación de hábitat de refugio mediante la colocación de cajas nido/refugio.

9/ Hábitat para aves limícolas

La iniciativa («Arrossars de pas») consiste en la gestión agronómica de campos fallidos de arroz —en todo el marjal de L’Albufera— a fin de facilitar espacios de descanso y alimentación durante el paso migratorio postnupcial. El fangueado y el mantenimiento de una lámina de agua favorecen la colonización de macroinvertebrados y peces que sirven de alimento a muchas especies de aves limícolas en un momento crítico.

10/ Actividades de participación

Desarrollo de actividades participativas y divulgativas relacionadas con el ciclo del arroz y con los valores naturales y culturales de L’Albufera, particularmente centradas en el Tancat de l’Estell.

 

La Convocatoria Medioambiental

El proyecto del Tancat de l’Estell ha continuado en el ejercicio 2022-2023 gracias en gran parte a la ayuda concedida por la Fundación Bancaja y CaixaBank a través de su IV Convocatoria Medioambiental. Es el segundo año consecutivo en que las actuaciones vinculadas al acuerdo de custodia del territorio entre la Fundació Assut y la Comunidad de Regantes de L’Estell y Rojas reciben el apoyo de ambas entidades a través de esta línea de financiación. La Convocatoria Medioambiental, con una dotación total de 150.000 euros repartidos entre diez proyectos, constituye uno de los principales respaldos en la Comunidad Valenciana a este tipo de iniciativas de mejora del patrimonio natural. Además, CaixaBank colabora también en el proyecto vía la Convocatoria Medioambiente 2023.

Junto al apoyo de la Fundación Bancaja y CaixaBank, algunas de las líneas de actuación incluidas en el proyecto del Tancat de l’Estell cuentan en 2023 con otras fuentes de financiación, como una ayuda directa otorgada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica a través del Parc Natural de l’Albufera, que además pone a disposición del proyecto el Laboratorio del Centro Maria Rosa Miracle para el Seguimiento de Humedales, y el programa «Som Albufera» de Bodegas Vicente Gandía, centrado en acciones de voluntariado y divulgación. Por otra parte, dentro de la colaboración de los agricultores del Tancat de l’Estell, la mayoría propietarios de unas pocas hanegadas, destaca el compromiso de participación desde un enfoque técnico y empresarial de Arroz Tartana y Muceval, empresas que gestionan una parte muy significativa de esta superficie arrocera de trescientas hectáreas.

 

Share This