Aida Vizcaíno Estevan: «La continuïtat de la pesca depén d’una acció política concertada»

La major part de la trajectòria com a antropòloga i politòloga d’Aida Vizcaíno ha estat centrada a l’Albufera. Pel que fa a la seua tasca investigadora, a penes ha desviat la mirada de l’aiguamoll, sempre fixada en el registre de la memòria oral i en els processos d’incorporació ciutadana a les polítiques públiques. Després de fer la tesina sobre la percepció que la gent de l’Albufera va tindre de la declaració del parc natural, molt prompte defendrà la seua tesi doctoral, una nova anàlisi de caire sociopolític sobre els 35 anys passats des de llavors.
Vicent Llorens
29 juny, 2022

Aida Vizcaíno posa amb el llibre en acabar l'entrevista (foto: V. L.)

— Què té l’Albufera que no tinguen altres llocs?

— L’Albufera és un activador de la identitat valenciana de primer ordre. I Blasco Ibáñez en té molta «culpa». De fet, moltes narracions d’ara, tant entre la gent local com entre els guies turístics, en són un calc. Ell va aconseguir fixar la imatge que rebem de l’Albufera, del paisatge. Beatriz Santamarina Campos i jo hem triat el Palmar i el Saler; Sanmartín va triar el Palmar; Max Thede també. I així molts altres. Si férem un rastreig, tant pel que fa a la investigació científica com a la cultura popular —llibrets de falla, poemes, quadres, postals—, en trobaríem exemples a cabassades. La justificació científica és clara, però no és només una raó objectiva. Els mecanismes subjectius també actuen.

— I el Palmar, quina és esta imatge fixada?

El Palmar és pesca, redolí, anguila… Això és el que la gent espera quan visita el Palmar: reconéixer eixe poble de pescadors, una imatge relacionada amb el procés de patrimonialització, de turistificació… Al Palmar, a pesar de la crisi de la pesca, la identitat pescadora és molt més forta que l’arrossera o l’hostalera. Hi ha una disfunció, una desconnexió entre l’activitat i la identitat. La identitat del pescador preval en la percepció exterior, però sobretot internament. Al Palmar, els grups socials han vingut marcats per la pertinença o la no pertinença a la comunitat de pescadors.

— Ser o no ser pescador…

— O pescadora. Ací radica el conflicte, malament anomenat, de les dones del Palmar. Per a mi és senzillament el conflicte del Palmar. Parlem de pertinença o d’exclusió, de gaudir, o no, d’uns privilegis, una jerarquia i un reconeixement social, de la llibertat de ser pescador, home o dona. En una societat tan cohesionada, això té un impacte.

— Quin és l’objecte del llibre?

— No és un llibre sobre la pesca sinó sobre la memòria de la pesca. Un matís important, perquè no volíem només arreplegar materials, mides i formes de construcció de les eines o estris sinó que estàvem més interessades en recollir la vivència, el record de la vivència d’una generació de pescadors nascuts entre els anys vint i els trenta del segle passat, gent que, cap al 2010 en què es va fer el treball, estaven entre els setanta i els noranta anys d’edat.

«El pessimisme ha donat pas a una certa esperança. La clau és la qualitat de l’aigua, un assumpte que ha guanyat pes en l’agenda política»

— Eren els pescadors que tenien trenta o quaranta anys quan arribà el desarrollismo franquista i, una dècada després, la crisi ambiental de l’Albufera.

— És la gent que té records de com era el món tradicional de la pesca i l’arròs abans del desenvolupament econòmic, de la contaminació i de la posterior declaració del parc natural. Volíem fer prevaldre eixa memòria.

— El vostre treball és hereu de l’estudi de Sanmartín Arce.

Beatriz Santamarina és deixebla de Sanmartín, qui va fer un estudi del Palmar com a estructura social marcada per la pesca i l’agricultura de l’arròs. El nostre treball no és sobre el Palmar, sinó només sobre la pesca, la memòria del exercici de la pesca. Quan vam plantejar-lo, Beatriz era molt conscient del que estava passant generacionalment, de l’interès i la necessitat de fer-ne l’estudi.

— Era el moment d’assentar els records dels pescadors del Palmar i el Saler que, en molts casos, ja no hi són.

— És una generació que, respecte de les generacions anteriors, les que atén el professor Sanmartín, reconeix haver perdut una gran part de la informació etnotopogràfica, del coneixement i els sabers tradicionals. Perquè ells ja han viscut la navegació a motor, la pesca com a faena complementària d’una altra activitat en un altre sector, la comoditat d’un treball segur…

«Ara per ara, anar a pescar s’entén com a complement d’un altre ofici principal i, sobretot, com una manera de mantindre la tradició»

— La tradició es va perdent i, alhora, la memòria.

— En aquell moment, entre els anys 2008 i 2012, l’opinió general dels pescadors era que la seua activitat, esta pesca tradicional, ja no pagava la pena, que estava en vies d’extinció i que s’acabaria aviat. Més de vint anys després de la declaració del parc natural, la protecció de l’Albufera que ells mateixos recolzaren no havia servit per a res, no havia servit per a recuperar la qualitat de l’aigua i, amb ella, el recurs pesquer.

