Alfafar dedica el centre d’interpretació de l’arròs a Sebastià Bou

V. L.
30 març, 2023

Molts retindran per sempre el record de Sebastià Bou Torrent, Bola (1929-2022), soltant una descàrrega improvisada de sentit comú, la imatge perpètua d’este llaurador de llauradors amb el mocador al cap nuat al front. Sebastianet el del mocaoret, també així el coneixien a l’Albufera, va ser testimoni i protagonista al llarg dels seus 93 anys de l’evolució completa del cultiu de l’arròs, des dels primers temps en què es va dedicar al dur ofici d’enterrar i guanyar els camps a l’aiguamoll en els fondos d’Alfafar i Massanassa fins a l’última etapa d’agronomia plana en què ja només ell i altres pocs nonagenaris com ell, i també unes poques tesis de Geografia lingüística, conservaven el record d’aquell llenguatge de marjal fet de paraules, coses i expressions que ja no hi són.

Algunes d’aquelles paraules i coses pengen hui dels sostres i parets de la sala que, dins de l’acabada de rehabilitar Alqueria del Pi, un dels edificis històrics d’Alfafar, porta el seu nom per decisió unànime del ple de l’Ajuntament en senyal d’homenatge després de la seua mort a la fi de l’any passat. En este Centre d’Interpretació del Paisatge de l’Arròs, en la sala Sebastià Bou Torrent, el visitant assisteix en un sintètic recorregut expositiu als canvis anuals del paisatge que provoquen les diferents etapes del conreu, des de la solta de l’aigua per a la sembra en primavera fins a la fanguejà i la treballà dels camps després de la inundació hivernal que els prepara per a una nova campanya. Entremig, dins d’este cicle anual, el verd de l’arrossar que creix en estiu, la sega a principis de la tardor, la perellonà a finals… L’acte d’inauguració del centre d’interpretació i d’homenatge a Sebastià Bou es va celebrar el passat 28 de març.


Peu de foto: Sebastià Bou barrejant al tancat de la Loteria, prop del Perelló, en maig de 2015 (foto: Vicent Llorens).

Versión en castellano:

Alfafar dedica el centro de interpretación del arroz a Sebastià Bou

Muchos retendrán para siempre el recuerdo de Sebastià Bou Torrent, Bola (1929-2022), soltando una descarga improvisada de sentido común, la imagen perpetua de este agricultor de agricultores con el pañuelo en la cabeza anudado en la frente. Sebastianet el del mocaoret, también así lo conocían en L’Albufera, fue testigo y protagonista a lo largo de sus 93 años de la evolución completa del cultivo del arroz, desde los primeros tiempos en que se dedicó al duro oficio de «enterrar» y ganar los campos al humedal en los fondos de Alfafar y Massanassa hasta la última etapa de agronomía plana en que ya solo él y otros pocos nonagenarios como él, y también unas pocas tesis de Geografía lingüística, conservaban el recuerdo de ese lenguaje de marjal hecho de palabras, cosas y expresiones que ya no existen.

Algunas de esas palabras y esas cosas cuelgan hoy de los techos y paredes de la sala que, dentro de la recién rehabilitada Alqueria del Pi, uno de los edificios históricos de Alfafar, lleva su nombre por decisión unánime del pleno del Ayuntamiento en señal de homenaje tras su muerte a finales del año pasado. En este Centro de Interpretación del Paisaje del Arroz, en la sala Sebastià Bou Torrent, el visitante asiste en un sintético recorrido expositivo a los cambios anuales del paisaje que provocan las diferentes etapas del cultivo, desde la suelta del agua para la siembra en primavera hasta la fanguejà y la treballà de los campos tras la inundación invernal que los prepara para una nueva campaña. Entremedias, dentro de este ciclo anual, el verde del arrozal que crece en verano, la siega a principios del otoño, la perellonà a finales  El acto de inauguración del centro de interpretación y de homenaje a Sebastià Bou se celebró el pasado 28 de marzo.

Pie de foto: Sebastià Bou sembrando en el Tancat de la Loteria, cerca de El Perelló, en mayo de 2015 (foto: V. L.).

Share This