— I la bretxa generacional es va fent gran.

— Ara la realitat és una altra. El pessimisme ha donat pas a una certa esperança. La clau és la qualitat de l’aigua, un assumpte que ha guanyat pes en l’agenda política. Per exemple, el tio Boro «el de la tia Elisa» —Salvador Ferrer—, el pescador que tan generosament em va introduir i legitimar entre els altres amb els qui vaig parlar, reconeix, passat el temps, que uns pocs socis i sòcies de la comunitat podrien tornar ara a viure exclusivament de la pesca. I ho diu també Pepe Caballer, el jurat dels pescadors.

— Això està passant?

Això no passa, perquè no es tracta a soles d’anar a poc a poc recuperant la qualitat de l’aigua. És també la forma de vida i la consideració que es fa d’esta manera de guanyar-se la vida. Ara per ara, anar a pescar s’entén com a complement d’un altre ofici principal i, sobretot, com una manera de mantindre la tradició, de pervivència i d’oci. Arran de la Covid-19, en ser una activitat a l’aire lliure, es reforça de fet esta idea.

«Les implicacions positives que tindria sobre el conjunt de la societat el bon estat de l’Albufera i la recuperació d’una activitat tradicional i sostenible com la pesca no poden simplement dependre de la responsabilitat exclusiva dels pescadors»

— I, donades les circumstàncies, no canviarà esta mentalitat en un futur pròxim?

Els números són contraris a esta possibilitat, perquè en deu anys s’han perdut vint redolins. Però, conforme millore la qualitat de l’aigua, la pesca millorarà. Però, no depén només de factors com este ni de la voluntat de la Comunitat de Pescadors. Depén sobretot d’una acció concertada política i institucional dirigida a recuperar l’interès de l’activitat, a partir de subvencions i de polítiques d’ocupació que milloren les condicions del treball i l’ofici.

— Políticament, sembla que hi ha una preocupació per la recuperació de l’Albufera.

Així ha de ser. Ha d’haver condicions econòmiques i institucionals favorables, una estratègia de recuperació i conservació de la pesca basada en les externalitats ambientals positives per al medi ambient, la cultura i l’estructura socioeconòmica locals. Les implicacions positives que tindria sobre el conjunt de la societat el bon estat de l’Albufera i la recuperació d’una activitat tradicional i sostenible com la pesca no poden simplement dependre de la responsabilitat exclusiva dels pescadors.

Versión en castellano:

Aida Vizcaíno Estevan: «La continuidad de la pesca depende de una acción política concertada»

La mayor parte de la trayectoria como antropóloga y politóloga de Aida Vizcaíno se ha centrado en L’Albufera. Por lo que respecta a su tarea investigadora, apenas ha desviado la mirada del humedal, siempre fijada en el registro de la memoria oral y en los procesos de incorporación ciudadana a las políticas públicas. Después de realizar la tesina sobre la percepción que la gente de L’Albufera tuvo de la declaración del parque natural, muy pronto defenderá su tesis doctoral, un nuevo análisis de cariz sociopolítico sobre los 35 años pasados desde entonces.

— ¿Qué tiene L’Albufera que no tengan otros sitios?

— L’Albufera es un activador de la identidad valenciana de primer orden. Y Blasco Ibáñez tiene mucha «culpa». De hecho, muchas narraciones de ahora, tanto entre la gente local como entre los guías turísticos, son un calco. Él consiguió fijar la imagen que recibimos de L’Albufera, del paisaje. Beatriz Santamarina Campos y yo hemos elegido El Palmar y El Saler; Sanmartín eligió El Palmar; Max Thede también. Y así otros muchos. Si hiciéramos un rastreo, tanto por lo que respecta a la investigación científica como a la cultura popular —llibrets de falla, poemas, cuadros, postales—, encontraríamos ejemplos a mansalva. La justificación científica es clara, pero no es solo una razón objetiva. Los mecanismos subjetivos también actúan.

— Y El Palmar, ¿cuál es esta imagen fijada?

El Palmar es pesca, redolí, anguila… Esto es lo que la gente espera cuando visita El Palmar: reconocer ese pueblo de pescadores, una imagen relacionada con el proceso de patrimonialización, de turistificación… En El Palmar, a pesar de la crisis de la pesca, la identidad pescadora es mucho más fuerte que la arrocera o la hostelera. Hay una disfunción, una desconexión entre la actividad y la identidad. La identidad del pescador prevalece en la percepción exterior, pero sobre todo internamente. En El Palmar, los grupos sociales han venido marcados por la pertenencia o la no pertenencia en la comunidad de pescadores.

— Ser o no ser pescador…

— O pescadora. Ahí radica el conflicto, mal llamado, de las mujeres de El Palmar. Para mí es sencillamente el conflicto de El Palmar. Hablamos de pertenencia o de exclusión, de disfrutar, o no, de unos privilegios, una jerarquía y un reconocimiento social, de la libertad de ser pescador, hombre o mujer. En una sociedad tan cohesionada, esto tiene un impacto.

— ¿Cuál es el objeto del libro?

— No es un libro sobre la pesca sino sobre la memoria de la pesca. Un matiz importante, porque no queríamos solo recoger materiales, medidas y formas de construcción de las herramientas o enseres sino que estábamos más interesadas en recoger la vivencia, el recuerdo de la vivencia de una generación de pescadores nacidos entre los años veinte y los treinta del siglo pasado, gente que, hacia el año 2010 en que se hizo el trabajo, estaban entre los setenta y los noventa años de edad.

«El pesimismo ha dado paso a cierta esperanza. La clave es la calidad del agua, un asunto que ha ganado peso en la agenda política »

— Eran los pescadores que tenían entre treinta y cuarenta años cuando llegó el desarrollismo franquista y, una década después, la crisis ambiental de L’Albufera.

— Es la gente que tiene recuerdos de cómo era el mundo tradicional de la pesca y el arroz antes del desarrollo económico, de la contaminación y de la posterior declaración del parque natural. Queríamos hacer prevalecer esa memoria.

— Vuestro trabajo es heredero de los estudios de Sanmartín Arce.

Beatriz Santamarina es discípula de Sanmartín, quien hizo un estudio de El Palmar como estructura social marcada por la pesca y la agricultura del arroz. Nuestro trabajo no es sobre El Palmar, sino solo sobre la pesca, la memoria del ejercicio de la pesca. Cuando lo planteamos, Beatriz era muy consciente de lo que estaba pasando generacionalmente, del interés y la necesidad de hacer el estudio.

— Era el momento de asentar los recuerdos de los pescadores de El Palmar y El Saler que, en muchos casos, ya no están.

— Es una generación que, respecto de las anteriores, las que atiende el profesor Sanmartín, reconoce haber perdido una gran parte de la información etnotopográfica, del conocimiento y los saberes tradicionales. Porque ellos ya han vivido la navegación a motor, la pesca como trabajo complementario de otra actividad en otro sector, la comodidad de un trabajo seguro…

«Hoy por hoy, el ir a pescar se entiende como complemento de otro oficio principal y, sobre todo, como una manera de mantener la tradición»

— La tradición se va perdiendo y, al tiempo, la memoria.

— En aquel momento, entre 2008 y 2012, la opinión general de los pescadores era que su actividad, esta pesca tradicional, ya no valía la pena, que estaba en vías de extinción y que se acabaría pronto. Más de veinte años después de la declaración del parque natural, la protección de L’Albufera que ellos mismos apoyaron no había servido para nada, no había servido para recuperar la calidad del agua y, con ella, el recurso pesquero.

— Y la brecha generacional se va agrandando.

— Ahora la realidad es otra. El pesimismo ha dado paso a cierta esperanza. La clave es la calidad del agua, un asunto que ha ganado peso en la agenda política. Por ejemplo, el tío Boro «el de la tía Elisa» —Salvador Ferrer—, el pescador que tan generosamente me introdujo y legitimó entre los otros con quienes hablé, reconoce, pasado el tiempo, que unos pocos socios y socias de la comunidad podrían volver ahora a vivir exclusivamente de la pesca. Y lo dice también Pepe Caballer, el jurat de los pescadores.

— ¿Esto está pasando?

Esto no pasa, porque no se trata solo de ir poco a poco recuperando la calidad del agua. Es también la forma de vida y la consideración que se hace de esta manera de ganarse la vida. Hoy por hoy, ir a pescar se entiende como un complemento de un oficio principal y, sobre todo, como una manera de mantener la tradición, de pervivencia y de ocio. A raíz de la Covid-19, al ser una actividad al aire libre, se refuerza de hecho esta idea.

«Las implicaciones positivas que tendrían sobre el conjunto de la sociedad el buen estado de la Albufera y la recuperación de una actividad tradicional y sostenible como la pesca no pueden simplemente depender de la responsabilidad exclusiva de los pescadores.»

— Y, dadas las circunstancias, ¿no cambiará esta mentalidad en un futuro próximo?

Los números son contrarios a esta posibilidad, porque en diez años se han perdido veinte redolins. Pero, conforme mejore la calidad del agua, la pesca mejorará. Pero no depende solo de factores como este ni de la voluntad de la comunidad de pescadores. Depende sobre todo de una acción concertada política e institucional dirigida a recuperar el interés de la actividad, a partir de subvenciones y de políticas de ocupación que mejoran las condiciones del trabajo y el oficio.

— Políticamente, parece que hay una preocupación por la recuperación de L’Albufera.

Así tiene que ser. Tiene que haber condiciones económicas e institucionales favorables, una estrategia de recuperación y conservación de la pesca basada en las externalidades ambientales positivas para el medio ambiente, la cultura y la estructura socioeconómica locales. Las implicaciones positivas que tendrían sobre el conjunto de la sociedad el buen estado de la Albufera y la recuperación de una actividad tradicional y sostenible como la pesca no pueden simplemente depender de la responsabilidad exclusiva de los pescadores.

Share This